- สรุปโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) ตามพื้นที่

ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 549 หมู่บ้าน 518 อำเภอ 68 จังหวัด จาก 878 อำเภอ

X
การแสดงผล : ชื่อจังหวัด[อำเภอทั้งหมด|อำเภอที่มีโครงการหมู่บ้าน]
ภาคเหนือ
1. กำแพงเพชร[11|3]
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนหนองปิ้งไก่) บ้านหนองปิ้งไก่ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์วิถีภูมิปัญญา อ.ไทรงาม เทศบาลต.ไทรงาม หมู่ที่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
 • หมู่บ้านแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านวัดโขมงหัก หมู่บ้านโขมงหัก ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง
 • | 2. เชียงราย[18|13]
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพเครือข่ายยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำแม่ลาว) ชุมชนรักษ์ป่าบ้านต้นแม่น้ำลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านวัฏจักรพลังงานชีวภาพ หมู่บ้านดอยมงคล ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านไก่ดำตุ๋นยาจีนดอยแม่สลอง หมู่ 4 บ้านธาตุ และหมู่ 8 บ้านป่าคาสามัคคี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านสับปะรดภูแล – นางแล บ้านแม่ปูคา หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านชาอินทรีย์ หมู่บ้านวาวี ม.6 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ทุ่งนาน้อย (เดิม หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง) กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านเกี๋ยง ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา บ้านโปุงปูเฟือง หมู่ที่ 1 ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตแปลงชาเมี่ยง ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • หมู่บ้านผลิตผลเกษตรปลอดภัยและศูนย์ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านห้วยสัก หมู่บ้านห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • หมู่บ้านผลิตกาแฟอะราบิกาที่มีคุณภาพและปลอดภัย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าดอยผาหม่น (ชุมชนบ้านร่มฟ้าผาหม่น) หมู่ที่ 15 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 • | 3. เชียงใหม่[24|19]
 • หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปลำไยระดับชุมชน หมู่ที่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ป่าสักงาม) บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป) เครือข่ายแม่น้ำละอุป ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านวานิลลา บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน บ้านบนนา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านโสมตังกุย(บ้านแปกแซม) บ้านแปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านควายนม บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2 ต. ทาเหนือ อ .แม่ออน จ. เชียงใหม่
 • หมู่บ้านผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านหล่ายแก้ว(หนองปู) บ้านหล่ายแก้ว ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาตินาโน บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน บ้านห้วยกันใจ (บ้านสามลี่) ตำบลแวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน “ม่อนล้านโมเดล” อำเภอพร้าว
 • หมู่บ้านนวัตกรรม อมลองโมเดล การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด Online ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านเชิงดอยใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ บ้านป่างิ้ว ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว
 • การเพิ่มมูลค่าลำไยพันธุ์อีดอแบบครบวงจรของหมู่บ้านแม่กอน กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • เมืองคองโมเดล หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่บ้านสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนหมู่บ้านสันปูเลย ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • หมู่บ้านข้าวก่ำดอยสะเก็ดอินทรีย์พรีเมียม วิสาหกิจชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • | 4. ตาก[9|6]
 • หมู่บ้านเตาเผาถ่าน บ้านวังไม้ส้าน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ห้วยปลาหลด) บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านโป่งแดง) บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
 • หมู่บ้านมะเม่าข้าวเหนียว บ้านหม่องวา ม.6 ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
 • การเพิ่มมูลค่าถั่วมะแฮะ สมุนไพรพื้นบ้าน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หมู่บ้านปากวัง หมู่ที่ 10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
 • การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านพืชผักสมุนไพรพื้นถิ่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ชุมชนบ้านสันเก้ากอม
 • | 5. นครสวรรค์[15|1]
 • หมู่บ้านกล้วยกวน บ้านเนินมะขามงาม ม.2 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 • | 6. น่าน[15|14]
 • หมู่บ้านแปรรูปข้าวสาลี บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
 • หมู่บ้านข้าวไร่ บ้านผาสุก ต. ภูฟ้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
 • หมู่บ้านหัตถกรรมไทลื้อ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 • หมู่บ้านมะไฟจีน บ้านกอก หมู่ที่1 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
 • หมู่บ้านเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูง (บ้านนาบง) บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 • หมู่บ้านการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่ ชุมชนหมู่บ้านห้วยขวาก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 • หมู่บ้านข้าวนาโยน พริกปลอดสารพิษ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7
 • หมู่บ้านเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อชุมชนบ้านอ่าย หมู่ 5 บ้านอ่าย ต.อ่ายนาไลย
 • หมู่บ้านมละบริวิธีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมู่บ้านมละบริ อำเภอบ่อเกลือ
 • หมู่บ้านลำไยพญาแก้ว บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4
 • หมู่บ้านวาซาบิไทยบ้านดอนน้ำครก บ้านดอนน้ำครก หมู่ที่ 2
 • หมู่บ้านข้าวก่ำลืมผัว บ้านน้ำป้าก หมู่บ้านน้ำป้าก
 • หมู่บ้านผู้เพาะเลี้ยงกบปลอดภัยบ้านน้ำปั้ว บ้านน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์เมี่ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตาแวน น่าน ชุมชนบ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 • | 7. พะเยา[9|13]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยบ้านดงบุญนาค กลุ่มเกษตรกรกองทุนข้าวฯ บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 • หมู่บ้านน้ำปูสันสลี บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
 • หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
 • หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย บ้านต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
 • หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ หมู่บ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 2 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 • หมู่บ้านต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนตู้รมควันถูกสุขลักษณะ บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 5 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
 • หมู่บ้านโคขุนดอกคำใต้ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด 69 หมู่ 1
 • หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติในหลวง หมู่บ้านกว๊านใต้ ต.ดงเจน
 • หมู่บ้านโคเนื้อเพื่อบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และการจัดการเศษเปลือกข้าวโพดเพื่อนำมาหมักเป็นอาหารโค และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management) อำเภอแม่ใจ
 • การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อพัฒนาผลผลิต ลิ้นจี่พรีเมี่ยม และสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา อ.แม่ใจ
 • หมู่บ้านเกษตรสร้างสรรค์วิถีครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
 • หมู่บ้านฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศอนุรักษ์ต้นน้ำยมและการพัฒนาวิถีเกษตรปลอดภัยบ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา บ้านแม่จั๊วะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 • หมู่บ้านโคเนื้อหนองสระ เพื่อบริหารจัดการอาหารจากวัสดุเกษตรในท้องถิ่น และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (Good Farm Management) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคแม่พันธุ์บ้านหนองสระ
 • | 8. พิจิตร[12|4]
 • หมู่บ้านสมุนไพรหอม หมู่ 2 และ 3 บ้านป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 • ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการแปรรูปข้าวปลอดสารและน้ำมันรำข้าวบีบเย็น บ้านหนองโสน ม.2 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
 • หมู่บ้านข้าวหอม หมู่ที่ 1 และ 2 ต.สายคำใต้ อ.เมือง จ.พิจิตร
 • หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.หนองหลุม และต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
 • | 9. พิษณุโลก[9|14]
 • หมู่บ้านสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมย้อมคราม หมู่บ้านซำรัง ต.ชุมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย หมู่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านไก่พื้นเมือง ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านข้าวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านข้าวนาโยนและเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านใหม่เจริญผล และบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 2,8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • หมู่บ้านแม่ข่ายการเลี้ยงสุกรระดับครัวเรือน กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร หมู่1-12 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • หมู่บ้านเลี้ยงปลาบู่ในกระชังตามมาตรฐาน GAP บ้านแก่งเจ็ดแคว ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตถ่านจากเตาคุณภาพสูง บ้านเขาน้อย ชุมชนบ้านเขาน้อย หมู่ 5 ต.ดงประดำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 • หมู่บ้านไก่เหลืองหางขาว (ไก่ชนนเรศวร) บ้านคลองตาล หมู่ 8
 • หมู่บ้านผลิตลำไยและไม้ผลปลอดภัยบ้านรักไทย บ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
 • หมู่บ้านผลิตสับปะรดปลอดภัยนครไทย บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
 • หมู่บ้านไก่สวยงามเหลืองหางขาวพระเจ้า 5 พระองค์ บ้านหัวแท บ้านหัวแท หมู่ 8 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • | 10. เพชรบูรณ์[11|0] | 11. แพร่[8|17]
 • หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน(เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ) บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรทำนาบ้านปากบาน บ้านปากบาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
 • หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิตน้ำผลไม้ระดับชุมชน บ้านดอนกว้าง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
 • หมู่บ้านพุทรานมสด ต.ช่อแฮ่ อ.เมือง จ.แพร่
 • หมู่บ้านอบผลไม้ด้วยไอน้ำ โรงงานอบผลไม้เพื่อการส่งออก ม.10 ต.แม่จ๊วะ อ.สูงเม่น จ.แพร่
 • หมู่บ้านผลิตปุ๋ยหมัก บ้านทุ่งศรี หมู่ที่13 ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 • หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวคำหอม) ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
 • หมู่บ้านผลิตพุทรานมสด ต.ห้วยอ้อ ต.หัวทุ่ง ต.ปากกาง และต.บอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่
 • หมู่บ้านเพื่อการขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 1,2,3 และ 4 บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน(ต.แม่หล่าย) หมู่ 1-8 ต.แม่หล่าย อ..เมืองแพร่ จ.แพร่
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน(นาพูน) หมู่ที่ 4 และ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
 • หมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ บ้านทุ่งแค้ว หมู่ที่ 2
 • หมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
 • หมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย-บ้านหล่ายห้วย บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
 • หมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมู่ 2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
 • หมู่บ้านส้มเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น บ้านวังเบอะ หมู่ที่ 3
 • หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP วังหงส์ หมู่ 4 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
 • | 12. แม่ฮ่องสอน[7|2]
 • หมู่บ้านบุก(บ้านปางตอง) หมู่บ้านปางตอง ต.หมอกจำแป๋ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
 • หมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊
 • | 13. ลำปาง[13|17]
