- หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) คืออะไร ?

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) : เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สส.สป.วท. ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

นิยาม หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

“ เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป พัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ ”

ทุกปีงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย จะมีการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปี โดยการติดตามประเมินผล ในแต่ละปีมีวัตถุประสงค์
 • เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน(ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ) รวมทั้งความ คุ้มค่าทั้งในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
 • เพื่อประเมินศักยภาพ ความพร้อม ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป รวมทั้งโครงการที่เสนอเป็นแม่ข่ายของปีงบประมาณ 2555 เพื่อคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
 • เพื่อประเมินหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย
 • เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กระบวนการประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

การประเมินความพร้อม เพื่อการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท โดยหมู่บ้านที่มีความพร้อมที่จะเป็นแม่ข่าย ว และ ท ต้องมีองค์ประกอบของความพร้อมใน 8 ด้าน ดังนี้
1 ชุมชนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่กำหนด
2 ชุมชนมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบ
3 ชุมชนสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นได้
4 ชุมชนมีระบบบริหารจัดการภายในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
5 ชุมชนมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
6 ชุมชนได้นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน
7 ชุมชนต้องสร้างการมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีหลักที่ได้รับการถ่ายทอด
8 ชุมชนมีกระบวนการในการจัดสรรผลประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด ทั้งนี้องค์ประกอบทั้ง 8 ข้อ จะนำไปใช้ในการประเมินตนเอง(Self Assessment Report: SAR) ทั้งก่อน(Pre SAR) และหลัง(Post SAR) การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านฯ
การประเมินสถานะหมู่บ้าน มีวัตถุประางค์ เพื่อ
1. เพื่อใช้ผลการประเมินฯ จำแนกระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน(อยู่รอด, เข้มแข้ง-เติบโต, ยั่งยืน)
2. เพื่อใช้ผลการประเมินพิจารณายกระดับจากหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เมื่อครบ 3 ปี
สำหรับการให้คะแนนเพื่อการวัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ว และ ท เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท จะแบ่งเป็น 5 ด้าน 43 ตัวชี้วัด(100 คะแนน) ดังนี้
1. ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่กำหนด 20 คะแนน
2. ชุมชน/หมู่บ้านมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบ 20 คะแนน
3. ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสู่ลูกข่าย 30 คะแนน
4. ชุมชนมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 15 คะแนน
5. การมีส่วนร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้รับการถ่ายทอด 15 คะแนน

ประเภทหมู่บ้าน

ประเภทหมู่บ้าน หมู่บ้าน วท.(ใหม่)
อยู่รอด
หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง)
เข้มแข็งเติบโต
หมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก)
ยั่งยืน
การพิจารณาโครงการ(คณะทำงานพิจารณาฯ) คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 70
 • คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 70
 • ส่งรายงานความก้าวนหน้าในระบบ CMO อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งข้อมูลผู้รับบริการที่เป้นไฟล์ Excel(ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)
 • ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
 • คะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 70
 • คะแนนประเมินสถานะหมู่บ้านผ่านเกณฑ์(> 80)
 • ส่งรายงานความก้าวนหน้าในระบบ CMO อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งข้อมูลผู้รับบริการที่เป้นไฟล์ Excel(ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม)
 • ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
กรอบการสนับสนุนงบประมาณ 300,000 250,000 360,000
คะแนนประเมินสถานะหมู่บ้าน(คณะทำงานคัดเลือกฯ) 30-60 61-80 81-100

Template by OS Templates