- หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คืออะไร ?

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) : เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สส.สป.วท. ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ
1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

นิยาม หมู่บ้านแม่ข่าย วท. “ เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป พัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ ”

ปีงบประมาณงบที่อนุมัติจำนวนโครงการจำนวนโครงการใหม่จำนวนแม่ข่ายขอขยายเวลา
255337,522,43813516003
255431,543,79014630568
255530,099,94011525160
255626,745,71010436068
255724,847,1609828060
255825,578,61410031045
255927,305,07910028028
256024,788,880941704
256120,670,640744308
256221,419,515793800
256319,735,460813300
256414,682,850744000

รายชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

ชื่อหมู่บ้านงบประมาณ
1. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านโพนงานท่า (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2557)277,750
2. หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)300,000
3. หมู่บ้านบิวเวอเรีย (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)279,950
4. หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ(ศูนย์การเรียนรู้ ว และ ท บ้านเกาะมุกด์)250,000
5. หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง300,000
6. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดต้นทุนการผลิต250,000
7. หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร (เดิม ผลิตเห็ดแบบครบวงจร)217,954
8. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม280,000
9. หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก234,750
10. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิ250,000
11. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์299,650
12. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม299,650
13. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านกระออม หมู่ที่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์299,650
14. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร299,650
15. หมู่บ้านโคขุนดอกคำใต้300,000
16. หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร290,000
17. หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ230,000
18. หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน200,000
19. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง300,000
20. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย281,600
21. หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่220,000
22. หมู่บ้านแป้งสาคู255,000
23. หมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด300,000
24. หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน200,000
25. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ235,000
26. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านเสารีก หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ299,650
27. หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร)180,000
28. หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร250,000
29. หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง200,000
30. หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป236,500
31. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน250,000
32. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย 250,000
33. หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์(ใช้งบประมาณปี 2557)289,410
34. หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร250,000
35. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว250,000
36. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ180,000
37. หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ210,000
38. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้250,000
39. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง 250,000
40. หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช340,000
41. หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน250,000
42. หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี250,000
43. หมู่บ้านทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม250,000
44. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์250,000
45. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด200,000
46. หมู่บ้านหอยเชอรี่200,000
47. หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง250,000
48. หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา360,000
49. หมู่บ้านควายนม250,000
50. หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว(หนองปู)253,000
51. หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน200,000
52. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขาม250,000
53. หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน240,000
54. หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้200,000
55. หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง250,000
56. หมู่บ้านข้าวแคบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม200,000
57. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านกองโค 250,000
58. หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ250,000
59. หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์260,000
60. หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว250,000
61. หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี250,000
62. หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ200,000
63. หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ250,000
64. หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ 360,000
65. หมู่บ้านชาอินทรีย์200,000
66. หมู่บ้านกล้วยกวน250,000
67. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว250,000
68. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบ้านสามหลัง250,000
69. หมู่บ้านข้าวนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน300,000
70. หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน300,000
71. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น250,000
72. หมู่บ้านข้าวหอม260,000
73. หมู่บ้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืน200,000
74. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า240,000
75. หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน234,100
76. หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย244,350
77. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง)244,350
78. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน244,350
79. หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป230,000
80. หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์250,000
81. หมู่บ้านผลไม้แปรรูป150,000
82. หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก250,000
83. หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์250,000
84. หมู่บ้านเครื่องแกง200,000
85. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง250,000
86. หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ทุ่งนาน้อย (เดิม หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง)250,000
87. หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech บ้านกระโจมทอง250,000
88. หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.360,000
89. หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ210,000
90. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง360,000
91. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ต.แม่หล่าย)250,000
92. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล250,000
93. หมู่บ้านผลิตปุ๋ยหมัก360,000
94. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดสารพิษ200,000
95. หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย322,300
96. หมู่บ้านการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ360,000
97. หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง300,000
98. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด300,000
99. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ250,000
100. หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า250,000

เหนือ

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านต้นน้ำ (ป่าสักงาม)(รหัสหมู่บ้าน : 81)
ที่ตั้ง บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. หมู่บ้านต้นน้ำ (ห้วยปลาหลด)(รหัสหมู่บ้าน : 82)
ที่ตั้ง บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
3. หมู่บ้านต้นน้ำ (เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป)(รหัสหมู่บ้าน : 83)
ที่ตั้ง เครือข่ายแม่น้ำละอุป ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนหนองปิ้งไก่)(รหัสหมู่บ้าน : 91)
ที่ตั้ง บ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
5. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว)(รหัสหมู่บ้าน : 93)
ที่ตั้ง ชุมชนรักษ์ป่าบ้านต้นแม่น้ำลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
6. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านโป่งแดง)(รหัสหมู่บ้าน : 95)
ที่ตั้ง บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
7. หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา(รหัสหมู่บ้าน : 679)
ที่ตั้ง บ้านโปุงปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
8. หมู่บ้านวาซาบิไทยบ้านดอนน้ำครก(รหัสหมู่บ้าน : 721)
ที่ตั้ง บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 2
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม(รหัสหมู่บ้าน : 44)
ที่ตั้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยบ้านดงบุญนาค กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าวฯ(รหัสหมู่บ้าน : 46)
ที่ตั้ง บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
3. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรทำนาบ้านปากบาน(รหัสหมู่บ้าน : 52)
ที่ตั้ง บ้านปากบาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
4. หมู่บ้านผลิตปุ๋ยหมัก(รหัสหมู่บ้าน : 170)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งศรี หมู่ที่13 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 524)
ที่ตั้ง บ้านสวนหลวง
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านบวบอินทรีย์ครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 130)
ที่ตั้ง บ้านสาสบหก ม.2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2. หมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 131)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านแม่โป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ และเครือข่ายอีก 2 พื้นที่ คือ หมู่ 2 และ 4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
3. หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี(รหัสหมู่บ้าน : 26)
ที่ตั้ง บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
4. หมู่บ้านข้าวไร่(รหัสหมู่บ้าน : 27)
ที่ตั้ง บ้านผาสุก ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
5. หมู่บ้านพุทรานมสด (รหัสหมู่บ้าน : 80)
ที่ตั้ง ต.ช่อแฮ่ อ.เมือง จ.แพร่
6. หมู่บ้านวานิลลา(รหัสหมู่บ้าน : 97)
ที่ตั้ง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
7. หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 104)
ที่ตั้ง บ้านมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
8. หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 112)
ที่ตั้ง ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9. หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 115)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
10. หมู่บ้านสมุนไพรหอม(รหัสหมู่บ้าน : 365)
ที่ตั้ง หมู่ 2 และ 3 บ้านป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
