- หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คืออะไร ?

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) : เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สส.สป.วท. ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ
1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

นิยาม หมู่บ้านแม่ข่าย วท. “ เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป พัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ ”

ปีงบประมาณงบที่อนุมัติจำนวนโครงการจำนวนโครงการใหม่จำนวนแม่ข่ายขอขยายเวลา
255337,522,43813516003
255431,543,79014630568
255530,099,94011525160
255626,745,71010436068
255724,847,1609828060
255825,578,61410031045
255927,305,07910028028
256024,788,880941704
256120,670,640744308
256221,419,515793800
256319,735,460813300
256414,682,850744000

เหนือ

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านต้นน้ำ (ป่าสักงาม)(รหัสหมู่บ้าน : 81)
ที่ตั้ง บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2. หมู่บ้านต้นน้ำ (ห้วยปลาหลด)(รหัสหมู่บ้าน : 82)
ที่ตั้ง บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
3. หมู่บ้านต้นน้ำ (เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป)(รหัสหมู่บ้าน : 83)
ที่ตั้ง เครือข่ายแม่น้ำละอุป ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนหนองปิ้งไก่)(รหัสหมู่บ้าน : 91)
ที่ตั้ง บ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
5. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว)(รหัสหมู่บ้าน : 93)
ที่ตั้ง ชุมชนรักษ์ป่าบ้านต้นแม่น้ำลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
6. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านโป่งแดง)(รหัสหมู่บ้าน : 95)
ที่ตั้ง บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
7. หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา(รหัสหมู่บ้าน : 679)
ที่ตั้ง บ้านโปุงปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
8. หมู่บ้านวาซาบิไทยบ้านดอนน้ำครก(รหัสหมู่บ้าน : 721)
ที่ตั้ง บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 2
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม(รหัสหมู่บ้าน : 44)
ที่ตั้ง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยบ้านดงบุญนาค กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าวฯ(รหัสหมู่บ้าน : 46)
ที่ตั้ง บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
3. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรทำนาบ้านปากบาน(รหัสหมู่บ้าน : 52)
ที่ตั้ง บ้านปากบาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
4. หมู่บ้านผลิตปุ๋ยหมัก(รหัสหมู่บ้าน : 170)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งศรี หมู่ที่13 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 524)
ที่ตั้ง บ้านสวนหลวง
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านบวบอินทรีย์ครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 130)
ที่ตั้ง บ้านสาสบหก ม.2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2. หมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 131)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านแม่โป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ และเครือข่ายอีก 2 พื้นที่ คือ หมู่ 2 และ 4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
3. หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี(รหัสหมู่บ้าน : 26)
ที่ตั้ง บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
4. หมู่บ้านข้าวไร่(รหัสหมู่บ้าน : 27)
ที่ตั้ง บ้านผาสุก ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
5. หมู่บ้านพุทรานมสด (รหัสหมู่บ้าน : 80)
ที่ตั้ง ต.ช่อแฮ่ อ.เมือง จ.แพร่
6. หมู่บ้านวานิลลา(รหัสหมู่บ้าน : 97)
ที่ตั้ง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
7. หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 104)
ที่ตั้ง บ้านมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
8. หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 112)
ที่ตั้ง ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9. หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 115)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
10. หมู่บ้านสมุนไพรหอม(รหัสหมู่บ้าน : 365)
ที่ตั้ง หมู่ 2 และ 3 บ้านป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
11. หมู่บ้านผลิตดินปลูกชุมชนบ้านแค่(รหัสหมู่บ้าน : 132)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
12. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 152)
ที่ตั้ง บ้านเด่นสำโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
13. หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 154)
ที่ตั้ง บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
14. หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน้ำหมีน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 155)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
15. หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา(รหัสหมู่บ้าน : 156)
ที่ตั้ง บ้านห้วยบง ม.7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
16. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 158)
ที่ตั้ง บ้านทรายงาม ม. 10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
17. หมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรอ้อย(รหัสหมู่บ้าน : 160)
ที่ตั้ง บ้านปลายราง ม.8 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ์
18. หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ(รหัสหมู่บ้าน : 163)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
19. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง(รหัสหมู่บ้าน : 164)
ที่ตั้ง บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
20. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวคำหอม)(รหัสหมู่บ้าน : 174)
ที่ตั้ง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
21. หมู่บ้านผลิตพุทรานมสด(รหัสหมู่บ้าน : 175)
ที่ตั้ง ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.ปากกาง และต.บอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
22. หมู่บ้านมะไฟจีน(รหัสหมู่บ้าน : 176)
ที่ตั้ง บ้านกอก หมู่ที่1 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
23. หมู่บ้านไก่พื้นเมือง(รหัสหมู่บ้าน : 178)
ที่ตั้ง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
24. หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 179)
ที่ตั้ง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25. หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 181)
ที่ตั้ง บ้านต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
26. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูง (บ้านนาบง)(รหัสหมู่บ้าน : 182)
ที่ตั้ง บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
27. หมู่บ้านการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่(รหัสหมู่บ้าน : 185)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านห้วยขวาก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
28. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านกองโค (รหัสหมู่บ้าน : 372)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านกองโค หมู่ที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
29. หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง(รหัสหมู่บ้าน : 382)
ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านธาตุ และหมู่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
30. หมู่บ้านสับปะรดภูแล – นางแล(รหัสหมู่บ้าน : 384)
ที่ตั้ง บ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
31. หมู่บ้านผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำบ้านหนองสลิง(รหัสหมู่บ้าน : 385)
ที่ตั้ง บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
32. หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบ้านสามหลัง(รหัสหมู่บ้าน : 386)
ที่ตั้ง บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
33. หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว(รหัสหมู่บ้าน : 391)
ที่ตั้ง หมู่ 1,2,3 และ 4 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
34. หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 415)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแซม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
35. หมู่บ้านไส้เดือน(รหัสหมู่บ้าน : 420)
ที่ตั้ง บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 7 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
36. หมู่บ้านข้าวนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 424)
ที่ตั้ง บ้านใหม่เจริญผล และบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 2,8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
37. หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 425)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่1-12 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
38. หมู่บ้านเลี้ยงปลาบู่ในกระชังตามมาตรฐาน GAP(รหัสหมู่บ้าน : 426)
ที่ตั้ง บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
39. หมู่บ้านควายนม(รหัสหมู่บ้าน : 443)
ที่ตั้ง บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2 ต. ทาเหนือ อ .แม่ออน จ. เชียงใหม่
40. หมู่บ้านชาอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 449)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวาวี ม.6 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
41. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขาม(รหัสหมู่บ้าน : 452)
ที่ตั้ง หมู่บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
42. หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 490)
ที่ตั้ง บ้านหนองวัวแดง
43. หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร (เดิม ผลิตเห็ดแบบครบวงจร)(รหัสหมู่บ้าน : 491)
ที่ตั้ง ชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
44. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม(รหัสหมู่บ้าน : 492)
ที่ตั้ง เทศบาลต.ไทรงาม หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
45. หมู่บ้านโคขุนดอกคำใต้(รหัสหมู่บ้าน : 499)
ที่ตั้ง สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด 69 หมู่ 1
46. หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร(รหัสหมู่บ้าน : 500)
ที่ตั้ง ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.หนองหลุม และต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
47. หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 501)
ที่ตั้ง บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7
48. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 509)
ที่ตั้ง เวียงหงส์ล้านนา หมู่ 8
49. หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร)(รหัสหมู่บ้าน : 511)
ที่ตั้ง บ้านคลองตาล หมู่ 8
50. หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติในหลวง(รหัสหมู่บ้าน : 548)
ที่ตั้ง หมู่บ้านกว๊านใต้ ต.ดงเจน
51. หมู่บ้านเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้านอ่าย(รหัสหมู่บ้าน : 549)
ที่ตั้ง หมู่ 5 บ้านอ่าย ต.อ่ายนาไลย
52. หมู่บ้านมะนาวสบลี(รหัสหมู่บ้าน : 648)
ที่ตั้ง บ้านสบลี หมู่ที่ 6
53. หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่(รหัสหมู่บ้าน : 627)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2
54. หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง(รหัสหมู่บ้าน : 654)
ที่ตั้ง บ้านนากว้าวกิ่ว
55. หมู่บ้านวนเกษตรพื้นที่สูงแม่คำหล้า(รหัสหมู่บ้าน : 660)
ที่ตั้ง บ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13
56. หมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (รหัสหมู่บ้าน : 599)
ที่ตั้ง หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ
57. หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น(รหัสหมู่บ้าน : 600)
ที่ตั้ง ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด
58. หมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่(รหัสหมู่บ้าน : 603)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
59. หมู่บ้านโคเนื้อเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)(รหัสหมู่บ้าน : 604)
ที่ตั้ง อำเภอแม่ใจ
60. การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา(รหัสหมู่บ้าน : 605)
ที่ตั้ง อ.แม่ใจ
61. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล”(รหัสหมู่บ้าน : 606)
ที่ตั้ง อำเภอพร้าว
62. หมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน(รหัสหมู่บ้าน : 607)
ที่ตั้ง บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
63. หมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา(รหัสหมู่บ้าน : 608)
ที่ตั้ง บ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
64. หมู่บ้านนมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง(รหัสหมู่บ้าน : 609)
ที่ตั้ง บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
65. หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา(รหัสหมู่บ้าน : 610)
ที่ตั้ง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
66. หมู่บ้านผลิตลำไยและไม้ผลปลอดภัยบ้านรักไทย(รหัสหมู่บ้าน : 611)
ที่ตั้ง บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
67. หมู่บ้านผลิตสับปะรดปลอดภัยนครไทย(รหัสหมู่บ้าน : 612)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
68. หมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก (รหัสหมู่บ้าน : 613)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
69. การเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะ สมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก(รหัสหมู่บ้าน : 614)
ที่ตั้ง หมู่บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
70. หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา(รหัสหมู่บ้าน : 619)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊
71. หมู่บ้านลำไยพญาแก้ว(รหัสหมู่บ้าน : 620)
ที่ตั้ง บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4
72. หมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย(รหัสหมู่บ้าน : 689)
ที่ตั้ง บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
73. หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 695)
ที่ตั้ง บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
74. หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท(รหัสหมู่บ้าน : 696)
ที่ตั้ง บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
75. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อบ ชิม ชม(รหัสหมู่บ้าน : 699)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
76. หมู่บ้านส้มเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น(รหัสหมู่บ้าน : 720)
ที่ตั้ง บ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3
77. หมู่บ้านโคเนื้อหนองสระ เพื่อบริหารจัดการอาหารจากวัสดุเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management)(รหัสหมู่บ้าน : 732)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์บ้านหนองสระ
78. หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก(รหัสหมู่บ้าน : 734)
ที่ตั้ง หมู่บ้านน้ำป้าก
79. หมู่บ้านผู้เพาะเลี้ยงกบปลอดภัยบ้านน้ำปั้ว(รหัสหมู่บ้าน : 737)
ที่ตั้ง บ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
80. หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง(รหัสหมู่บ้าน : 741)
ที่ตั้ง หมู่บ้านผาแดง
81. หมู่บ้านผลิตผลเกษตรปลอดภัยและศูนย์ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านห้วยสัก(รหัสหมู่บ้าน : 769)
ที่ตั้ง หมู่บ้านห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
82. การเพิ่มมูลค่าลำไยพันธุ์อีดอแบบครบวงจรของหมู่บ้านแม่กอน(รหัสหมู่บ้าน : 778)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
83. หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP วังหงส์(รหัสหมู่บ้าน : 779)
ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
84. หมู่บ้านข้าวก่ำดอยสะเก็ดอินทรีย์พรีเมียม(รหัสหมู่บ้าน : 785)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
85. หมู่บ้านการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แท้ไก่แสมดำ บ้านเพชรน้ำผึ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 786)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน(เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ)(รหัสหมู่บ้าน : 127)
ที่ตั้ง บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
2. หมู่บ้านเตาเผาถ่าน(รหัสหมู่บ้าน : 7)
ที่ตั้ง บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
3. หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 11)
ที่ตั้ง บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 135)
ที่ตั้ง หมู่บ้านดอยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
5. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ต.แม่หล่าย)(รหัสหมู่บ้าน : 396)
ที่ตั้ง หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ..เมืองแพร่ จ.แพร่
6. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(นาพูน)(รหัสหมู่บ้าน : 417)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 และ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
7. หมู่บ้านข้าวแคบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 418)
ที่ตั้ง ชุมชนยางกะไดใต้ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
8. หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ(รหัสหมู่บ้าน : 422)
ที่ตั้ง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
9. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 504)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 5 ต.ดงประดำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
10. หมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 525)
ที่ตั้ง -
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน(รหัสหมู่บ้าน : 107)
ที่ตั้ง บ้านบนนา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
2. หมู่บ้านการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 153)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1,3,4,5 ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ใหม่เชิงพานิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 12)
ที่ตั้ง บ้านหัวยาง ม.9 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน
2. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปลำไยระดับชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 16)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3. หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตน้ำผลไม้ระดับชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 78)
ที่ตั้ง บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
4. หมู่บ้านอบผลไม้ด้วยไอน้ำ(รหัสหมู่บ้าน : 99)
ที่ตั้ง โรงงานอบผลไม้เพื่อการส่งออก ม.10 ต.แม่จ๊วะ อ.สูงเม่น จ.แพร่
5. หมู่บ้านน้ำปูสันสลี(รหัสหมู่บ้าน : 113)
ที่ตั้ง บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
6. หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 157)
ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล. จ.อุตรดิตถ์
7. หมู่บ้านโสมตังกุย(บ้านแปกแซม)(รหัสหมู่บ้าน : 166)
ที่ตั้ง บ้านแปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
8. หมู่บ้านบุก(บ้านปางตอง)(รหัสหมู่บ้าน : 167)
ที่ตั้ง หมู่บ้านปางตอง ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
9. หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์(รหัสหมู่บ้าน : 306)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านตีนดอย หมู่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ
10. หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก)(รหัสหมู่บ้าน : 316)
ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
11. ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น(รหัสหมู่บ้าน : 427)
ที่ตั้ง บ้านหนองโสน ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
12. หมู่บ้านข้าวหอม(รหัสหมู่บ้าน : 428)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 และ 2 ต.สายคำใต้ อ.เมือง จ.พิจิตร
13. หมู่บ้านกล้วยกวน(รหัสหมู่บ้าน : 451)
ที่ตั้ง บ้านเนินมะขามงาม ม.2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
14. หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว(รหัสหมู่บ้าน : 453)
ที่ตั้ง บ้านหม่องวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
15. หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ทุ่งนาน้อย (เดิม หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง)(รหัสหมู่บ้าน : 465)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
16. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(รหัสหมู่บ้าน : 532)
ที่ตั้ง บ้านเกี๋ยง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
17. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน(รหัสหมู่บ้าน : 597)
ที่ตั้ง บ้านห้วยกันใจ (บ้านสามลี่) ตำบลแวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
18. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง(รหัสหมู่บ้าน : 601)
ที่ตั้ง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
19. การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย(รหัสหมู่บ้าน : 602)
ที่ตั้ง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
20. หมู่บ้านนวัตกรรม อมลองโมเดล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(รหัสหมู่บ้าน : 688)
ที่ตั้ง บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
21. หมู่บ้านมะแขว่น(รหัสหมู่บ้าน : 700)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
22. การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก(รหัสหมู่บ้าน : 736)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านสันเก้ากอม
23. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน(รหัสหมู่บ้าน : 738)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
24. หมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 780)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น (ชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น) หมู่ที่ 15 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมย้อมคราม(รหัสหมู่บ้าน : 124)
ที่ตั้ง หมู่บ้านซำรัง ต.ชุมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
2. หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ(รหัสหมู่บ้าน : 105)
ที่ตั้ง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3. หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ (รหัสหมู่บ้าน : 289)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
4. หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 373)
ที่ตั้ง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มัดหมี่ หมู่ที่ 1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
5. หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 374)
ที่ตั้ง กลุ่มทอผ้าชุมชน เทศบาล ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
6. หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว(หนองปู)(รหัสหมู่บ้าน : 445)
ที่ตั้ง บ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
7. หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน(รหัสหมู่บ้าน : 480)
ที่ตั้ง บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
8. หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 690)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
9. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 735)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้(รหัสหมู่บ้าน : 419)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบึงมาย(รหัสหมู่บ้าน : 162)
ที่ตั้ง บ้านไร่ ม.5 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
2. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 552)
ที่ตั้ง หมู่บ้านศาลาบัวบก ม.8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. เมืองคองโมเดล หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 781)
ที่ตั้ง ชุมชนเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 782)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้านสันปูเลย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กลาง

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน(รหัสหมู่บ้าน : 630)
ที่ตั้ง กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อนวิเศษ
2. โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 705)
ที่ตั้ง ตำบลวังยาง ตำบลดอนมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
3. หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์(รหัสหมู่บ้าน : 712)
ที่ตั้ง กลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว(รหัสหมู่บ้าน : 116)
ที่ตั้ง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร(รหัสหมู่บ้าน : 119)
ที่ตั้ง หมู่บ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
3. หมู่บ้านผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและการแปรรูปเชิงพาณิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 120)
ที่ตั้ง หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
4. หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณระแหง100ปี(รหัสหมู่บ้าน : 125)
ที่ตั้ง หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดระแหง100ปี ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
5. หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์และปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 129)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์ กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี
6. หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน(รหัสหมู่บ้าน : 14)
ที่ตั้ง บ้านรางเกตุ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
7. หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 15)
ที่ตั้ง บ้านหนองจิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
8. หมู่บ้านข้าวหอมนิล(รหัสหมู่บ้าน : 35)
ที่ตั้ง บ้านไผ่จำศีล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
9. หมู่บ้านข้าวหอมนิล(2)(รหัสหมู่บ้าน : 36)
ที่ตั้ง บ้านศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
10. หมู่บ้านแปรรูปข้าวหอมนิล(รหัสหมู่บ้าน : 37)
ที่ตั้ง บ้านผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา
11. หมู่บ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร(รหัสหมู่บ้าน : 111)
ที่ตั้ง บ้านสายเพชร ม.9 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์
12. หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว(รหัสหมู่บ้าน : 114)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ม.5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
13. หมู่บ้านผึ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 183)
ที่ตั้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
14. หมู่บ้านข้าวโพดเทียน(รหัสหมู่บ้าน : 192)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ บ้านไผ่ บ้านเกาะ บ้านวัดตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
15. หมู่บ้านแห้วปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 195)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งขนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
16. หมู่บ้านใบบัวบก(รหัสหมู่บ้าน : 196)
ที่ตั้ง บ้านคลองสอง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
17. หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 366)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
18. หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ(รหัสหมู่บ้าน : 412)
ที่ตั้ง หมู่บ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
19. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดต้นทุนการผลิต(รหัสหมู่บ้าน : 433)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
20. หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 437)
ที่ตั้ง บ้านบางนา หมู่ที่ 1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
21. หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech บ้านกระโจมทอง(รหัสหมู่บ้าน : 471)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
22. หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน(รหัสหมู่บ้าน : 476)
ที่ตั้ง บ้านหนองปลาตะเพียน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา
23. หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 488)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโปงสลอด
24. หมู่บ้านบิวเวอเรีย (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 489)
ที่ตั้ง หมู่บ้านนาคู
25. หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน(รหัสหมู่บ้าน : 502)
ที่ตั้ง ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
26. หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 522)
ที่ตั้ง -
27. หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดสาร บ้านหนองหม้อแตก(รหัสหมู่บ้าน : 536)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองหม้อแตก ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
28. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 553)
ที่ตั้ง ชุมชนคลองหก หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
29. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ(รหัสหมู่บ้าน : 554)
ที่ตั้ง บ้านฝั่งคลอง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
30. หมู่บ้านวิทย์ฯข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก(รหัสหมู่บ้าน : 555)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ 9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
31. หมู่บ้านอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์(รหัสหมู่บ้าน : 569)
ที่ตั้ง บ้านบางตาเพชร หมู่ 4 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
32. หมู่บ้านอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเชิงท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี(รหัสหมู่บ้าน : 628)
ที่ตั้ง บ้านคลองวัว หมู่ที่ 5
33. หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้ำ(รหัสหมู่บ้าน : 632)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรบ้านทับน้ำ
34. หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค (รหัสหมู่บ้าน : 633)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค
35. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รหัสหมู่บ้าน : 634)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านมอญ
36. หมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง(รหัสหมู่บ้าน : 635)
ที่ตั้ง เรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
37. หมู่บ้านมะเขือเทศอินทรีย์ครบวงจรด่านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 650)
ที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านห้วยหินดำ
38. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 652)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์
39. หมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง(รหัสหมู่บ้าน : 653)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนสำโรง
40. หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนบ้านม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี(รหัสหมู่บ้าน : 657)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่
41. หมู่บ้านไข่ไก่อารมณ์ดี วิถีชุมชนด่านช้าง(รหัสหมู่บ้าน : 658)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
42. หมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 661)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ
43. หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 671)
ที่ตั้ง บ้านหินสองก้อน
44. หมู่บ้านต้นแบบ ๙ เพ(ร)าะสุข ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี(รหัสหมู่บ้าน : 673)
ที่ตั้ง หมู่ที่1,12,13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
45. หมู่บ้านสับปะรดอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 675)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
46. หมู่บ้านไก่สวยงามสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร(รหัสหมู่บ้าน : 583)
ที่ตั้ง บ้านหนองปากง่าม หมู่ที่23 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
47. โครงการพัฒนาหมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 701)
ที่ตั้ง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลปลายนา ตำบลวังยาง ตำบลวังน้ำซับ ตำบลดอนปรู ตำบลศรีประจันต์ ตำบลบางงาม ตำบลมดแดง
48. หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช(รหัสหมู่บ้าน : 703)
ที่ตั้ง เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
49. หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรมดอนพุด(รหัสหมู่บ้าน : 709)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลดอนพุด เลขที่159 หมู่ที่2 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสุพรรณบุรี
50. หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจร กลุ่มบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 717)
ที่ตั้ง ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ.สระบุรี
51. ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 747)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
52. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา(รหัสหมู่บ้าน : 758)
ที่ตั้ง ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
53. ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำ(รหัสหมู่บ้าน : 770)
ที่ตั้ง หมู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
54. ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เปิดตลาดปทุม (รหัสหมู่บ้าน : 771)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 - 5
55. การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัสหมู่บ้าน : 772)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส อ่างทอง หมู่บ้านบ้านทองคลึม
56. การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IOT และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 794)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านเดิมบาง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยเท่
57. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 796)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
58. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 797)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
59. การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด(รหัสหมู่บ้าน : 798)
ที่ตั้ง เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 184)
ที่ตั้ง ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2. หมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร(รหัสหมู่บ้าน : 381)
ที่ตั้ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
3. หมู่บ้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 436)
ที่ตั้ง บ้านรางบัว หมู่ที่ 6 |2.บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 2 |3.บ้านหนองนกกะเรียน หมู่ที่ 4 |4.หมู่บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ(ลดภาวะโลกร้อน)(รหัสหมู่บ้าน : 169)
ที่ตั้ง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านเผือกหอม(รหัสหมู่บ้าน : 108)
ที่ตั้ง ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
2. หมู่บ้านปลาสลิด กลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย(รหัสหมู่บ้าน : 149)
ที่ตั้ง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
3. หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร(รหัสหมู่บ้าน : 392)
ที่ตั้ง กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
4. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า(รหัสหมู่บ้าน : 393)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
5. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว(รหัสหมู่บ้าน : 394)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีชุมชน หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
6. หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ(รหัสหมู่บ้าน : 423)
ที่ตั้ง ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธนา จ.พระนครศรีอยุธยา
7. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 570)
ที่ตั้ง หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
8. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัย ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(รหัสหมู่บ้าน : 631)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทุ่งปากกราน หมู่ที่ 10
9. หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี)(รหัสหมู่บ้าน : 651)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด
10. หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(รหัสหมู่บ้าน : 572)
ที่ตั้ง ชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 719)
ที่ตั้ง หมู่8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12. หมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท(รหัสหมู่บ้าน : 795)
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด หมู่ที่ 5
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 416)
ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2. หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า(รหัสหมู่บ้าน : 473)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ 46/200 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธาน
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านไผ่ หัตกรรมพื้นบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 284)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านอนุรักษ์มรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจำปาเพื่อการท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 670)
ที่ตั้ง บ้านซับจำปา
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. โครงการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 773)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

ตะวันออก

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านน้ำกร่อย (บ้านเปร็ดใน)(รหัสหมู่บ้าน : 90)
ที่ตั้ง บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางสระเก้าเพื่อการท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 629)
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลา ธนาคารปู 30/2 หมู่ที่ 5
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช(รหัสหมู่บ้าน : 128)
ที่ตั้ง บ้านเขาพลู ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
2. หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก(หมู่บ้านควบคุมแมลงวันผลไม้)(รหัสหมู่บ้าน : 79)
ที่ตั้ง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
3. หมู่บ้านไม้กฤษณา(รหัสหมู่บ้าน : 134)
ที่ตั้ง บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
4. หมู่บ้านอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก(รหัสหมู่บ้าน : 173)
ที่ตั้ง ชุมชนผู้เลี้ยงปลาในหมู่ 6 และ หมู่ 1, 3, 5 และ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
5. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง (รหัสหมู่บ้าน : 188)
ที่ตั้ง บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
6. โครงการหมู่บ้าน วท. ท่องเที่ยวชุมชน หินตั้ง-ศรีนาวา จังหวัดนครนายก(รหัสหมู่บ้าน : 571)
ที่ตั้ง ชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา หมู่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
7. หมู่บ้านศาสตร์พระราชาเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะเคียนเตี้ย(รหัสหมู่บ้าน : 649)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5
8. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้(รหัสหมู่บ้าน : 655)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้ หมู่ที่ 5
9. หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 718)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต. โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีโคกกรวด
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(รหัสหมู่บ้าน : 189)
ที่ตั้ง บ้านหนองกวาง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้(รหัสหมู่บ้าน : 383)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
2. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล(รหัสหมู่บ้าน : 444)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแสมผู้ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านบุ่งเข้ (รหัสหมู่บ้าน : 774)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งเข้
2. หมู่บ้านนวัตกรรมสร้างอาชีพ ต. อ่าวใหญ่(รหัสหมู่บ้าน : 776)
ที่ตั้ง ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน)(รหัสหมู่บ้าน : 86)
ที่ตั้ง บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
2. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านลิ่มทอง)(รหัสหมู่บ้าน : 87)
ที่ตั้ง บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
3. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนขวาง)(รหัสหมู่บ้าน : 88)
ที่ตั้ง บ้านโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
4. หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนรัง)(รหัสหมู่บ้าน : 89)
ที่ตั้ง บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
5. หมู่บ้านน้ำแล้ง (ชุมชนบ้านตูม)(รหัสหมู่บ้าน : 94)
ที่ตั้ง บ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.วังค้อ จ.ยโสธร
6. หมู่บ้านต้นแบบผ้ามัดหมี่ย้อมครามประคบร้อน(รหัสหมู่บ้าน : 646)
ที่ตั้ง "หมู่ที่ 3 บ้านท่าตูม ต,ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1.บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.ท่าตูม เ.เมือง จ.มหสารคาม 2.บ้านท่าตูมวาริน หมู่9 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 3.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ต.ทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม"
7. หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด(รหัสหมู่บ้าน : 581)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด
8. หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ปี 2 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดหนองบัวลําภู(รหัสหมู่บ้าน : 582)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ศรีสําราญ หมู่ 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
9. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 585)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึ
10. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 588)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
11. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 590)
ที่ตั้ง บ้านแบงใหม่ หมู่20 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
12. หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 624)
ที่ตั้ง "บ้านตาแบน หมู่ 9 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1.บ้านโคกเบง หมู่ 11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 2.บ้านกันตรวจระมวล หมู่ 1 ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3.บ้านสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรืนทร์"
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร : กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองหญ้าม้า(รหัสหมู่บ้าน : 723)
ที่ตั้ง พื้นที่ดำเนินการของโครงการครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรหนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
14. การส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองฮี(รหัสหมู่บ้าน : 727)
ที่ตั้ง บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.504649 ลองติจูด 103.361931
15. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิคในเชิงพานิชย์ (รหัสหมู่บ้าน : 729)
ที่ตั้ง หมู่บ้านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.97626 ลองติจูด 103.42066
16. หมู่บ้านครามครบวงจรบ้านตอเรือ(รหัสหมู่บ้าน : 763)
ที่ตั้ง "บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ สมาชิกในชุมชนบ้านตอเรือที่ปลูกคราม/ผลิตเนื้อคราม/ทอผ้าคราม/จ าหน่ายผ้าคราม/ แปรรูปผ้า คราม "
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง(รหัสหมู่บ้าน : 42)
ที่ตั้ง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ(รหัสหมู่บ้าน : 47)
ที่ตั้ง บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรทำนาบ้านนาเสียว)(รหัสหมู่บ้าน : 48)
ที่ตั้ง บ้านนาเสียว ต.ดอนสวรรค์ อ.ดอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
4. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 49)
ที่ตั้ง บ้านคำสมิง ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม ต.บ้านหว้า)(รหัสหมู่บ้าน : 50)
ที่ตั้ง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล(รหัสหมู่บ้าน : 51)
ที่ตั้ง บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
7. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (บ้านผาเบียด)(รหัสหมู่บ้าน : 53)
ที่ตั้ง บ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิต บ้านหนองตะครอง)(รหัสหมู่บ้าน : 54)
ที่ตั้ง ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
9. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสมพรรัตน์(รหัสหมู่บ้าน : 55)