 • หมู่บ้านบวบอินทรีย์ครบวงจร บ้านสาสบหก ม.2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านผักและสมุนไพรอินทรีย์ ชุมชนหมู่บ้านแม่โป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ และเครือข่ายอีก 2 พื้นที่ คือ หมู่ 2 และ 4 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านผลิตดินปลูกชุมชนบ้านแค่ หมู่บ้านแค่ ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านการปลูกพืชไร้ดินต้นทุนต่ำเชิงการค้าในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นาแซม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอดภัย บ้านสามขาม หมู่บ้านสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน บ้านหนองวัวแดง
 • หมู่บ้านผลิตและแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เวียงหงส์ล้านนา หมู่ 8
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมู่บ้านศาลาบัวบก ม.8 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านมะนาวสบลี บ้านสบลี หมู่ที่ 6
 • หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว
 • หมู่บ้านวนเกษตรพื้นที่สูงแม่คำหล้า บ้านแม่คำหล้า หมู่ที่ 13
 • หมู่บ้านนมแพะเพื่อชุมชนทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 • หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์และอาหารสุขภาพสู่การท่องเที่ยววิถีวิทย์ ช้อบ ชิม ชม หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านมะแขว่น ชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 • หมู่บ้านขิงปลอดภัยแบบครบวงจร บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่บ้านผาแดง
 • | 14. ลำพูน[8|3]
 • หมู่บ้านนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ใหม่เชิงพานิชย์ บ้านหัวยาง ม.9 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 • หมู่บ้านผลิตลำไยคุณภาพต้นทุนต่ำบ้านหนองสลิง บ้านหนองสลิง หมู่ 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง (ใช้งบปี 58) บ้านสวนหลวง
 • | 15. สุโขทัย[9|3]
 • หมู่บ้านมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ครบวงจรบ้านสามหลัง บ้านสามหลัง หมู่ 7 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
 • หมู่บ้านบริหารจัดการมะม่วงแบบครบวงจร (เดิม ผลิตเห็ดแบบครบวงจร) ชุมชน หมู่ที่ 6 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
 • หมู่บ้านบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน (ใช้งบปี 58) -
 • | 16. อุตรดิตถ์[9|18]
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านเด่นสำโรง ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม หมู่ที่ 1,3,4,5 ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา บ้านห้วยบง ม.7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร หมู่ 4 บ้านนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล. จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ บ้านทรายงาม ม. 10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านกลุ่มเกษตรกรอ้อย บ้านปลายราง ม.8 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบึงมาย บ้านไร่ ม.5 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านตีนดอย หมู่ 2 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ
 • หมู่บ้านกล้วย(เบรกแตก) หมู่ 6 ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านกองโค กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านกองโค หมู่ที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านมัดหมี่กี่ล้านช้าง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์มัดหมี่ หมู่ที่ 1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ กลุ่มทอผ้าชุมชน เทศบาล ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านข้าวแคบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชุมชนยางกะไดใต้ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านเหล็กน้ำพี้ หมู่ที่ 9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านไส้เดือน บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 7 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 • หมู่บ้านสับปะรดห้วยมุ่น ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด
 • | 17. อุทัยธานี[8|1]
 • หมู่บ้านการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แท้ไก่แสมดำ บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
 • |
  ภาคกลาง
  1. กรุงเทพมหานคร[50|0] | 2. กาญจนบุรี[13|3]
 • หมู่บ้านไผ่ หัตกรรมพื้นบ้าน หมู่บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี
 • หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค (ใช้งบปี 58) -
 • หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค วิสาหกิจชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค
 • | 3. ฉะเชิงเทรา[11|4]
 • หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ หมู่ 1 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • หมู่บ้านแม่ข่ายการเพาะพันธุ์ปลาหนองปลาตะเพียน บ้านหนองปลาตะเพียน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา
 • หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้ หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรน้ำดอกไม้ หมู่ที่ 5
 • | 4. ชัยนาท[8|2]
 • หมู่บ้านนวัตกรรมเห็ดอินทรีย์บ้านดอนสำโรง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนสำโรง
 • หมู่บ้านกล้วยปลอดภัย ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด จังหวัดชัยนาท ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ บางขุด หมู่ที่ 5
 • | 5. นครนายก[4|4]
 • หมู่บ้านวิทย์ฯข้าวปลอดภัย ชุมชนเกาะไม้ลาย ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ชุมชนบ้านเกาะไม้ลาย หมู่ 9 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
 • โครงการหมู่บ้าน วท. ท่องเที่ยวชุมชน หินตั้ง-ศรีนาวา จังหวัดนครนายก ชุมชนหินตั้ง-ศรีนาวา หมู่ 8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
 • หมู่บ้านโรงเรือนพืชอินทรีย์ หมู่บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต. โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีโคกกรวด
 • หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีไทพวน บ้านบุ่งเข้ ชุมชนบ้านบุ่งเข้ หมู่ที่ 8 บ้านบุ่งเข้
 • | 6. นครปฐม[7|8]
 • หมู่บ้านผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและการแปรรูปเชิงพาณิชย์ หมู่บ้านดอนขุนวิเศษ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน บ้านรางเกตุ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ บ้านหนองจิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดสาร บ้านหนองหม้อแตก หมู่บ้านหนองหม้อแตก ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ บ้านฝั่งคลอง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 • หมู่บ้านไก่สวยงามสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร บ้านหนองปากง่าม หมู่ที่23 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • ศูนย์การเรียนรู้การปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำ หมู่บ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • | 7. นนทบุรี[6|1]