11. หมู่บ้านผลิตดินปลูกชุมชนบ้านแค่(รหัสหมู่บ้าน : 132)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
12. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 152)
ที่ตั้ง บ้านเด่นสำโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
13. หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 154)
ที่ตั้ง บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
14. หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน้ำหมีน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 155)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
15. หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา(รหัสหมู่บ้าน : 156)
ที่ตั้ง บ้านห้วยบง ม.7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
16. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 158)
ที่ตั้ง บ้านทรายงาม ม. 10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
17. หมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรอ้อย(รหัสหมู่บ้าน : 160)
ที่ตั้ง บ้านปลายราง ม.8 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ์
18. หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ(รหัสหมู่บ้าน : 163)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
19. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง(รหัสหมู่บ้าน : 164)
ที่ตั้ง บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
20. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวคำหอม)(รหัสหมู่บ้าน : 174)
ที่ตั้ง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
21. หมู่บ้านผลิตพุทรานมสด(รหัสหมู่บ้าน : 175)
ที่ตั้ง ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.ปากกาง และต.บอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
22. หมู่บ้านมะไฟจีน(รหัสหมู่บ้าน : 176)
ที่ตั้ง บ้านกอก หมู่ที่1 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
23. หมู่บ้านไก่พื้นเมือง(รหัสหมู่บ้าน : 178)
ที่ตั้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
24. หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 179)
ที่ตั้ง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25. หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 181)
ที่ตั้ง บ้านต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
26. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูง (บ้านนาบง)(รหัสหมู่บ้าน : 182)
ที่ตั้ง บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
27. หมู่บ้านการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่(รหัสหมู่บ้าน : 185)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านห้วยขวาก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
28. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านกองโค (รหัสหมู่บ้าน : 372)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านกองโค หมู่ที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
29. หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง(รหัสหมู่บ้าน : 382)
ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านธาตุ และหมู่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
30. หมู่บ้านสับปะรดภูแล – นางแล(รหัสหมู่บ้าน : 384)
ที่ตั้ง บ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
31. หมู่บ้านผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำบ้านหนองสลิง(รหัสหมู่บ้าน : 385)
ที่ตั้ง บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
32. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบ้านสามหลัง(รหัสหมู่บ้าน : 386)
ที่ตั้ง บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
33. หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว(รหัสหมู่บ้าน : 391)
ที่ตั้ง หมู่ 1,2,3 และ 4 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
34. หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 415)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแซม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
35. หมู่บ้านไส้เดือน(รหัสหมู่บ้าน : 420)
ที่ตั้ง บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 7 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
36. หมู่บ้านข้าวนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 424)
ที่ตั้ง บ้านใหม่เจริญผล และบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 2,8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
37. หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 425)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่1-12 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
38. หมู่บ้านเลี้ยงปลาบู่ในกระชังตามมาตรฐาน GAP(รหัสหมู่บ้าน : 426)
ที่ตั้ง บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
39. หมู่บ้านควายนม(รหัสหมู่บ้าน : 443)
ที่ตั้ง บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2 ต. ทาเหนือ อ .แม่ออน จ. เชียงใหม่
40. หมู่บ้านชาอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 449)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวาวี ม.6 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
41. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขาม(รหัสหมู่บ้าน : 452)
ที่ตั้ง หมู่บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
42. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 490)
ที่ตั้ง บ้านหนองวัวแดง
43. หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร (เดิม ผลิตเห็ดแบบครบวงจร)(รหัสหมู่บ้าน : 491)
ที่ตั้ง ชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
44. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม(รหัสหมู่บ้าน : 492)
ที่ตั้ง เทศบาลต.ไทรงาม หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
45. หมู่บ้านโคขุนดอกคำใต้(รหัสหมู่บ้าน : 499)
ที่ตั้ง สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด 69 หมู่ 1
46. หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร(รหัสหมู่บ้าน : 500)
ที่ตั้ง ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.หนองหลุม และต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
47. หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 501)
ที่ตั้ง บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7
48. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 509)
ที่ตั้ง เวียงหงส์ล้านนา หมู่ 8
49. หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร)(รหัสหมู่บ้าน : 511)
ที่ตั้ง บ้านคลองตาล หมู่ 8
50. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติในหลวง(รหัสหมู่บ้าน : 548)
ที่ตั้ง หมู่บ้านกว๊านใต้ ต.ดงเจน
51. หมู่บ้านเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้านอ่าย(รหัสหมู่บ้าน : 549)
ที่ตั้ง หมู่ 5 บ้านอ่าย ต.อ่ายนาไลย
52. หมู่บ้านมะนาวสบลี(รหัสหมู่บ้าน : 648)
ที่ตั้ง บ้านสบลี หมู่ที่ 6
53. หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่(รหัสหมู่บ้าน : 627)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2
54. หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง(รหัสหมู่บ้าน : 654)
ที่ตั้ง บ้านนากว้าวกิ่ว
55. หมู่บ้านวนเกษตรพื้นที่สูงแม่คำหล้า(รหัสหมู่บ้าน : 660)
ที่ตั้ง บ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13
56. หมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (รหัสหมู่บ้าน : 599)
ที่ตั้ง หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ
57. หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น(รหัสหมู่บ้าน : 600)
ที่ตั้ง ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด
58. หมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่(รหัสหมู่บ้าน : 603)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
59. หมู่บ้านโคเนื้อเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)(รหัสหมู่บ้าน : 604)
ที่ตั้ง อำเภอแม่ใจ
60. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา(รหัสหมู่บ้าน : 605)
ที่ตั้ง อ.แม่ใจ
61. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล”(รหัสหมู่บ้าน : 606)
ที่ตั้ง อำเภอพร้าว
62. หมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน(รหัสหมู่บ้าน : 607)
ที่ตั้ง บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
63. หมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา(รหัสหมู่บ้าน : 608)
ที่ตั้ง บ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
64. หมู่บ้านนมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง(รหัสหมู่บ้าน : 609)
ที่ตั้ง บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
65. หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา(รหัสหมู่บ้าน : 610)
ที่ตั้ง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
66. หมู่บ้านผลิตลำไยและไม้ผลปลอดภัยบ้านรักไทย(รหัสหมู่บ้าน : 611)
ที่ตั้ง บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
67. หมู่บ้านผลิตสับปะรดปลอดภัยนครไทย(รหัสหมู่บ้าน : 612)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
68. หมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก (รหัสหมู่บ้าน : 613)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
69. การเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะ สมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก(รหัสหมู่บ้าน : 614)
ที่ตั้ง หมู่บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
70. หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา(รหัสหมู่บ้าน : 619)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊
71. หมู่บ้านลำไยพญาแก้ว(รหัสหมู่บ้าน : 620)
ที่ตั้ง บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4
72. หมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย(รหัสหมู่บ้าน : 689)
ที่ตั้ง บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
73. หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 695)
ที่ตั้ง บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
74. หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท(รหัสหมู่บ้าน : 696)
ที่ตั้ง บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
75. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อบ ชิม ชม(รหัสหมู่บ้าน : 699)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
76. หมู่บ้านส้มเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น(รหัสหมู่บ้าน : 720)
ที่ตั้ง บ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3
77. หมู่บ้านโคเนื้อหนองสระ เพื่อบริหารจัดการอาหารจากวัสดุเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)(รหัสหมู่บ้าน : 732)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์บ้านหนองสระ
78. หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก(รหัสหมู่บ้าน : 734)
ที่ตั้ง หมู่บ้านน้ำป้าก
79. หมู่บ้านผู้เพาะเลี้ยงกบปลอดภัยบ้านน้ำปั้ว(รหัสหมู่บ้าน : 737)
ที่ตั้ง บ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
80. หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง(รหัสหมู่บ้าน : 741)
ที่ตั้ง หมู่บ้านผาแดง
81. หมู่บ้านผลิตผลเกษตรปลอดภัยและศูนย์ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านห้วยสัก(รหัสหมู่บ้าน : 769)
ที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
82. การเพิ่มมูลค่าลำไยพันธุ์อีดอแบบครบวงจรของหมู่บ้านแม่กอน(รหัสหมู่บ้าน : 778)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
83. หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP วังหงส์(รหัสหมู่บ้าน : 779)
ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
84. หมู่บ้านข้าวก่ำดอยสะเก็ดอินทรีย์พรีเมียม(รหัสหมู่บ้าน : 785)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
85. หมู่บ้านการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แท้ไก่แสมดำ บ้านเพชรน้ำผึ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 786)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน(เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ)(รหัสหมู่บ้าน : 127)
ที่ตั้ง บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
2. หมู่บ้านเตาเผาถ่าน(รหัสหมู่บ้าน : 7)