ที่ตั้ง บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
10. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 56)
ที่ตั้ง บ้านดูน ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
11. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ (รหัสหมู่บ้าน : 57)
ที่ตั้ง บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
12. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย ต.ห้องแซง(รหัสหมู่บ้าน : 58)
ที่ตั้ง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
13. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเม็ก)(รหัสหมู่บ้าน : 59)
ที่ตั้ง บ้านหนองบัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
14. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสีชมพู)(รหัสหมู่บ้าน : 60)
ที่ตั้ง บ้านโนนไผ่งาม ม. 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
15. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพังคี(รหัสหมู่บ้าน : 61)
ที่ตั้ง บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
16. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหมูม่น(รหัสหมู่บ้าน : 62)
ที่ตั้ง บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
17. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย(รหัสหมู่บ้าน : 63)
ที่ตั้ง ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
18. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ(รหัสหมู่บ้าน : 64)
ที่ตั้ง ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
19. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่นาสวนผสม)(รหัสหมู่บ้าน : 65)
ที่ตั้ง บ้านหนองบัว ม. 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
20. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด(รหัสหมู่บ้าน : 66)
ที่ตั้ง บ้านป่าแสด ม. 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
21. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีคุณภาพสูง บ้านหนองแวง(รหัสหมู่บ้าน : 70)
ที่ตั้ง บ้านหนองแวง หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
22. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านบุกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 72)
ที่ตั้ง บ้านบุกกลาง ม. 10 ต.ปุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
23. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคและกลุ่มผลิตปุ๋ยโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.สาวแห(รหัสหมู่บ้าน : 73)
ที่ตั้ง ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
24. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านอีเม้ง(รหัสหมู่บ้าน : 74)
ที่ตั้ง บ้านอีเม้ง ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัดภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
25. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่(รหัสหมู่บ้าน : 75)
ที่ตั้ง บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
26. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวโคก(รหัสหมู่บ้าน : 76)
ที่ตั้ง บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
27. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน(รหัสหมู่บ้าน : 100)
ที่ตั้ง บ้านหัวด่าน ม. 3 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
28. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านโนนสำโรงเหนือ(รหัสหมู่บ้าน : 101)
ที่ตั้ง บ้านโนนสำโรงเหนือ ม. 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
29. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย(รหัสหมู่บ้าน : 322)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย หมู่ 1 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
30. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน(รหัสหมู่บ้าน : 324)
ที่ตั้ง กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
31. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ(รหัสหมู่บ้าน : 325)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
32. หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 150)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านดอนย่านาง ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
33. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ(รหัสหมู่บ้าน : 307)
ที่ตั้ง บ้านขัวล้อ ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
34. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลนามะเฟือง (บ้านกุดเต่า) (รหัสหมู่บ้าน : 308)
ที่ตั้ง บ้านกุดเต่า ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
35. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง (รหัสหมู่บ้าน : 309)
ที่ตั้ง บ้านหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
36. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาราใหญ่ (รหัสหมู่บ้าน : 310)
ที่ตั้ง บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
37. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามขา (รหัสหมู่บ้าน : 311)
ที่ตั้ง บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
38. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านก้านเหลืองดง (รหัสหมู่บ้าน : 312)
ที่ตั้ง บ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
39. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม (รหัสหมู่บ้าน : 313)
ที่ตั้ง บ้านดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
40. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง(รหัสหมู่บ้าน : 314)
ที่ตั้ง บ้านนาผาง ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
41. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง (รหัสหมู่บ้าน : 315)
ที่ตั้ง บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ม. 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
42. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว (รหัสหมู่บ้าน : 318)
ที่ตั้ง บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
43. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาทุ่ง (รหัสหมู่บ้าน : 319)
ที่ตั้ง บ้านนาทุ่ง ม.18 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
44. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์(รหัสหมู่บ้าน : 495)
ที่ตั้ง บ้านหนองบอน
45. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม(รหัสหมู่บ้าน : 496)
ที่ตั้ง บ้านดอนสมอ
46. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านกระออม หมู่ที่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์(รหัสหมู่บ้าน : 497)
ที่ตั้ง บ้านกระออม หมู่ที่ 1
47. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร(รหัสหมู่บ้าน : 498)
ที่ตั้ง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1
48. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านเสารีก หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ(รหัสหมู่บ้าน : 510)
ที่ตั้ง บ้านเสารีก หมู่ 5
49. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่(รหัสหมู่บ้าน : 544)
ที่ตั้ง บ้านแบงใหม่
50. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองหิ้ง(รหัสหมู่บ้าน : 546)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิ้ง หมู่ 9
51. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา(รหัสหมู่บ้าน : 547)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7
52. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบุตาโสม(รหัสหมู่บ้าน : 563)
ที่ตั้ง บ้านบุตาโสม หมู่ 11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
53. หมุ่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเทวี(รหัสหมู่บ้าน : 564)
ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
54. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 584)
ที่ตั้ง บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึ
55. หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 589)
ที่ตั้ง บ้านหนองหิ้ง หมู่9 ต.อำนาจเจริญ อ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (บ้านพิมาน) (รหัสหมู่บ้าน : 121)
ที่ตั้ง บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
2. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 123)
ที่ตั้ง บ้านผาน้อย หมู่ 1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย (พื้นที่เดิม - บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู)
3. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา(รหัสหมู่บ้าน : 4)
ที่ตั้ง บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 5)
ที่ตั้ง บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตออ้อย(รหัสหมู่บ้าน : 10)
ที่ตั้ง บ้านโนนเจดีย์งาม ต.โคกสะอาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
6. หมู่บ้านสตรอเบอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 24)
ที่ตั้ง บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
7. หมู่บ้านไหลสตรอเบอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 25)
ที่ตั้ง บ้านห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
8. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง(รหัสหมู่บ้าน : 30)
ที่ตั้ง บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี
9. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 33)
ที่ตั้ง บ้านนางอย ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร
10. หมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม(รหัสหมู่บ้าน : 106)
ที่ตั้ง บ้านโนนธาตุ ม. 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
11. หมู่บ้านข้าวหอมทอง(รหัสหมู่บ้าน : 168)
ที่ตั้ง บ้านคำบ่อใต้ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วารอชภูมิ จ.สกลนคร
12. หมู่บ้านนาอ้อเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 190)
ที่ตั้ง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
13. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 194)
ที่ตั้ง บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
14. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด(รหัสหมู่บ้าน : 367)
ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
15. Jeffrhyday(รหัสหมู่บ้าน : 450)
ที่ตั้ง Jeffrhyday
16. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย (รหัสหมู่บ้าน : 459)
ที่ตั้ง บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
17. หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ(รหัสหมู่บ้าน : 470)
ที่ตั้ง บ้านดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
18. หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านโพนงานท่า (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2557)(รหัสหมู่บ้าน : 486)
ที่ตั้ง -
19. หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก(รหัสหมู่บ้าน : 493)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7
20. หมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด(รหัสหมู่บ้าน : 507)
ที่ตั้ง บ้านยางน้อย
21. หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง(รหัสหมู่บ้าน : 515)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโศกดาว หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านเสมา และหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน
22. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ(รหัสหมู่บ้าน : 517)
ที่ตั้ง หมู่1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
23. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (หมู่บ้านท่าม่วง)(ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 520)
ที่ตั้ง หมู่บ้านท่าม่วง
24. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 529)
ที่ตั้ง -
25. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเขียง(รหัสหมู่บ้าน : 531)
ที่ตั้ง บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
26. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบ บ้านเหล่าจั่น(รหัสหมู่บ้าน : 533)
ที่ตั้ง บ้านเหล่าจั๋น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
27. หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษ บ้านโนนตาล(รหัสหมู่บ้าน : 535)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
28. หมู่บ้านผลิตเห็ดบ้านกลาง (รหัสหมู่บ้าน : 556)
ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
29. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว(รหัสหมู่บ้าน : 566)
ที่ตั้ง บ้านคลองบงพัฒนา
30. หมู่บ้านผักอินทรีย์บ้านแก้ง(รหัสหมู่บ้าน : 641)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.บ้านนาแก จ.นครพนม
31. หมู่บ้านนาแปลงใหญ่ต้นน้ำชีเกษตรสมบูรณ์(รหัสหมู่บ้าน : 643)
ที่ตั้ง "1. บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 3.บ้านหนองหล่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ"
32. หมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 645)
ที่ตั้ง
33. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเม่าอินทรีย์ด้วยสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กลุ่มวิสหกิจชุมชนอินแปง(รหัสหมู่บ้าน : 668)
ที่ตั้ง 149/7 ม.8 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
34. หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม(รหัสหมู่บ้าน : 677)
ที่ตั้ง 44 หมู่ 9 อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม
35. การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองแสงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัสหมู่บ้าน : 680)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหนองเดิ่น/บ้านแดง/บ้านปลาบู่
36. (รหัสหมู่บ้าน : 579)
ที่ตั้ง
37. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน(รหัสหมู่บ้าน : 580)
ที่ตั้ง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน
38. หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษษตรอินทรีย์ห้สบแถลงโมเดล(รหัสหมู่บ้าน : 592)
ที่ตั้ง หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ
39. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร(รหัสหมู่บ้าน : 595)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
40. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีนวัตกรรม บ้านกุดเฮด(รหัสหมู่บ้าน : 615)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
41. หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 697)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
42. หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 698)
ที่ตั้ง หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
43. หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด(รหัสหมู่บ้าน : 713)
ที่ตั้ง บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ต.อุ่นจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
44. หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม (รหัสหมู่บ้าน : 722)
ที่ตั้ง หมู่4 บ้านคำแม่นาง-สามแยก ต.หนองคาย อ.นาทม จ.นครพนม
45. การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคูศรีวิไล จังหวัดมหาสารคาม (รหัสหมู่บ้าน : 726)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล หมู่บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ละติจูด 16.057333 ลองติจูด 103.328028
46. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การผลิตข้าวอย่างครบวงจร บ้านกางกี่ (รหัสหมู่บ้าน : 728)
ที่ตั้ง บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.471320 ลองติจูด 103.388856
47. หมู่บ้านต้นแบบผลิตโคเนื้อปลอดภัยแบบครบวงจร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (รหัสหมู่บ้าน : 731)
ที่ตั้ง 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
48. หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) ปี 1 บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (รหัสหมู่บ้าน : 733)
ที่ตั้ง บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
49. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 739)
ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16.214351 ค่าลองติจูด 103.017689
50. หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 742)
ที่ตั้ง บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม
51. การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์(รหัสหมู่บ้าน : 744)
ที่ตั้ง บ้านตาอ็อง หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
52. หมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียงบ้านทัน(รหัสหมู่บ้าน : 745)
ที่ตั้ง บ้านทัน หมู่5,และหมู่ 26 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16°20.156´ ค่าลองติจูด 10≥° 13.644
53. หมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 767)
ที่ตั้ง กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกลาง หมี่ 3 และหมู่ 12 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
54. หมู่บ้านมะเขือเทศปลอดภัยบ้านนางอย (รหัสหมู่บ้าน : 768)
ที่ตั้ง บ้านนางอย ตำบลต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านการผลิตเตาเผ่าถ่านประสิทธิภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 3)
ที่ตั้ง บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
2. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 6)
ที่ตั้ง บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 9)
ที่ตั้ง บ้านท่าหว้า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
4. หมู่บ้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 20)
ที่ตั้ง ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
5. หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 23)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
6. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(1)(รหัสหมู่บ้าน : 31)
ที่ตั้ง บ้านสมบูรณ์ ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
7. หมู่บ้านพลังงานทดแทน(2)(รหัสหมู่บ้าน : 32)
ที่ตั้ง บ้านอุดม ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
8. หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 165)
ที่ตั้ง บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
9. หมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม(รหัสหมู่บ้าน : 368)
ที่ตั้ง บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านหอยเชอรี่(รหัสหมู่บ้าน : 1)
ที่ตั้ง บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2. หมู่บ้านดินเค็ม(รหัสหมู่บ้าน : 34)
ที่ตั้ง บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านหมากเม่า(รหัสหมู่บ้าน : 122)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร(รหัสหมู่บ้าน : 2)
ที่ตั้ง หมู่บ้านแก่งโก และหมู่บ้านฤทธิ์รักษา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง(รหัสหมู่บ้าน : 8)
ที่ตั้ง บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จักหาร จ.ร้อยเอ็ด
4. หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ จ.เลย(รหัสหมู่บ้าน : 161)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ อ.ภูหลวง จ.เลย
5. หมู่บ้านชุดต้มยำอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 171)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งกลาง-ทุ่งเอื้อง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
6. หมู่บ้านหมี่โคราชอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 172)
ที่ตั้ง บ้านสวนหอม ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
7. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง(รหัสหมู่บ้าน : 503)
ที่ตั้ง 158 หมู่ที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก(รหัสหมู่บ้าน : 530)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
9. หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา(รหัสหมู่บ้าน : 565)
ที่ตั้ง 126 หมู่ 7 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
10. หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านลุมพุก (รหัสหมู่บ้าน : 676)
ที่ตั้ง หมู่ 5 อ.กัน ทรวิชัย ต.โคงพระ จ.มหาสารคาม
11. หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก(รหัสหมู่บ้าน : 591)
ที่ตั้ง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
12. ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา (รหัสหมู่บ้าน : 730)
ที่ตั้ง บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
13. หมู่บ้านแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (รหัสหมู่บ้าน : 759)
ที่ตั้ง กลุ่มแปรรูปสมุนไพร รหัสกลุ่ม 441200005 เลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
14. หนองแสงซุปเปอร์ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้พื้นถิ่นตามอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (รหัสหมู่บ้าน : 760)
ที่ตั้ง "พื้นที่ดำเนินการของโครงการนี้ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู ไชย บ้านไชยทอง บ้านโสกยาง ในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นต าบล หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม"
15. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (รหัสหมู่บ้าน : 761)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
16. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม(รหัสหมู่บ้าน : 762)
ที่ตั้ง "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและสมุนไพรบ้านหนองยาง - กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองยาง"
17. หมู่บ้านการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 764)
ที่ตั้ง สมาชิกกลุ่มที่ 04 ตองโขบ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่ง ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
18. หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (รหัสหมู่บ้าน : 765)
ที่ตั้ง บ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19. นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รหัสหมู่บ้าน : 766)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน(รหัสหมู่บ้าน : 177)
ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ต.เจียด อ.เขมราฎ จ.อุบลราชธานี
2. หมู่บ้านคราม(รหัสหมู่บ้าน : 285)
ที่ตั้ง บ้านโนนนคร หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
3. หมู่บ้านทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม(รหัสหมู่บ้าน : 302)
ที่ตั้ง ม.14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
4. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง(รหัสหมู่บ้าน : 305)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
5. หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา(รหัสหมู่บ้าน : 387)
ที่ตั้ง บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
6. หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี(รหัสหมู่บ้าน : 389)
ที่ตั้ง บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
7. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด(รหัสหมู่บ้าน : 421)