 • หมู่บ้านใบบัวบก บ้านคลองสอง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
 • | 8. ปทุมธานี[7|9]
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณระแหง100ปี หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดระแหง100ปี ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
 • หมู่บ้านต้นแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เสริมสมุนไพร กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ำ หมู่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 • หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว กลุ่มสตรีชุมชน หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 • หมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า กลุ่มวิสาหกิจคอตตอนดีไซน์ 46/200 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธาน
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ชุมชนคลองหก หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 • หมู่บ้านการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน หมู่ที่ 6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน หมู่8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 • ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เปิดตลาดปทุม หมู่ที่ 4 - 5
 • โครงการจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน
 • | 9. ประจวบคีรีขันธ์[8|1]
 • หมู่บ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร บ้านสายเพชร ม.9 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจงบคีรีขันธ์
 • | 10. ปราจีนบุรี[7|0] | 11. พระนครศรีอยุธยา[16|11]
 • หมู่บ้านแปรรูปข้าวหอมนิล บ้านผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านข้าวโพดเทียน บ้านโพธิ์ บ้านไผ่ บ้านเกาะ บ้านวัดตองปุ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านแปรรูปน้ำนมแพะ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ลดต้นทุนการผลิต หมู่ที่ 12 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านพริกหอมและผักปลอดสารพิษ บ้านบางนา หมู่ที่ 1 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านบิวเวอเรีย (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557) หมู่บ้านนาคู
 • หมู่บ้านเห็ดตับเต่าสามเรือน ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 • หมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัย ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านทุ่งปากกราน หมู่ที่ 10
 • หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้ำ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรบ้านทับน้ำ
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ที่ 6 บ้านมอญ
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • | 12. เพชรบุรี[8|6]
 • หมู่บ้านผลิตไก่เนื้อพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 • หมู่บ้านพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิตเกษตรกร ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
 • หมู่บ้านข้าวปลอดสารชุมชนการเรียนรู้โปงสลอด (ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ.2557) หมู่บ้านโปงสลอด
 • การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
 • การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
 • การใช้กรดอินโดลแอซีติกจากจุลินทรีย์เพื่อการผลิตพืชบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ-บ้านดอนพิงแดด เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อและดอนพิงแดด
 • | 13. ราชบุรี[10|5]
 • หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร หมู่บ้านรางสีหมอก ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 • หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์และปลอดสารพิษ หมู่บ้านหนองจอก ต.หนองพันธ์ กิ่งอ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 • หมู่บ้านผึ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเกษตรยั่งยืน บ้านรางบัว หมู่ที่ 6 |2.บ้านหนองค่าย หมู่ที่ 2 |3.บ้านหนองนกกะเรียน หมู่ที่ 4 |4.หมู่บ้านหนองแร้ง หมู่ที่ 15 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
 • หมู่บ้านสับปะรดอินทรีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 • | 14. ลพบุรี[11|4]
 • หมู่บ้านต้นแบบสร้างมูลค่าผักตบชวา (การสร้างมูลค่าผักตบชวาในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี) หมู่ที่ 8 บ้านท้ายลาด
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรอินทรีย์
 • หมู่บ้านอนุรักษ์มรดกเครื่องปั้นดินเผาซับจำปาเพื่อการท่องเที่ยว บ้านซับจำปา
 • หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านหินสองก้อน
 • | 15. สมุทรปราการ[6|1]
 • หมู่บ้านปลาสลิด กลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 • | 16. สมุทรสงคราม[3|1]
 • หมู่บ้านอนุรักษ์พืชพื้นเมืองเชิงท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองวัว หมู่ที่ 5
 • | 17. สมุทรสาคร[3|2]
 • หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิอนามัยเพื่อเพิ่มมูลค่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • หมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว Hi-Tech บ้านกระโจมทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านกระโจมทอง ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 • | 18. สระแก้ว[9|0] | 19. สระบุรี[13|5]
 • หมู่บ้านเผือกหอม ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 • หมู่บ้านเห็ดฟางราษฎร์เจริญ หมู่บ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
 • หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรมดอนพุด วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียงเทศบาลตำบลดอนพุด เลขที่159 หมู่ที่2 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสุพรรณบุรี
 • หมู่บ้านผลิตพืชผักปลอดภัยตามฤดูกาลแบบอัจฉริยะและครบวงจร กลุ่มบ้านโคกช้าง ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ต. หนองแซง อ. หนองแซง จ.สระบุรี
 • ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 ด้านเกษตรและการท่องเที่ยว ด้วย วทน. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชิงเขา 2 (สวนมุดมุ้ง) ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • | 20. สิงห์บุรี[6|4]
 • หมู่บ้านอนุรักษ์ไก่ชนและไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ บ้านบางตาเพชร หมู่ 4 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 • หมู่บ้านต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ ชุมชนบ้านม่วงหมู่ จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงหมู่