ที่ตั้ง บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
3. หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 11)
ที่ตั้ง บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 135)
ที่ตั้ง หมู่บ้านดอยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
5. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ต.แม่หล่าย)(รหัสหมู่บ้าน : 396)
ที่ตั้ง หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ..เมืองแพร่ จ.แพร่
6. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(นาพูน)(รหัสหมู่บ้าน : 417)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 และ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
7. หมู่บ้านข้าวแคบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 418)
ที่ตั้ง ชุมชนยางกะไดใต้ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
8. หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ(รหัสหมู่บ้าน : 422)
ที่ตั้ง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
9. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 504)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 5 ต.ดงประดำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
10. หมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 525)
ที่ตั้ง -
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน(รหัสหมู่บ้าน : 107)
ที่ตั้ง บ้านบนนา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2. หมู่บ้านการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 153)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1,3,4,5 ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ใหม่เชิงพานิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 12)
ที่ตั้ง บ้านหัวยาง ม.9 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน
2. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปลำไยระดับชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 16)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3. หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตน้ำผลไม้ระดับชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 78)
ที่ตั้ง บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
4. หมู่บ้านอบผลไม้ด้วยไอน้ำ(รหัสหมู่บ้าน : 99)
ที่ตั้ง โรงงานอบผลไม้เพื่อการส่งออก ม.10 ต.แม่จ๊วะ อ.สูงเม่น จ.แพร่
5. หมู่บ้านน้ำปูสันสลี(รหัสหมู่บ้าน : 113)
ที่ตั้ง บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
6. หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 157)
ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล. จ.อุตรดิตถ์
7. หมู่บ้านโสมตังกุย(บ้านแปกแซม)(รหัสหมู่บ้าน : 166)
ที่ตั้ง บ้านแปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
8. หมู่บ้านบุก(บ้านปางตอง)(รหัสหมู่บ้าน : 167)
ที่ตั้ง หมู่บ้านปางตอง ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
9. หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์(รหัสหมู่บ้าน : 306)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านตีนดอย หมู่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ
10. หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก)(รหัสหมู่บ้าน : 316)
ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
11. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น(รหัสหมู่บ้าน : 427)
ที่ตั้ง บ้านหนองโสน ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
12. หมู่บ้านข้าวหอม(รหัสหมู่บ้าน : 428)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 และ 2 ต.สายคำใต้ อ.เมือง จ.พิจิตร
13. หมู่บ้านกล้วยกวน(รหัสหมู่บ้าน : 451)
ที่ตั้ง บ้านเนินมะขามงาม ม.2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
14. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว(รหัสหมู่บ้าน : 453)
ที่ตั้ง บ้านหม่องวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
15. หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ทุ่งนาน้อย (เดิม หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง)(รหัสหมู่บ้าน : 465)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
16. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(รหัสหมู่บ้าน : 532)
ที่ตั้ง บ้านเกี๋ยง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
17. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน(รหัสหมู่บ้าน : 597)
ที่ตั้ง บ้านห้วยกันใจ (บ้านสามลี่) ตำบลแวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
18. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง(รหัสหมู่บ้าน : 601)
ที่ตั้ง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
19. การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย(รหัสหมู่บ้าน : 602)
ที่ตั้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20. หมู่บ้านนวัตกรรม อมลองโมเดล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(รหัสหมู่บ้าน : 688)
ที่ตั้ง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
21. หมู่บ้านมะแขว่น(รหัสหมู่บ้าน : 700)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
22. การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก(รหัสหมู่บ้าน : 736)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านสันเก้ากอม
23. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน(รหัสหมู่บ้าน : 738)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
24. หมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 780)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น (ชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น) หมู่ที่ 15 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมย้อมคราม(รหัสหมู่บ้าน : 124)
ที่ตั้ง หมู่บ้านซำรัง ต.ชุมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
2. หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ(รหัสหมู่บ้าน : 105)
ที่ตั้ง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3. หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ (รหัสหมู่บ้าน : 289)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
4. หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 373)
ที่ตั้ง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มัดหมี่ หมู่ที่ 1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
5. หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 374)
ที่ตั้ง กลุ่มทอผ้าชุมชน เทศบาล ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
6. หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว(หนองปู)(รหัสหมู่บ้าน : 445)
ที่ตั้ง บ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
7. หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน(รหัสหมู่บ้าน : 480)
ที่ตั้ง บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
8. หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 690)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
9. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 735)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้(รหัสหมู่บ้าน : 419)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบึงมาย(รหัสหมู่บ้าน : 162)
ที่ตั้ง บ้านไร่ ม.5 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 552)
ที่ตั้ง หมู่บ้านศาลาบัวบก ม.8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. เมืองคองโมเดล หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 781)
ที่ตั้ง ชุมชนเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 782)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านสันปูเลย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กลาง

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน(รหัสหมู่บ้าน : 630)
ที่ตั้ง กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อนวิเศษ
2. โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 705)
ที่ตั้ง ตำบลวังยาง ตำบลดอนมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์(รหัสหมู่บ้าน : 712)
ที่ตั้ง กลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว(รหัสหมู่บ้าน : 116)
ที่ตั้ง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร(รหัสหมู่บ้าน : 119)
ที่ตั้ง หมู่บ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
3. หมู่บ้านผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและการแปรรูปเชิงพาณิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 120)
ที่ตั้ง หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
4. หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณระแหง100ปี(รหัสหมู่บ้าน : 125)
ที่ตั้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดระแหง100ปี ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
5. หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์และปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 129)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์ กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี
6. หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน(รหัสหมู่บ้าน : 14)
ที่ตั้ง บ้านรางเกตุ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
7. หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 15)
ที่ตั้ง บ้านหนองจิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
8. หมู่บ้านข้าวหอมนิล(รหัสหมู่บ้าน : 35)
ที่ตั้ง บ้านไผ่จำศีล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
9. หมู่บ้านข้าวหอมนิล(2)(รหัสหมู่บ้าน : 36)
ที่ตั้ง บ้านศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
10. หมู่บ้านแปรรูปข้าวหอมนิล(รหัสหมู่บ้าน : 37)
ที่ตั้ง บ้านผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา
11. หมู่บ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร(รหัสหมู่บ้าน : 111)
ที่ตั้ง บ้านสายเพชร ม.9 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์
12. หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว(รหัสหมู่บ้าน : 114)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ม.5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
13. หมู่บ้านผึ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 183)
ที่ตั้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
14. หมู่บ้านข้าวโพดเทียน(รหัสหมู่บ้าน : 192)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ บ้านไผ่ บ้านเกาะ บ้านวัดตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
15. หมู่บ้านแห้วปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 195)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งขนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
16. หมู่บ้านใบบัวบก(รหัสหมู่บ้าน : 196)
ที่ตั้ง บ้านคลองสอง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
17. หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 366)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
18. หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ(รหัสหมู่บ้าน : 412)
ที่ตั้ง หมู่บ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
19. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดต้นทุนการผลิต(รหัสหมู่บ้าน : 433)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
20. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 437)
ที่ตั้ง บ้านบางนา หมู่ที่ 1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
21. หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech บ้านกระโจมทอง(รหัสหมู่บ้าน : 471)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
22. หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน(รหัสหมู่บ้าน : 476)
ที่ตั้ง บ้านหนองปลาตะเพียน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา
23. หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 488)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโปงสลอด
24. หมู่บ้านบิวเวอเรีย (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 489)
ที่ตั้ง หมู่บ้านนาคู
25. หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 502)