ที่ตั้ง บ้านโนนโพธิ์ใต้ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8. หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่(รหัสหมู่บ้าน : 505)
ที่ตั้ง บ้านหัวฝาย หมู่ 2
9. หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 521)
ที่ตั้ง บ้านตาหยวก
10. หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน(รหัสหมู่บ้าน : 534)
ที่ตั้ง บ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
11. ชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลุ่งประดู่โมเดล และหมู่บ้านในอำเภอห้วยแถลง (รหัสหมู่บ้าน : 639)
ที่ตั้ง 1.บ้านหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
12. หมู่บ้านพัฒนาผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไหม บ้านโคก ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์(รหัสหมู่บ้าน : 642)
ที่ตั้ง หมู่บ้าน วท.ใหม่ บ้านโคก ม.6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.หาฬสินธุ์ 1.บ้านบะเอียด ม.9 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2.บ้านทุ่งมน ม.8 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 3.บ้านสูงเนิน ม.5 ต.เนืนยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
13. หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย(รหัสหมู่บ้าน : 644)
ที่ตั้ง บ้านแฝก หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
14. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้(รหัสหมู่บ้าน : 647)
ที่ตั้ง "หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1.บ้านโสกม่วง หมู่ 5 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.บ้านหนองโนพัฒนา หมู่ 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม"
15. หมู่บ้านทอไหม อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์(รหัสหมู่บ้าน : 663)
ที่ตั้ง หมู่ถาวร หมู่ 1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์
16. หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล(รหัสหมู่บ้าน : 596)
ที่ตั้ง หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล
17. การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก(รหัสหมู่บ้าน : 681)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
18. หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 685)
ที่ตั้ง บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ัว จ.ยโสธร
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้าน ทอ ถัก จักร สาน(รหัสหมู่บ้าน : 180)
ที่ตั้ง บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.(รหัสหมู่บ้าน : 329)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
2. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 395)
ที่ตั้ง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว

ใต้

1. เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ
1. หมู่บ้านต้นน้ำ (บ้านบางทรายนวล)(รหัสหมู่บ้าน : 84)
ที่ตั้ง บ้านบางทรายนวล ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
2. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนเขาพระ)(รหัสหมู่บ้าน : 85)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
3. หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านลีเล็ด)(รหัสหมู่บ้าน : 92)
ที่ตั้ง บ้านลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
4. หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง(รหัสหมู่บ้าน : 513)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
5. หมู่บ้านเครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง(รหัสหมู่บ้าน : 586)
ที่ตั้ง เครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
6. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ฯ บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา(รหัสหมู่บ้าน : 587)
ที่ตั้ง ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
7. หมู่บ้านทุเรียน Smart Farming ท่าศาลา(รหัสหมู่บ้าน : 708)
ที่ตั้ง
8. หมู่บ้านมังคุด Smart Farming พรหมคีรี(รหัสหมู่บ้าน : 710)
ที่ตั้ง ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เทคโนโลยีปุ๋ย
1. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา (รหัสหมู่บ้าน : 43)
ที่ตั้ง ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
2. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ท่าอู่ ต.ขุนทะเล(รหัสหมู่บ้าน : 67)
ที่ตั้ง บ้านท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน (รหัสหมู่บ้าน : 68)
ที่ตั้ง บ้านบนลาน ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
4. (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ(รหัสหมู่บ้าน : 69)
ที่ตั้ง บ้านทุ่งเลียบ ม. 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้(รหัสหมู่บ้าน : 77)
ที่ตั้ง บ้านคลองใหญ่ใต้ ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
6. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง(รหัสหมู่บ้าน : 321)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง หมู่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
7. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง(รหัสหมู่บ้าน : 323)
ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด (รหัสหมู่บ้าน : 330)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด ม.10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
9. หมู่บ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 144)
ที่ตั้ง บ้านยือนัง ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
10. หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 558)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา
3. เทคโนโลยีการเกษตร
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนป่า(รหัสหมู่บ้าน : 118)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านสวนป่า กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ประดับ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2. หมู่บ้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(รหัสหมู่บ้าน : 126)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
3. หมู่บ้านดาหลา(1)(รหัสหมู่บ้าน : 28)
ที่ตั้ง บ้านเจ๊ะเด็ง ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
4. หมู่บ้านดาหลา(2)(รหัสหมู่บ้าน : 29)
ที่ตั้ง บ้านบาลา ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
5. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการประมง(หมู่บ้านเลี้ยงปลาในกระชังและการแปรรูป)(รหัสหมู่บ้าน : 109)
ที่ตั้ง บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
6. หมู่บ้านท่าธงพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชีวิตประจำวัน(รหัสหมู่บ้าน : 137)
ที่ตั้ง บ้านพรุและบ้านเจาะกาแต ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
7. หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุนการการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(รหัสหมู่บ้าน : 148)
ที่ตั้ง บ้านเขาป้อม ต.หน้าเมือง อ.เกะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
8. หมู่บ้านไผ่พัฒนา(รหัสหมู่บ้าน : 151)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโตลดด้วน ต.โตลดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
9. หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก(รหัสหมู่บ้าน : 191)
ที่ตั้ง บ้านสับปะรดป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
10. หมู่บ้านปูไข่(รหัสหมู่บ้าน : 193)
ที่ตั้ง บ้านเกาะสาหร่าย อ. เมือง จ. สตูล
11. หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 446)
ที่ตั้ง ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
12. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน(รหัสหมู่บ้าน : 460)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลบางศาลา และหมู่ที่ 1, 4 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13. หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง)(รหัสหมู่บ้าน : 461)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย(รหัสหมู่บ้าน : 463)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
15. หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์(ใช้งบประมาณปี 2557)(รหัสหมู่บ้าน : 487)
ที่ตั้ง บ้านคอกวัว
16. หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 508)
ที่ตั้ง บ้านหนองสามก้อน หมู่ 5 ต. แหลมตโหนด
17. หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร(รหัสหมู่บ้าน : 512)
ที่ตั้ง หมู่ 2 ต.แพรกหา อ.ควบขนุน จ.พัทลุ
18. หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 518)
ที่ตั้ง บ้านคูหาใน
19. หมู่บ้านส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 523)
ที่ตั้ง -
20. หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 539)
ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
21. หมู่บ้านโคเนื้อ(รหัสหมู่บ้าน : 540)
ที่ตั้ง ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
22. หมู่บ้านส้มจี๊ด(รหัสหมู่บ้าน : 541)
ที่ตั้ง บ้านทอม-อม
23. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ(วิถีแห่งอินทรีย์) บ้านฉลอง(รหัสหมู่บ้าน : 542)
ที่ตั้ง บ้านฉลอง หมู่ 6
24. หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป"(รหัสหมู่บ้าน : 543)
ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน
25. หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา(รหัสหมู่บ้าน : 557)
ที่ตั้ง บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
26. หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม(รหัสหมู่บ้าน : 559)
ที่ตั้ง หมู่บ้านเขาหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
27. หมู่บ้านธนาคารโคเนื้อเพื่อชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 560)
ที่ตั้ง หมู่ 3 บ้านควนยูง ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
28. หมุ่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง(รหัสหมู่บ้าน : 562)
ที่ตั้ง ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
29. หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ (รหัสหมู่บ้าน : 638)
ที่ตั้ง บ้านป่าชิง
30. หมู่บ้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตงและเพาะพันธุ์ไก่เบตงในระบบเปิดเพื่อการค้า(รหัสหมู่บ้าน : 640)
ที่ตั้ง
31. หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมาก (รหัสหมู่บ้าน : 662)
ที่ตั้ง
32. หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์(รหัสหมู่บ้าน : 573)
ที่ตั้ง บ้านเขานาใน
33. วิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวมะจานู) อ.มายอ จ.ปัตตานี(รหัสหมู่บ้าน : 577)
ที่ตั้ง ฟหกหกหก
34. หมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(รหัสหมู่บ้าน : 578)
ที่ตั้ง บ้านม่วงเงิน
35. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง)(รหัสหมู่บ้าน : 704)
ที่ตั้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
36. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตามหาปลาลูกเบร่(รหัสหมู่บ้าน : 714)
ที่ตั้ง กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง เลขที่ 116 หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง
37. ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง(รหัสหมู่บ้าน : 715)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
38. หมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง(รหัสหมู่บ้าน : 725)
ที่ตั้ง อำเภอท่าฉาง ตำบลท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
39. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง(รหัสหมู่บ้าน : 748)