 • หมู่บ้านต้นแบบ ๙ เพ(ร)าะสุข ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี หมู่ที่1,12,13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
 • หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลโพประจักษ์ และตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
 • | 21. สุพรรณบุรี[10|11]
 • หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว ชุมชนหมู่บ้าน ม.5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • หมู่บ้านรักษ์ธรรมชาติ(ลดภาวะโลกร้อน) ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
 • หมู่บ้านแห้วปลอดสารพิษ บ้านทุ่งขนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 • หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 13 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง
 • หมู่บ้านมะเขือเทศอินทรีย์ครบวงจรด่านช้าง หมู่ 6 บ้านห้วยหินดำ
 • หมู่บ้านไข่ไก่อารมณ์ดี วิถีชุมชนด่านช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
 • หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โครงการพัฒนาหมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลบ้านกร่าง ตำบลปลายนา ตำบลวังยาง ตำบลวังน้ำซับ ตำบลดอนปรู ตำบลศรีประจันต์ ตำบลบางงาม ตำบลมดแดง
 • โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลวังยาง ตำบลดอนมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์ กลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม บ้านสะพานพัฒนา หมู่6 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IOT และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านเดิมบาง วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไทยเท่
 • | 22. อ่างทอง[7|5]
 • หมู่บ้านข้าวหอมนิล บ้านไผ่จำศีล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 • หมู่บ้านข้าวหอมนิล(2) บ้านศาลเจ้าโรงทอง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน กลุ่มสหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ่างทอง และกลุ่มแปลงใหญ่ปลาช่อนวิเศษ
 • หมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง เรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
 • การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พี จี เอส อ่างทอง หมู่บ้านบ้านทองคลึม
 • |
  ภาคตะวันออก
  1. จันทบุรี[10|5]
 • หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก(หมู่บ้านควบคุมแมลงวันผลไม้) ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง บ้านพญาบน ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหนองกวาง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโป่งแรดสามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงบางสระเก้าเพื่อการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านปลา ธนาคารปู 30/2 หมู่ที่ 5
 • | 2. ชลบุรี[11|2]
 • หมู่บ้านอาหารสัตว์น้ำราชมงคลตะวันออก ชุมชนผู้เลี้ยงปลาในหมู่ 6 และ หมู่ 1, 3, 5 และ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • หมู่บ้านศาสตร์พระราชาเกษตรอินทรีย์ชุมชนตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5
 • | 3. ตราด[7|4]
 • หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช บ้านเขาพลู ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
 • หมู่บ้านน้ำกร่อย (บ้านเปร็ดใน) บ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
 • หมู่บ้านไม้กฤษณา บ้านตากแว้ง ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
 • หมู่บ้านนวัตกรรมสร้างอาชีพ ต. อ่าวใหญ่ ชุมชนชายฝั่งทะเลตะวันออก
 • | 4. ระยอง[8|1]
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล หมู่บ้านแสมผู้ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
 • |
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. กาฬสินธุ์[18|4]
 • หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ บ้านโคกล่าม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 • หมู่บ้านคราม บ้านโนนนคร หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 • หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว บ้านโพธิ์ชัย บ้านโพธิ์ชัย ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 • | 2. ขอนแก่น[25|7]
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหม ต.บ้านหว้า) ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเม็ก) บ้านหนองบัวแดง ม. 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลสีชมพู) บ้านโนนไผ่งาม ม. 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
 • หมู่บ้านจิ้งหรีดครบวงจรโนนเชือก หมู่บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7
 • หมู่บ้านหม่อนไหมสายใยผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย หมู่ 2
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนเขียง บ้านดอนเขียง ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
 • | 3. ชัยภูมิ[16|5]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวภาพ บ้านท่าหว้า ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตออ้อย บ้านโนนเจดีย์งาม ต.โคกสะอาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มเกษตรทำนาบ้านนาเสียว) บ้านนาเสียว ต.ดอนสวรรค์ อ.ดอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (บ้านผาเบียด) บ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
 • หมู่บ้านนาแปลงใหญ่ต้นน้ำชีเกษตรสมบูรณ์ "1. บ้านนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2.บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 3.บ้านหนองหล่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ"
 • | 4. นครพนม[12|12]
 • หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (บ้านพิมาน) บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มไร่นาสวนผสม) บ้านหนองบัว ม. 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด หมู่ 12 บ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
 • หมู่บ้านพลังงานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่งยืนและเหมาะสม บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง หมู่ 1 ต.โนนกลาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
 • Jeffrhyday Jeffrhyday
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านดอนสมอ ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม บ้านดอนสมอ
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวอินทรีย์บ้านเหิบ หมู่1 บ้านเหิบ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 • หมู่บ้านผักอินทรีย์บ้านแก้ง หมู่ 2 ต.บ้านนาแก จ.นครพนม
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน
 • หมู่บ้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตโคเนื้อและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเชิงพานิชย์ บ้านคำแม่นาง – สามแยก ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม หมู่4 บ้านคำแม่นาง-สามแยก ต.หนองคาย อ.นาทม จ.นครพนม
 • การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมบริโภคของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง จังหวัดนครพนม สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพมนต์บ้านต้องโพนสวาง เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 • | 5. นครราชสีมา[32|15]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร หมู่บ้านแก่งโก และหมู่บ้านฤทธิ์รักษา ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชน ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนรัง) บ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย หมู่ 1 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • หมู่บ้านชุดต้มยำอินทรีย์ บ้านทุ่งกลาง-ทุ่งเอื้อง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านหมี่โคราชอินทรีย์ บ้านสวนหอม ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี บ้านห้วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว (ใช้งบปี 58) -
 • หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์วังน้ำเขียว บ้านคลองบงพัฒนา
 • ชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลุ่งประดู่โมเดล และหมู่บ้านในอำเภอห้วยแถลง 1.บ้านหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย บ้านแฝก หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
 • หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษษตรอินทรีย์ห้สบแถลงโมเดล หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ
 • หมู่บ้านต้นแบบผลิตโคเนื้อปลอดภัยแบบครบวงจร ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • | 6. บึงกาฬ[8|6]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวโคก บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ม. 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา บ้านบูรพา หมู่ 7
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึ
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ หมู่บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึ
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านบูรพา หมู่ 7 ต.โนนสว่าง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
 • | 7. บุรีรัมย์[23|8]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (กลุ่มออมทรัพย์เพิ่อการผลิต บ้านหนองตะครอง) ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีคุณภาพสูง บ้านหนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านลิ่มทอง) บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านโนนขวาง) บ้านโนนขวาง ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
 • หมู่บ้านทอผ้าไหมนายาว-นาอุดม ม.14 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาราใหญ่ บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองบอน ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ บ้านหนองบอน
 • หมู่บ้านทอไหม อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์ หมู่ถาวร หมู่ 1 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บุรีรัมย์
 • | 8. มหาสารคาม[13|28]
 • หมู่บ้านหอยเชอรี่ บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ บ้านม่วงใหญ่ ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านอีเม้ง บ้านอีเม้ง ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัดภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง บ้านหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว บ้านบัวแก้ว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บ้านยางน้อย
 • หมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบ บ้านเหล่าจั่น บ้านเหล่าจั๋น ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านพัฒนาผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไหม บ้านโคก ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์ หมู่บ้าน วท.ใหม่ บ้านโคก ม.6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.หาฬสินธุ์ 1.บ้านบะเอียด ม.9 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 2.บ้านทุ่งมน ม.8 ต.นาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 3.บ้านสูงเนิน ม.5 ต.เนืนยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
 • หมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านต้นแบบผ้ามัดหมี่ย้อมครามประคบร้อน "หมู่ที่ 3 บ้านท่าตูม ต,ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1.บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต.ท่าตูม เ.เมือง จ.มหสารคาม 2.บ้านท่าตูมวาริน หมู่9 ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 3.บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ต.ทาตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม"
 • หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ "หมู่บ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1.บ้านโสกม่วง หมู่ 5 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 2.บ้านหนองโนพัฒนา หมู่ 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 3.บ้านโนนสะอาด หมู่ 8 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม"
 • หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านลุมพุก หมู่ 5 อ.กัน ทรวิชัย ต.โคงพระ จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม 44 หมู่ 9 อ.กุดรัง ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม
 • การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองแสงด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหนองเดิ่น/บ้านแดง/บ้านปลาบู่
 • หมู่บ้านภูมิปัญญาสมุนไพรเจ้าเวหา บ้านหนองบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกสมุนไพร บ้านหนองบ้าน ต.หนองคู อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
 • หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม หมู่บ้านมะม่วงมหาชนก บ้านเหล่าค้อใหม่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร : กลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองหญ้าม้า พื้นที่ดำเนินการของโครงการครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรหนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคูศรีวิไล จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคู-ศรีวิไล หมู่บ้านหนองคู-ศรีวิไล ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ละติจูด 16.057333 ลองติจูด 103.328028