ที่ตั้ง ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26. หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 522)
ที่ตั้ง -
27. หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดสาร บ้านหนองหม้อแตก(รหัสหมู่บ้าน : 536)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองหม้อแตก ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
28. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 553)
ที่ตั้ง ชุมชนคลองหก หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
29. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ(รหัสหมู่บ้าน : 554)
ที่ตั้ง บ้านฝั่งคลอง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
30. หมู่บ้านวิทย์ฯข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก(รหัสหมู่บ้าน : 555)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ 9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
31. หมู่บ้านอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 569)
ที่ตั้ง บ้านบางตาเพชร หมู่ 4 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
32. หมู่บ้านอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเชิงท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(รหัสหมู่บ้าน : 628)
ที่ตั้ง บ้านคลองวัว หมู่ที่ 5
33. หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้ำ(รหัสหมู่บ้าน : 632)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรบ้านทับน้ำ
34. หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค (รหัสหมู่บ้าน : 633)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค
35. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รหัสหมู่บ้าน : 634)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านมอญ
36. หมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง(รหัสหมู่บ้าน : 635)
ที่ตั้ง เรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
37. หมู่บ้านมะเขือเทศอินทรีย์ครบวงจรด่านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 650)
ที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านห้วยหินดำ
38. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 652)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์
39. หมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง(รหัสหมู่บ้าน : 653)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนสำโรง
40. หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนบ้านม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี(รหัสหมู่บ้าน : 657)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่
41. หมู่บ้านไข่ไก่อารมณ์ดี วิถีชุมชนด่านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 658)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
42. หมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 661)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ
43. หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 671)
ที่ตั้ง บ้านหินสองก้อน
44. หมู่บ้านต้นแบบ ๙ เพ(ร)าะสุข ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี(รหัสหมู่บ้าน : 673)
ที่ตั้ง หมู่ที่1,12,13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
45. หมู่บ้านสับปะรดอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 675)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
46. หมู่บ้านไก่สวยงามสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร(รหัสหมู่บ้าน : 583)
ที่ตั้ง บ้านหนองปากง่าม หมู่ที่23 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
47. โครงการพัฒนาหมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 701)
ที่ตั้ง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลปลายนา ตำบลวังยาง ตำบลวังน้ำซับ ตำบลดอนปรู ตำบลศรีประจันต์ ตำบลบางงาม ตำบลมดแดง
48. หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช(รหัสหมู่บ้าน : 703)
ที่ตั้ง เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
49. หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรมดอนพุด(รหัสหมู่บ้าน : 709)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลดอนพุด เลขที่159 หมู่ที่2 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสุพรรณบุรี
50. หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจร กลุ่มบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 717)
ที่ตั้ง ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ.สระบุรี
51. ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 747)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
52. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา(รหัสหมู่บ้าน : 758)
ที่ตั้ง ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
53. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำ(รหัสหมู่บ้าน : 770)
ที่ตั้ง หมู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
54. ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เปิดตลาดปทุม (รหัสหมู่บ้าน : 771)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 - 5
55. การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัสหมู่บ้าน : 772)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส อ่างทอง หมู่บ้านบ้านทองคลึม
56. การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IOT และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 794)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านเดิมบาง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยเท่
57. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 796)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
58. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 797)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
59. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 798)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 184)
ที่ตั้ง ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2. หมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร(รหัสหมู่บ้าน : 381)
ที่ตั้ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
3. หมู่บ้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 436)
ที่ตั้ง บ้านรางบัว หมู่ที่ 6 |2.บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 2 |3.บ้านหนองนกกะเรียน หมู่ที่ 4 |4.หมู่บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ(ลดภาวะโลกร้อน)(รหัสหมู่บ้าน : 169)
ที่ตั้ง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านเผือกหอม(รหัสหมู่บ้าน : 108)
ที่ตั้ง ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
2. หมู่บ้านปลาสลิด กลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย(รหัสหมู่บ้าน : 149)
ที่ตั้ง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
3. หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร(รหัสหมู่บ้าน : 392)
ที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
4. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า(รหัสหมู่บ้าน : 393)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
5. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว(รหัสหมู่บ้าน : 394)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีชุมชน หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ(รหัสหมู่บ้าน : 423)
ที่ตั้ง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธนา จ.พระนครศรีอยุธยา
7. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 570)
ที่ตั้ง หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
8. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัย ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(รหัสหมู่บ้าน : 631)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งปากกราน หมู่ที่ 10
9. หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี)(รหัสหมู่บ้าน : 651)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด
10. หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 572)
ที่ตั้ง ชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 719)
ที่ตั้ง หมู่8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12. หมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท(รหัสหมู่บ้าน : 795)
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด หมู่ที่ 5
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 416)
ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2. หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า(รหัสหมู่บ้าน : 473)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ 46/200 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธาน
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านไผ่ หัตกรรมพื้นบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 284)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านอนุรักษ์มรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจำปาเพื่อการท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 670)
ที่ตั้ง บ้านซับจำปา
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. โครงการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 773)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

ตะวันออก

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านน้ำกร่อย (บ้านเปร็ดใน)(รหัสหมู่บ้าน : 90)
ที่ตั้ง บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางสระเก้าเพื่อการท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 629)
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลา ธนาคารปู 30/2 หมู่ที่ 5
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช(รหัสหมู่บ้าน : 128)
ที่ตั้ง บ้านเขาพลู ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
2. หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก(หมู่บ้านควบคุมแมลงวันผลไม้)(รหัสหมู่บ้าน : 79)
ที่ตั้ง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
3. หมู่บ้านไม้กฤษณา(รหัสหมู่บ้าน : 134)
ที่ตั้ง บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
4. หมู่บ้านอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก(รหัสหมู่บ้าน : 173)
ที่ตั้ง ชุมชนผู้เลี้ยงปลาในหมู่ 6 และ หมู่ 1, 3, 5 และ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง (รหัสหมู่บ้าน : 188)
ที่ตั้ง บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6. โครงการหมู่บ้าน วท. ท่องเที่ยวชุมชน หินตั้ง-ศรีนาวา จังหวัดนครนายก(รหัสหมู่บ้าน : 571)
ที่ตั้ง ชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา หมู่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
7. หมู่บ้านศาสตร์พระราชาเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะเคียนเตี้ย(รหัสหมู่บ้าน : 649)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5
8. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้(รหัสหมู่บ้าน : 655)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้ หมู่ที่ 5
9. หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 718)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต. โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีโคกกรวด
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(รหัสหมู่บ้าน : 189)
ที่ตั้ง บ้านหนองกวาง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้(รหัสหมู่บ้าน : 383)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
2. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล(รหัสหมู่บ้าน : 444)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแสมผู้ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านบุ่งเข้ (รหัสหมู่บ้าน : 774)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งเข้
2. หมู่บ้านนวัตกรรมสร้างอาชีพ ต. อ่าวใหญ่(รหัสหมู่บ้าน : 776)
ที่ตั้ง ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน)(รหัสหมู่บ้าน : 86)
ที่ตั้ง บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
2. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านลิ่มทอง)(รหัสหมู่บ้าน : 87)