ที่ตั้ง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
40. หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล(รหัสหมู่บ้าน : 749)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
41. หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนคลองลุ(รหัสหมู่บ้าน : 750)
ที่ตั้ง ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
42. หมู่บ้านผลผลิตอินทรีย์แห่งป่าร่อน(รหัสหมู่บ้าน : 751)
ที่ตั้ง บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
43. การเพิ่มศักยภาพการผลิข้าวอินทรีย์ด้วยปฏิทินการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธี อ.ระโนด จ.สงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 752)
ที่ตั้ง กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ.ระโนด จ.สงขลา
44. หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที2(รหัสหมู่บ้าน : 753)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บานทาสำเภาเหนือ
45. หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล(รหัสหมู่บ้าน : 754)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
46. หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง(รหัสหมู่บ้าน : 755)
ที่ตั้ง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
47. หมู่บ้านสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (รหัสหมู่บ้าน : 775)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2
48. หมู่บ้านเพาะเลี้ยงเห็ดแครงชุมชนท่าข้าม(รหัสหมู่บ้าน : 777)
ที่ตั้ง 32 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
49. เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีของกลุ่มเกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 790)
ที่ตั้ง กลุ่มนาอินทรีย์ตะเครียะ 92/1 หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
50. การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนด้วยระบบคุณภาพ: หม่บ้านเกษตรสมุนไพรคุณภาพบ้านเขาน้อย(รหัสหมู่บ้าน : 791)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
51. หมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(รหัสหมู่บ้าน : 792)
ที่ตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการผลไม้บ้านห้วยไทร
52. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืชกระท่อม บ้านบางหมากจังหวัดชุมพร(รหัสหมู่บ้าน : 793)
ที่ตั้ง บ้านบางหมาก หมู่ 6
4. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
1. หมู่บ้านรักษ์พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์(หมู่บ้านยางและปาล์ม)(รหัสหมู่บ้าน : 22)
ที่ตั้ง หมู่บ้านใสต้นวา ต.บ่อหิน อ. กันตัง จ. ตรัง
2. หมู่บ้านแก๊สทำมือ..รักษ์โลก (ใช้งบปี 58)(รหัสหมู่บ้าน : 526)
ที่ตั้ง บ้านหัวหรง
3. หมู่บ้านพลังงานทางเลือก(รหัสหมู่บ้าน : 538)
ที่ตั้ง หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
5. เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
1. หมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน(รหัสหมู่บ้าน : 117)
ที่ตั้ง หมู่บ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
2. หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย(รหัสหมู่บ้าน : 13)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3. หมู่บ้านต้นแบบอุตสากรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย (รหัสหมู่บ้าน : 19)
ที่ตั้ง บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
4. หมู่บ้านน้ำใสสะอาด(รหัสหมู่บ้าน : 38)
ที่ตั้ง บ้านควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
5. หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ(ศูนย์การเรียนรู้ ว และ ท บ้านเกาะมุกด์)(รหัสหมู่บ้าน : 110)
ที่ตั้ง เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
6. หมู่บ้านการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 133)
ที่ตั้ง บ้านหัวคู ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
7. หมู่บ้านไร้ของเสีย(รหัสหมู่บ้าน : 186)
ที่ตั้ง โล๊ะจังกระ อ.กงหรา จ.พัทลุง 2. หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
8. หมู่บ้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียยางแผ่นและขยะอินทรีย์(เกาะหมากน้อย)(รหัสหมู่บ้าน : 187)
ที่ตั้ง เกาะหมากน้อย หมู่ที่4 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
6. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
1. หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 39)
ที่ตั้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
2. หมู่บ้านแปรรูปกล้วยหินฉาบ(รหัสหมู่บ้าน : 139)
ที่ตั้ง บ้านป่าหวังใน ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
3. หมู่บ้านกล้วยหินฉาบ(รหัสหมู่บ้าน : 141)
ที่ตั้ง บ้านสันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
4. หมู่บ้านเครื่องแกงคีรีเขต(รหัสหมู่บ้าน : 142)
ที่ตั้ง บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
5. หมู่บ้านการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(รหัสหมู่บ้าน : 143)
ที่ตั้ง ชุมชนแกรนวิลล่า 3 ซ .11 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
6. หมู่บ้านปลาส้ม(รหัสหมู่บ้าน : 145)
ที่ตั้ง ม.6 บ้านดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
7. หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง(รหัสหมู่บ้าน : 146)
ที่ตั้ง บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
8. หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก(รหัสหมู่บ้าน : 147)
ที่ตั้ง บ้านท่าชัก ม.1, 2และ 3 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
9. หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน(รหัสหมู่บ้าน : 286)
ที่ตั้ง หมู่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 และ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
10. หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์(รหัสหมู่บ้าน : 377)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
11. หมู่บ้านเครื่องแกง(รหัสหมู่บ้าน : 388)
ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
12. หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 478)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
13. หมู่บ้านแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง(รหัสหมู่บ้าน : 481)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
14. หมู่บ้านผลไม้แปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 482)
ที่ตั้ง ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
15. หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก(รหัสหมู่บ้าน : 485)
ที่ตั้ง กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ที่อยู่ 50 หมู่ 5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
16. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิ(รหัสหมู่บ้าน : 494)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
17. หมู่บ้านแป้งสาคู(รหัสหมู่บ้าน : 506)
ที่ตั้ง บ้านสากเหล็ก หมู่ 2
18. หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 514)
ที่ตั้ง หมู่14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
19. หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว(รหัสหมู่บ้าน : 537)
ที่ตั้ง หมู่ 12 บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
20. หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ"(รหัสหมู่บ้าน : 561)
ที่ตั้ง ม. 10 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
21. หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (วิถีอินทรีย์) เชื่อมโยงสู่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ(รหัสหมู่บ้าน : 636)
ที่ตั้ง บ้านท่าหัน บ้านปากเหล บ้านเหมาะ
22. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน(รหัสหมู่บ้าน : 637)
ที่ตั้ง
23. หมู่บ้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง(รหัสหมู่บ้าน : 574)
ที่ตั้ง บ้านบางสัก
24. หมู่บ้านตาลโตนด(รหัสหมู่บ้าน : 575)
ที่ตั้ง ตำบลบางเขียด
25. หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะ/หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์จำปาดะแปรรูป(รหัสหมู่บ้าน : 576)
ที่ตั้ง กลุ่มมุสลิมะเบอการี
26. หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3(รหัสหมู่บ้าน : 621)
ที่ตั้ง ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ
27. หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด(รหัสหมู่บ้าน : 623)
ที่ตั้ง บ้านในหยาน
28. หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่เบตง (รหัสหมู่บ้าน : 702)
ที่ตั้ง บ้านโคกป่า
29. หมู่บ้านอัตลักษณ์ข้าวหอมไชยา(รหัสหมู่บ้าน : 706)
ที่ตั้ง บ้านกลาง
30. หมู่บ้านม่วงใหญ่ควันไม้เทค (รหัสหมู่บ้าน : 711)
ที่ตั้ง บ้านม่วงใหญ่
31. หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมืองภาคใต้: นวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ตำบลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา(รหัสหมู่บ้าน : 716)
ที่ตั้ง บลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา
32. โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ความงาม สุกะเวลเนส เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนเบตง(รหัสหมู่บ้าน : 746)
ที่ตั้ง เทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
33. หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน ปีที2(รหัสหมู่บ้าน : 756)
ที่ตั้ง 139/1 หมู่บ้านม่าหนิก หมู่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
34. หมู่บ้านเตยปาหนัน(รหัสหมู่บ้าน : 757)
ที่ตั้ง 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
7. เทคโนโลยีด้านสิ่งทอ
1. หมู่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า(รหัสหมู่บ้าน : 140)
ที่ตั้ง บ้านคอรอกาเอ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
8. เทคโนโลยีด้านไม้ เหล็กและผลิตภัณฑ์
1. หมู่บ้านหยวกกล้วย(รหัสหมู่บ้าน : 102)
ที่ตั้ง หมู่บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2. หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย(รหัสหมู่บ้าน : 103)
ที่ตั้ง บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
3. หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนหินซิเมนต์(รหัสหมู่บ้าน : 136)
ที่ตั้ง หมู่บ้านกูแบอีเต๊ะ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
4. หมู่บ้านหัตถกรรมงานไม้ตำบลบาโร๊ะ(รหัสหมู่บ้าน : 138)
ที่ตั้ง บ้านปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
9. เทคโนโลยีด้านเซรามิก เครื่องปั้นดินเผา
1. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู(รหัสหมู่บ้าน : 40)
ที่ตั้ง บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. หมู่บ้านเซรามิกส์(รหัสหมู่บ้าน : 41)
ที่ตั้ง บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
3. หมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง(รหัสหมู่บ้าน : 45)
ที่ตั้ง บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
10. เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว
1. หมู่บ้านแพะเนื้อคลองหอยโข่ง(รหัสหมู่บ้าน : 783)
ที่ตั้ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
2. หมู่บ้านท่องเที่ยวลำสินธุ์(รหัสหมู่บ้าน : 784)
ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนเที่ยวธรรมชาติบ้านลำสินธุ์
3. หมู่บ้านตำรับยาสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(รหัสหมู่บ้าน : 789)
ที่ตั้ง 415 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Template by OS Templates