 • การส่งเสริมการผลิตข้าวฮางงอกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองฮี บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.504649 ลองติจูด 103.361931
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การผลิตข้าวอย่างครบวงจร บ้านกางกี่ บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.471320 ลองติจูด 103.388856
 • หมู่บ้านผลิตและแปรรูปสมุนไพรดอกอัญชันออร์แกนิคในเชิงพานิชย์ หมู่บ้านสารคามพัฒนา ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ละติจูด 15.97626 ลองติจูด 103.42066
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้ “ไร่แสนดี เกษตรทฤษฎีใหม่” บ้านหนองยาง ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16.214351 ค่าลองติจูด 103.017689
 • หมู่บ้านเกษตรปลอดภัย บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม บ้านหนองเลา ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหสารคาม
 • หมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียงบ้านทัน บ้านทัน หมู่5,และหมู่ 26 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16°20.156´ ค่าลองติจูด 10≥° 13.644
 • หมู่บ้านแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร รหัสกลุ่ม 441200005 เลขที่ 102 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดรัง อำเภอ กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 • หนองแสงซุปเปอร์ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้พื้นถิ่นตามอัตลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม "พื้นที่ดำเนินการของโครงการนี้ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคู ไชย บ้านไชยทอง บ้านโสกยาง ในพื้นที่ดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่นต าบล หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม"
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกล้วยและสมุนไพรบ้านหนองยาง - กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองยาง"
 • หมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กลุ่มสมุนไพรบ้านโคกกลาง หมี่ 3 และหมู่ 12 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 • | 9. มุกดาหาร[7|2]
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด บ้านป่าแสด ม. 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านก้านเหลืองดง บ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
 • | 10. ยโสธร[9|5]
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ย ต.ห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (ชุมชนบ้านตูม) บ้านตูม ต.กุดน้ำใส อ.วังค้อ จ.ยโสธร
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1 ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 1
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส และปลาร้าผงอบแห้ง 158 หมู่ที่ 4 ถ.อรุณประเสริฐ ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
 • หมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบั้งไฟ ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บ้านเตาไห ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ัว จ.ยโสธร
 • | 11. ร้อยเอ็ด[20|6]
 • หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จักหาร จ.ร้อยเอ็ด
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์ บ้านดูน ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคและกลุ่มผลิตปุ๋ยโรงเรียนบ้านดอนแดง ต.สาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ด (หมู่บ้านท่าม่วง)(ใช้งบปี 58) หมู่บ้านท่าม่วง
 • หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล (ใช้งบปี 58) บ้านตาหยวก
 • หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล
 • | 12. เลย[14|6]
 • หมู่บ้านสตรอเบอรี่ บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
 • หมู่บ้านไหลสตรอเบอรี่ บ้านห้วยน้ำผัก ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน บ้านหัวด่าน ม. 3 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
 • หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ จ.เลย หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ อ.ภูหลวง จ.เลย
 • หมู่บ้านนาอ้อเศรษฐกิจพอเพียง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
 • หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด
 • | 13. ศรีสะเกษ[22|5]
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) แม่ข่ายปุ๋ยชีวภาพบ้านทับทิมสยาม 07 ต.บักดอง ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านโนนสำโรงเหนือ บ้านโนนสำโรงเหนือ ม. 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
 • หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. กลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านสามขา บ้านสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
 • | 14. สกลนคร[18|24]
 • หมู่บ้านหมากเม่า หมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน บ้านโพนงามท่า ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนางอย ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านชุมพล บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนประดู่ บ้านโนนประดู่ ม.7 ต.เชียงลือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 6 บ้านดอนย่านาง ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านข้าวหอมทอง บ้านคำบ่อใต้ หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลคำบ่อ อ.วารอชภูมิ จ.สกลนคร
 • หมู่บ้าน ทอ ถัก จักร สาน บ้านนาเชือก หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง ตำบลสุวรรณคาม บ้านดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง บ้านโพนงานท่า (ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2557) -
 • หมู่บ้านผลิตเห็ดบ้านกลาง หมู่ 8 บ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 126 หมู่ 7 ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเม่าอินทรีย์ด้วยสารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กลุ่มวิสหกิจชุมชนอินแปง 149/7 ม.8 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีนวัตกรรม บ้านกุดเฮด หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
 • หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ 4 ต.อุ่นจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 • ธุรกิจการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลา บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ 10 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านครามครบวงจรบ้านตอเรือ "บ้านตอเรือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ สมาชิกในชุมชนบ้านตอเรือที่ปลูกคราม/ผลิตเนื้อคราม/ทอผ้าคราม/จ าหน่ายผ้าคราม/ แปรรูปผ้า คราม "