ที่ตั้ง บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
3. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนขวาง)(รหัสหมู่บ้าน : 88)
ที่ตั้ง บ้านโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
4. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนรัง)(รหัสหมู่บ้าน : 89)
ที่ตั้ง บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
5. หมู่บ้านน้ำแล้ง (ชุมชนบ้านตูม)(รหัสหมู่บ้าน : 94)
ที่ตั้ง บ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.วังค้อ จ.ยโสธร
6. หมู่บ้านต้นแบบผ้ามัดหมี่ย้อมครามประคบร้อน(รหัสหมู่บ้าน : 646)
ที่ตั้ง "หมู่ที่ 3 บ้านท่าตูม ต,ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1.บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.ท่าตูม เ.เมือง จ.มหสารคาม 2.บ้านท่าตูมวาริน หมู่9 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 3.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ต.ทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม"
7. หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด(รหัสหมู่บ้าน : 581)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด
8. หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ปี 2 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดหนองบัวลําภู(รหัสหมู่บ้าน : 582)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ศรีสําราญ หมู่ 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
9. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 585)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึ
10. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 588)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
11. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 590)
ที่ตั้ง บ้านแบงใหม่ หมู่20 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
12. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 624)
ที่ตั้ง "บ้านตาแบน หมู่ 9 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1.บ้านโคกเบง หมู่ 11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 2.บ้านกันตรวจระมวล หมู่ 1 ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3.บ้านสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรืนทร์"
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร : กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองหญ้าม้า(รหัสหมู่บ้าน : 723)
ที่ตั้ง พื้นที่ดำเนินการของโครงการครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรหนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
14. การส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองฮี(รหัสหมู่บ้าน : 727)
ที่ตั้ง บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.504649 ลองติจูด 103.361931
15. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิคในเชิงพานิชย์ (รหัสหมู่บ้าน : 729)
ที่ตั้ง หมู่บ้านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.97626 ลองติจูด 103.42066
16. หมู่บ้านครามครบวงจรบ้านตอเรือ(รหัสหมู่บ้าน : 763)
ที่ตั้ง "บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ สมาชิกในชุมชนบ้านตอเรือที่ปลูกคราม/ผลิตเนื้อคราม/ทอผ้าคราม/จ าหน่ายผ้าคราม/ แปรรูปผ้า คราม "
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง(รหัสหมู่บ้าน : 42)
ที่ตั้ง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ(รหัสหมู่บ้าน : 47)
ที่ตั้ง บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรทำนาบ้านนาเสียว)(รหัสหมู่บ้าน : 48)
ที่ตั้ง บ้านนาเสียว ต.ดอนสวรรค์ อ.ดอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
4. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 49)
ที่ตั้ง บ้านคำสมิง ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม ต.บ้านหว้า)(รหัสหมู่บ้าน : 50)
ที่ตั้ง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล(รหัสหมู่บ้าน : 51)
ที่ตั้ง บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
7. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (บ้านผาเบียด)(รหัสหมู่บ้าน : 53)
ที่ตั้ง บ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิต บ้านหนองตะครอง)(รหัสหมู่บ้าน : 54)
ที่ตั้ง ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
9. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสมพรรัตน์(รหัสหมู่บ้าน : 55)
ที่ตั้ง บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
10. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 56)
ที่ตั้ง บ้านดูน ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
11. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ (รหัสหมู่บ้าน : 57)
ที่ตั้ง บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
12. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย ต.ห้องแซง(รหัสหมู่บ้าน : 58)
ที่ตั้ง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
13. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเม็ก)(รหัสหมู่บ้าน : 59)
ที่ตั้ง บ้านหนองบัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
14. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสีชมพู)(รหัสหมู่บ้าน : 60)
ที่ตั้ง บ้านโนนไผ่งาม ม. 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
15. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพังคี(รหัสหมู่บ้าน : 61)
ที่ตั้ง บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
16. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหมูม่น(รหัสหมู่บ้าน : 62)
ที่ตั้ง บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
17. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย(รหัสหมู่บ้าน : 63)
ที่ตั้ง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
18. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ(รหัสหมู่บ้าน : 64)
ที่ตั้ง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
19. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่นาสวนผสม)(รหัสหมู่บ้าน : 65)
ที่ตั้ง บ้านหนองบัว ม. 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
20. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด(รหัสหมู่บ้าน : 66)
ที่ตั้ง บ้านป่าแสด ม. 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
21. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีคุณภาพสูง บ้านหนองแวง(รหัสหมู่บ้าน : 70)
ที่ตั้ง บ้านหนองแวง หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
22. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านบุกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 72)
ที่ตั้ง บ้านบุกกลาง ม. 10 ต.ปุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
23. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคและกลุ่มผลิตปุ๋ยโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.สาวแห(รหัสหมู่บ้าน : 73)
ที่ตั้ง ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
24. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านอีเม้ง(รหัสหมู่บ้าน : 74)
ที่ตั้ง บ้านอีเม้ง ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัดภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
25. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่(รหัสหมู่บ้าน : 75)
ที่ตั้ง บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
26. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวโคก(รหัสหมู่บ้าน : 76)
ที่ตั้ง บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน(รหัสหมู่บ้าน : 100)
ที่ตั้ง บ้านหัวด่าน ม. 3 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
28. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านโนนสำโรงเหนือ(รหัสหมู่บ้าน : 101)
ที่ตั้ง บ้านโนนสำโรงเหนือ ม. 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
29. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย(รหัสหมู่บ้าน : 322)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย หมู่ 1 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
30. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน(รหัสหมู่บ้าน : 324)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
31. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ(รหัสหมู่บ้าน : 325)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
32. หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 150)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านดอนย่านาง ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
33. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ(รหัสหมู่บ้าน : 307)
ที่ตั้ง บ้านขัวล้อ ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
34. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลนามะเฟือง (บ้านกุดเต่า) (รหัสหมู่บ้าน : 308)
ที่ตั้ง บ้านกุดเต่า ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
35. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง (รหัสหมู่บ้าน : 309)
ที่ตั้ง บ้านหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
36. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาราใหญ่ (รหัสหมู่บ้าน : 310)
ที่ตั้ง บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
37. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามขา (รหัสหมู่บ้าน : 311)
ที่ตั้ง บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
38. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านก้านเหลืองดง (รหัสหมู่บ้าน : 312)
ที่ตั้ง บ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
39. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม (รหัสหมู่บ้าน : 313)
ที่ตั้ง บ้านดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
40. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง(รหัสหมู่บ้าน : 314)
ที่ตั้ง บ้านนาผาง ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
41. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง (รหัสหมู่บ้าน : 315)
ที่ตั้ง บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ม. 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
42. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว (รหัสหมู่บ้าน : 318)
ที่ตั้ง บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
43. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาทุ่ง (รหัสหมู่บ้าน : 319)
ที่ตั้ง บ้านนาทุ่ง ม.18 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
44. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์(รหัสหมู่บ้าน : 495)
ที่ตั้ง บ้านหนองบอน
45. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม(รหัสหมู่บ้าน : 496)
ที่ตั้ง บ้านดอนสมอ
46. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านกระออม หมู่ที่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์(รหัสหมู่บ้าน : 497)
ที่ตั้ง บ้านกระออม หมู่ที่ 1
47. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร(รหัสหมู่บ้าน : 498)
ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1
48. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านเสารีก หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ(รหัสหมู่บ้าน : 510)
ที่ตั้ง บ้านเสารีก หมู่ 5
49. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 544)
ที่ตั้ง บ้านแบงใหม่
50. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองหิ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 546)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิ้ง หมู่ 9
51. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา(รหัสหมู่บ้าน : 547)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7
52. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบุตาโสม(รหัสหมู่บ้าน : 563)
ที่ตั้ง บ้านบุตาโสม หมู่ 11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
53. หมุ่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเทวี(รหัสหมู่บ้าน : 564)
ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
54. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 584)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึ
55. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 589)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิ้ง หมู่9 ต.อำนาจเจริญ อ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (บ้านพิมาน) (รหัสหมู่บ้าน : 121)
ที่ตั้ง บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
2. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 123)
ที่ตั้ง บ้านผาน้อย หมู่ 1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย (พื้นที่เดิม - บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู)
3. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา(รหัสหมู่บ้าน : 4)
ที่ตั้ง บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 5)
ที่ตั้ง บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตออ้อย(รหัสหมู่บ้าน : 10)
ที่ตั้ง บ้านโนนเจดีย์งาม ต.โคกสะอาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
6. หมู่บ้านสตรอเบอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 24)
ที่ตั้ง บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
7. หมู่บ้านไหลสตรอเบอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 25)
ที่ตั้ง บ้านห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
8. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง(รหัสหมู่บ้าน : 30)
ที่ตั้ง บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี
9. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 33)
ที่ตั้ง บ้านนางอย ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร
10. หมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม(รหัสหมู่บ้าน : 106)
ที่ตั้ง บ้านโนนธาตุ ม. 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
11. หมู่บ้านข้าวหอมทอง(รหัสหมู่บ้าน : 168)
ที่ตั้ง บ้านคำบ่อใต้ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วารอชภูมิ จ.สกลนคร
12. หมู่บ้านนาอ้อเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 190)
ที่ตั้ง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
13. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 194)
ที่ตั้ง บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
14. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด(รหัสหมู่บ้าน : 367)
ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
15. Jeffrhyday(รหัสหมู่บ้าน : 450)
ที่ตั้ง Jeffrhyday
16. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย (รหัสหมู่บ้าน : 459)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
17. หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 470)
ที่ตั้ง บ้านดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
18. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านโพนงานท่า (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 486)
ที่ตั้ง -
19. หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก(รหัสหมู่บ้าน : 493)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7
20. หมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด(รหัสหมู่บ้าน : 507)
ที่ตั้ง บ้านยางน้อย
21. หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง(รหัสหมู่บ้าน : 515)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโศกดาว หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านเสมา และหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน
22. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ(รหัสหมู่บ้าน : 517)
ที่ตั้ง หมู่1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
23. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (หมู่บ้านท่าม่วง)(ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 520)
ที่ตั้ง หมู่บ้านท่าม่วง
24. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 529)
ที่ตั้ง -
25. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเขียง(รหัสหมู่บ้าน : 531)
ที่ตั้ง บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
26. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบ บ้านเหล่าจั่น(รหัสหมู่บ้าน : 533)
ที่ตั้ง บ้านเหล่าจั๋น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
27. หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษ บ้านโนนตาล(รหัสหมู่บ้าน : 535)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
28. หมู่บ้านผลิตเห็ดบ้านกลาง (รหัสหมู่บ้าน : 556)
ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
29. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว(รหัสหมู่บ้าน : 566)
ที่ตั้ง บ้านคลองบงพัฒนา
30. หมู่บ้านผักอินทรีย์บ้านแก้ง(รหัสหมู่บ้าน : 641)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บ้านนาแก จ.นครพนม
31. หมู่บ้านนาแปลงใหญ่ต้นน้ำชีเกษตรสมบูรณ์(รหัสหมู่บ้าน : 643)
ที่ตั้ง "1. บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 3.บ้านหนองหล่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ"
32. หมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 645)
ที่ตั้ง
33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเม่าอินทรีย์ด้วยสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กลุ่มวิสหกิจชุมชนอินแปง(รหัสหมู่บ้าน : 668)
ที่ตั้ง 149/7 ม.8 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
34. หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม(รหัสหมู่บ้าน : 677)
ที่ตั้ง 44 หมู่ 9 อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม
35. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองแสงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัสหมู่บ้าน : 680)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองเดิ่น/บ้านแดง/บ้านปลาบู่
36. (รหัสหมู่บ้าน : 579)
ที่ตั้ง
37. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน(รหัสหมู่บ้าน : 580)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน
38. หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษษตรอินทรีย์ห้สบแถลงโมเดล(รหัสหมู่บ้าน : 592)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ
39. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร(รหัสหมู่บ้าน : 595)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
40. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีนวัตกรรม บ้านกุดเฮด(รหัสหมู่บ้าน : 615)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
41. หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 697)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
42. หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 698)
ที่ตั้ง หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
43. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด(รหัสหมู่บ้าน : 713)
ที่ตั้ง บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ต.อุ่นจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
44. หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (รหัสหมู่บ้าน : 722)
ที่ตั้ง หมู่4 บ้านคำแม่นาง-สามแยก ต.หนองคาย อ.นาทม จ.นครพนม
45. การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคูศรีวิไล จังหวัดมหาสารคาม (รหัสหมู่บ้าน : 726)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล หมู่บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ละติจูด 16.057333 ลองติจูด 103.328028
46. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การผลิตข้าวอย่างครบวงจร บ้านกางกี่ (รหัสหมู่บ้าน : 728)
ที่ตั้ง บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.471320 ลองติจูด 103.388856
47. หมู่บ้านต้นแบบผลิตโคเนื้อปลอดภัยแบบครบวงจร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสหมู่บ้าน : 731)
ที่ตั้ง 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
48. หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) ปี 1 บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (รหัสหมู่บ้าน : 733)
ที่ตั้ง บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
49. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 739)
ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16.214351 ค่าลองติจูด 103.017689
50. หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 742)
ที่ตั้ง บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม
51. การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์(รหัสหมู่บ้าน : 744)
ที่ตั้ง บ้านตาอ็อง หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
52. หมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียงบ้านทัน(รหัสหมู่บ้าน : 745)
ที่ตั้ง บ้านทัน หมู่5,และหมู่ 26 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16°20.156´ ค่าลองติจูด 10≥° 13.644
53. หมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 767)
ที่ตั้ง กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกลาง หมี่ 3 และหมู่ 12 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
54. หมู่บ้านมะเขือเทศปลอดภัยบ้านนางอย (รหัสหมู่บ้าน : 768)
ที่ตั้ง บ้านนางอย ตำบลต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านการผลิตเตาเผ่าถ่านประสิทธิภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 3)
ที่ตั้ง บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
2. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 6)
ที่ตั้ง บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 9)
ที่ตั้ง บ้านท่าหว้า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
4. หมู่บ้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 20)
ที่ตั้ง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
5. หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 23)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(1)(รหัสหมู่บ้าน : 31)
ที่ตั้ง บ้านสมบูรณ์ ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
7. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(2)(รหัสหมู่บ้าน : 32)
ที่ตั้ง บ้านอุดม ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
8. หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 165)
ที่ตั้ง บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
9. หมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม(รหัสหมู่บ้าน : 368)
ที่ตั้ง บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านหอยเชอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 1)
ที่ตั้ง บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2. หมู่บ้านดินเค็ม(รหัสหมู่บ้าน : 34)
ที่ตั้ง บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านหมากเม่า(รหัสหมู่บ้าน : 122)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร(รหัสหมู่บ้าน : 2)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแก่งโก และหมู่บ้านฤทธิ์รักษา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง(รหัสหมู่บ้าน : 8)
ที่ตั้ง บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จักหาร จ.ร้อยเอ็ด
4. หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ จ.เลย(รหัสหมู่บ้าน : 161)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ อ.ภูหลวง จ.เลย
5. หมู่บ้านชุดต้มยำอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 171)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งกลาง-ทุ่งเอื้อง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
6. หมู่บ้านหมี่โคราชอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 172)
ที่ตั้ง บ้านสวนหอม ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง(รหัสหมู่บ้าน : 503)
ที่ตั้ง 158 หมู่ที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก(รหัสหมู่บ้าน : 530)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
9. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา(รหัสหมู่บ้าน : 565)
ที่ตั้ง 126 หมู่ 7 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
10. หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านลุมพุก (รหัสหมู่บ้าน : 676)
ที่ตั้ง หมู่ 5 อ.กัน ทรวิชัย ต.โคงพระ จ.มหาสารคาม
11. หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก(รหัสหมู่บ้าน : 591)
ที่ตั้ง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
12. ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา (รหัสหมู่บ้าน : 730)
ที่ตั้ง บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
13. หมู่บ้านแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (รหัสหมู่บ้าน : 759)
ที่ตั้ง กลุ่มแปรรูปสมุนไพร รหัสกลุ่ม 441200005 เลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
14. หนองแสงซุปเปอร์ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้พื้นถิ่นตามอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รหัสหมู่บ้าน : 760)
ที่ตั้ง "พื้นที่ดำเนินการของโครงการนี้ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู ไชย บ้านไชยทอง บ้านโสกยาง ในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นต าบล หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม"
15. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (รหัสหมู่บ้าน : 761)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
16. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 762)
ที่ตั้ง "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและสมุนไพรบ้านหนองยาง - กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองยาง"
17. หมู่บ้านการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 764)
ที่ตั้ง สมาชิกกลุ่มที่ 04 ตองโขบ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่ง ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
18. หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รหัสหมู่บ้าน : 765)
ที่ตั้ง บ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19. นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัสหมู่บ้าน : 766)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน(รหัสหมู่บ้าน : 177)
ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ต.เจียด อ.เขมราฎ จ.อุบลราชธานี
2. หมู่บ้านคราม(รหัสหมู่บ้าน : 285)
ที่ตั้ง บ้านโนนนคร หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
3. หมู่บ้านทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม(รหัสหมู่บ้าน : 302)
ที่ตั้ง ม.14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
4. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง(รหัสหมู่บ้าน : 305)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
5. หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา(รหัสหมู่บ้าน : 387)
ที่ตั้ง บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
6. หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี(รหัสหมู่บ้าน : 389)
ที่ตั้ง บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
7. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด(รหัสหมู่บ้าน : 421)
ที่ตั้ง บ้านโนนโพธิ์ใต้ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8. หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่(รหัสหมู่บ้าน : 505)
ที่ตั้ง บ้านหัวฝาย หมู่ 2
9. หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 521)
ที่ตั้ง บ้านตาหยวก
10. หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน(รหัสหมู่บ้าน : 534)
ที่ตั้ง บ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
11. ชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลุ่งประดู่โมเดล และหมู่บ้านในอำเภอห้วยแถลง (รหัสหมู่บ้าน : 639)
ที่ตั้ง 1.บ้านหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
12. หมู่บ้านพัฒนาผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไหม บ้านโคก ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์(รหัสหมู่บ้าน : 642)
ที่ตั้ง หมู่บ้าน วท.ใหม่ บ้านโคก ม.6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.หาฬสินธุ์ 1.บ้านบะเอียด ม.9 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2.บ้านทุ่งมน ม.8 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 3.บ้านสูงเนิน ม.5 ต.เนืนยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
13. หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย(รหัสหมู่บ้าน : 644)
ที่ตั้ง บ้านแฝก หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
14. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้(รหัสหมู่บ้าน : 647)
ที่ตั้ง "หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1.บ้านโสกม่วง หมู่ 5 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.บ้านหนองโนพัฒนา หมู่ 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม"
15. หมู่บ้านทอไหม อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์(รหัสหมู่บ้าน : 663)
ที่ตั้ง หมู่ถาวร หมู่ 1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์
16. หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล(รหัสหมู่บ้าน : 596)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล
17. การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก(รหัสหมู่บ้าน : 681)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
18. หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 685)
ที่ตั้ง บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ัว จ.ยโสธร
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้าน ทอ ถัก จักร สาน(รหัสหมู่บ้าน : 180)
ที่ตั้ง บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.(รหัสหมู่บ้าน : 329)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
2. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 395)
ที่ตั้ง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว

ใต้

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านต้นน้ำ (บ้านบางทรายนวล)(รหัสหมู่บ้าน : 84)
ที่ตั้ง บ้านบางทรายนวล ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
2. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนเขาพระ)(รหัสหมู่บ้าน : 85)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านลีเล็ด)(รหัสหมู่บ้าน : 92)
ที่ตั้ง บ้านลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
4. หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง(รหัสหมู่บ้าน : 513)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
5. หมู่บ้านเครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง(รหัสหมู่บ้าน : 586)
ที่ตั้ง เครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
6. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ฯ บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา(รหัสหมู่บ้าน : 587)
ที่ตั้ง ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
7. หมู่บ้านทุเรียน Smart Farming ท่าศาลา(รหัสหมู่บ้าน : 708)
ที่ตั้ง
8. หมู่บ้านมังคุด Smart Farming พรหมคีรี(รหัสหมู่บ้าน : 710)
ที่ตั้ง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา (รหัสหมู่บ้าน : 43)
ที่ตั้ง ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
2. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ท่าอู่ ต.ขุนทะเล(รหัสหมู่บ้าน : 67)
ที่ตั้ง บ้านท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน (รหัสหมู่บ้าน : 68)
ที่ตั้ง บ้านบนลาน ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ(รหัสหมู่บ้าน : 69)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งเลียบ ม. 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้(รหัสหมู่บ้าน : 77)
ที่ตั้ง บ้านคลองใหญ่ใต้ ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
6. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง(รหัสหมู่บ้าน : 321)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง หมู่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
7. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง(รหัสหมู่บ้าน : 323)
ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด (รหัสหมู่บ้าน : 330)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด ม.10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
9. หมู่บ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 144)
ที่ตั้ง บ้านยือนัง ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
10. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 558)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนป่า(รหัสหมู่บ้าน : 118)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านสวนป่า กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ประดับ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 126)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
3. หมู่บ้านดาหลา(1)(รหัสหมู่บ้าน : 28)
ที่ตั้ง บ้านเจ๊ะเด็ง ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
4. หมู่บ้านดาหลา(2)(รหัสหมู่บ้าน : 29)
ที่ตั้ง บ้านบาลา ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
5. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการประมง(หมู่บ้านเลี้ยงปลาในกระชังและการแปรรูป)(รหัสหมู่บ้าน : 109)
ที่ตั้ง บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
6. หมู่บ้านท่าธงพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชีวิตประจำวัน(รหัสหมู่บ้าน : 137)
ที่ตั้ง บ้านพรุและบ้านเจาะกาแต ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
7. หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุนการการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(รหัสหมู่บ้าน : 148)
ที่ตั้ง บ้านเขาป้อม ต.หน้าเมือง อ.เกะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
8. หมู่บ้านไผ่พัฒนา(รหัสหมู่บ้าน : 151)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโตลดด้วน ต.โตลดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
9. หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก(รหัสหมู่บ้าน : 191)
ที่ตั้ง บ้านสับปะรดป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
10. หมู่บ้านปูไข่(รหัสหมู่บ้าน : 193)
ที่ตั้ง บ้านเกาะสาหร่าย อ. เมือง จ. สตูล
11. หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 446)
ที่ตั้ง ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
12. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน(รหัสหมู่บ้าน : 460)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลบางศาลา และหมู่ที่ 1, 4 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง)(รหัสหมู่บ้าน : 461)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 463)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์(ใช้งบประมาณปี 2557)(รหัสหมู่บ้าน : 487)
ที่ตั้ง บ้านคอกวัว
16. หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 508)
ที่ตั้ง บ้านหนองสามก้อน หมู่ 5 ต. แหลมตโหนด
17. หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 512)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.แพรกหา อ.ควบขนุน จ.พัทลุ
18. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 518)
ที่ตั้ง บ้านคูหาใน
19. หมู่บ้านส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 523)
ที่ตั้ง -
20. หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 539)
ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
21. หมู่บ้านโคเนื้อ(รหัสหมู่บ้าน : 540)
ที่ตั้ง ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
22. หมู่บ้านส้มจี๊ด(รหัสหมู่บ้าน : 541)
ที่ตั้ง บ้านทอม-อม
23. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ(วิถีแห่งอินทรีย์) บ้านฉลอง(รหัสหมู่บ้าน : 542)
ที่ตั้ง บ้านฉลอง หมู่ 6
24. หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป"(รหัสหมู่บ้าน : 543)
ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน
25. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา(รหัสหมู่บ้าน : 557)
ที่ตั้ง บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
26. หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม(รหัสหมู่บ้าน : 559)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเขาหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
27. หมู่บ้านธนาคารโคเนื้อเพื่อชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 560)
ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านควนยูง ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
28. หมุ่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 562)
ที่ตั้ง ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
29. หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ (รหัสหมู่บ้าน : 638)
ที่ตั้ง บ้านป่าชิง
30. หมู่บ้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตงและเพาะพันธุ์ไก่เบตงในระบบเปิดเพื่อการค้า(รหัสหมู่บ้าน : 640)
ที่ตั้ง
31. หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมาก (รหัสหมู่บ้าน : 662)
ที่ตั้ง
32. หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 573)
ที่ตั้ง บ้านเขานาใน
33. วิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวมะจานู) อ.มายอ จ.ปัตตานี(รหัสหมู่บ้าน : 577)
ที่ตั้ง ฟหกหกหก
34. หมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 578)
ที่ตั้ง บ้านม่วงเงิน
35. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง)(รหัสหมู่บ้าน : 704)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
36. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตามหาปลาลูกเบร่(รหัสหมู่บ้าน : 714)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง เลขที่ 116 หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง
37. ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง(รหัสหมู่บ้าน : 715)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
38. หมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง(รหัสหมู่บ้าน : 725)
ที่ตั้ง อำเภอท่าฉาง ตำบลท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
39. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง(รหัสหมู่บ้าน : 748)
ที่ตั้ง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
40. หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล(รหัสหมู่บ้าน : 749)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
41. หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนคลองลุ(รหัสหมู่บ้าน : 750)
ที่ตั้ง ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
42. หมู่บ้านผลผลิตอินทรีย์แห่งป่าร่อน(รหัสหมู่บ้าน : 751)
ที่ตั้ง บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
43. การเพิ่มศักยภาพการผลิข้าวอินทรีย์ด้วยปฏิทินการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธี อ.ระโนด จ.สงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 752)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ.ระโนด จ.สงขลา
44. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที2(รหัสหมู่บ้าน : 753)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บานทาสำเภาเหนือ
45. หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล(รหัสหมู่บ้าน : 754)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
46. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง(รหัสหมู่บ้าน : 755)
ที่ตั้ง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
47. หมู่บ้านสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (รหัสหมู่บ้าน : 775)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2
48. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงเห็ดแครงชุมชนท่าข้าม(รหัสหมู่บ้าน : 777)
ที่ตั้ง 32 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
49. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีของกลุ่มเกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 790)
ที่ตั้ง กลุ่มนาอินทรีย์ตะเครียะ 92/1 หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
50. การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนด้วยระบบคุณภาพ: หม่บ้านเกษตรสมุนไพรคุณภาพบ้านเขาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 791)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
51. หมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 792)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการผลไม้บ้านห้วยไทร
52. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืชกระท่อม บ้านบางหมากจังหวัดชุมพร(รหัสหมู่บ้าน : 793)
ที่ตั้ง บ้านบางหมาก หมู่ 6
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านรักษ์พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์(หมู่บ้านยางและปาล์ม)(รหัสหมู่บ้าน : 22)
ที่ตั้ง หมู่บ้านใสต้นวา ต.บ่อหิน อ. กันตัง จ. ตรัง
2. หมู่บ้านแก๊สทำมือ..รักษ์โลก (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 526)
ที่ตั้ง บ้านหัวหรง
3. หมู่บ้านพลังงานทางเลือก(รหัสหมู่บ้าน : 538)
ที่ตั้ง หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 117)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
2. หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย(รหัสหมู่บ้าน : 13)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3. หมู่บ้านต้นแบบอุตสากรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย (รหัสหมู่บ้าน : 19)
ที่ตั้ง บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
4. หมู่บ้านน้ำใสสะอาด(รหัสหมู่บ้าน : 38)
ที่ตั้ง บ้านควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
5. หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ(ศูนย์การเรียนรู้ ว และ ท บ้านเกาะมุกด์)(รหัสหมู่บ้าน : 110)
ที่ตั้ง เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
6. หมู่บ้านการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 133)
ที่ตั้ง บ้านหัวคู ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
7. หมู่บ้านไร้ของเสีย(รหัสหมู่บ้าน : 186)
ที่ตั้ง โล๊ะจังกระ อ.กงหรา จ.พัทลุง 2. หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียยางแผ่นและขยะอินทรีย์(เกาะหมากน้อย)(รหัสหมู่บ้าน : 187)
ที่ตั้ง เกาะหมากน้อย หมู่ที่4 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 39)
ที่ตั้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
2. หมู่บ้านแปรรูปกล้วยหินฉาบ(รหัสหมู่บ้าน : 139)
ที่ตั้ง บ้านป่าหวังใน ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
3. หมู่บ้านกล้วยหินฉาบ(รหัสหมู่บ้าน : 141)
ที่ตั้ง บ้านสันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
4. หมู่บ้านเครื่องแกงคีรีเขต(รหัสหมู่บ้าน : 142)
ที่ตั้ง บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
5. หมู่บ้านการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 143)
ที่ตั้ง ชุมชนแกรนวิลล่า 3 ซ .11 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
6. หมู่บ้านปลาส้ม(รหัสหมู่บ้าน : 145)
ที่ตั้ง ม.6 บ้านดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
7. หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 146)
ที่ตั้ง บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8. หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก(รหัสหมู่บ้าน : 147)
ที่ตั้ง บ้านท่าชัก ม.1, 2และ 3 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9. หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 286)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 และ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
10. หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์(รหัสหมู่บ้าน : 377)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
11. หมู่บ้านเครื่องแกง(รหัสหมู่บ้าน : 388)
ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
12. หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 478)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
13. หมู่บ้านแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง(รหัสหมู่บ้าน : 481)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
14. หมู่บ้านผลไม้แปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 482)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
15. หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก(รหัสหมู่บ้าน : 485)
ที่ตั้ง กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ที่อยู่ 50 หมู่ 5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
16. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิ(รหัสหมู่บ้าน : 494)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
17. หมู่บ้านแป้งสาคู(รหัสหมู่บ้าน : 506)
ที่ตั้ง บ้านสากเหล็ก หมู่ 2
18. หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 514)
ที่ตั้ง หมู่14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
19. หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 537)
ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
20. หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ"(รหัสหมู่บ้าน : 561)
ที่ตั้ง ม. 10 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
21. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (วิถีอินทรีย์) เชื่อมโยงสู่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ(รหัสหมู่บ้าน : 636)
ที่ตั้ง บ้านท่าหัน บ้านปากเหล บ้านเหมาะ
22. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 637)
ที่ตั้ง
23. หมู่บ้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง(รหัสหมู่บ้าน : 574)
ที่ตั้ง บ้านบางสัก
24. หมู่บ้านตาลโตนด(รหัสหมู่บ้าน : 575)
ที่ตั้ง ตำบลบางเขียด
25. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะ/หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์จำปาดะแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 576)
ที่ตั้ง กลุ่มมุสลิมะเบอการี
26. หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3(รหัสหมู่บ้าน : 621)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ
27. หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด(รหัสหมู่บ้าน : 623)
ที่ตั้ง บ้านในหยาน
28. หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่เบตง (รหัสหมู่บ้าน : 702)
ที่ตั้ง บ้านโคกป่า
29. หมู่บ้านอัตลักษณ์ข้าวหอมไชยา(รหัสหมู่บ้าน : 706)
ที่ตั้ง บ้านกลาง
30. หมู่บ้านม่วงใหญ่ควันไม้เทค (รหัสหมู่บ้าน : 711)
ที่ตั้ง บ้านม่วงใหญ่
31. หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมืองภาคใต้: นวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ตำบลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 716)
ที่ตั้ง บลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา
32. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ความงาม สุกะเวลเนส เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนเบตง(รหัสหมู่บ้าน : 746)
ที่ตั้ง เทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
33. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน ปีที2(รหัสหมู่บ้าน : 756)
ที่ตั้ง 139/1 หมู่บ้านม่าหนิก หมู่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
34. หมู่บ้านเตยปาหนัน(รหัสหมู่บ้าน : 757)
ที่ตั้ง 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า(รหัสหมู่บ้าน : 140)
ที่ตั้ง บ้านคอรอกาเอ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านหยวกกล้วย(รหัสหมู่บ้าน : 102)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2. หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย(รหัสหมู่บ้าน : 103)
ที่ตั้ง บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
3. หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนหินซิเมนต์(รหัสหมู่บ้าน : 136)
ที่ตั้ง หมู่บ้านกูแบอีเต๊ะ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
4. หมู่บ้านหัตถกรรมงานไม้ตำบลบาโร๊ะ(รหัสหมู่บ้าน : 138)
ที่ตั้ง บ้านปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู(รหัสหมู่บ้าน : 40)
ที่ตั้ง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. หมู่บ้านเซรามิกส์(รหัสหมู่บ้าน : 41)
ที่ตั้ง บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
3. หมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 45)
ที่ตั้ง บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. หมู่บ้านแพะเนื้อคลองหอยโข่ง(รหัสหมู่บ้าน : 783)
ที่ตั้ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
2. หมู่บ้านท่องเที่ยวลำสินธุ์(รหัสหมู่บ้าน : 784)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนเที่ยวธรรมชาติบ้านลำสินธุ์
3. หมู่บ้านตำรับยาสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 789)
ที่ตั้ง 415 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Template by OS Templates