 • หมู่บ้านการพัฒนาและยกระดับธุรกิจการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกกลุ่มที่ 04 ตองโขบ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ซึ่ง ประกอบด้วย 23 หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
 • หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • นครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสตรีบ้านคึม ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 • หมู่บ้านมะเขือเทศปลอดภัยบ้านนางอย บ้านนางอย ตำบลต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
 • | 15. สุรินทร์[17|8]
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน(1) บ้านสมบูรณ์ ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
 • หมู่บ้านพลังงานทดแทน(2) บ้านอุดม ต. ชุมแสง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
 • หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ บ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านกระออม หมู่ที่ 1 ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ บ้านกระออม หมู่ที่ 1
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านบุตาโสม บ้านบุตาโสม หมู่ 11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
 • หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของชุมชน "บ้านตาแบน หมู่ 9 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1.บ้านโคกเบง หมู่ 11 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 2.บ้านกันตรวจระมวล หมู่ 1 ต.กันตรวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 3.บ้านสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรืนทร์"
 • การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บ้านตาอ็อง หมู่ 1 ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • | 16. หนองคาย[9|5]
 • หมู่บ้านการผลิตเตาเผ่าถ่านประสิทธิภาพสูง บ้านหนองแวง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่ บ้านแบงใหม่
 • หมุ่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเทวี หมู่ 7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านแบงใหม่ หมู่20 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
 • การพัฒนาผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมืองไท-พวน บ้านโพธิ์ตาก ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก ต.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
 • | 17. หนองบัวลำภู[6|5]
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผาน้อย บ้านผาน้อย หมู่ 1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย (พื้นที่เดิม - บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู)
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลนามะเฟือง (บ้านกุดเต่า) บ้านกุดเต่า ม.7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
 • หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารพิษ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 • หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ (Organic Smart Farm) ปี 2 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดหนองบัวลําภู บ้านโพธิ์ศรีสําราญ หมู่ 13 ตําบลหัวนา อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
 • หมู่บ้านผักอินทรีย์อัจฉริยะ(Organic Smart Farm) ปี 1 บ้านห้วยหว้า ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
 • | 18. อำนาจเจริญ[7|5]
 • หมู่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม บ้านโนนธาตุ ม. 5 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง บ้านนาผาง ม.2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านเสารีก หมู่ 5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ บ้านเสารีก หมู่ 5
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านหนองหิ้ง บ้านหนองหิ้ง หมู่ 9
 • หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านหนองหิ้ง หมู่9 ต.อำนาจเจริญ อ.อำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
 • | 19. อุดรธานี[20|7]
 • หมู่บ้านดินเค็ม บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ. บ้านดุง จ. อุดรธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านพังคี บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหมูม่น บ้านหมูม่น ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ บ้านขัวล้อ ม.9 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
 • หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโศกดาว หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 10 บ้านเสมา และหมู่ที่ 13 บ้านหนองแคน
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก หมู่บ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
 • | 20. อุบลราชธานี[25|13]
 • หมู่บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน หมู่บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ. ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองและเกษตรอินทรีย์ บ้านคำสมิง ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านสมพรรัตน์ บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านบุกลาง บ้านบุกกลาง ม. 10 ต.ปุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านผาชัน) บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านเตาเผาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านผ้าไหมไทยนาโน โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ต.เจียด อ.เขมราฎ จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอินทรีย์ริมโขง บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาทุ่ง บ้านนาทุ่ง ม.18 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์เสื่อลายขิด บ้านโนนโพธิ์ใต้ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านพริกปลอดสารพิษ บ้านดอนแดงใหญ่ ม.2 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
 • หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโน บ้านทางโค้ง ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
 • |
  ภาคใต้
  1. กระบี่[8|4]
 • หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 • หมู่บ้านต้นแบบอุตสากรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
 • หมู่บ้านอิฐบล็อกประสานเกาะกลาง บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่
 • หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
 • | 2. ชุมพร[8|9]
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป อ.เมือง จ.ชุมพร
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง กลุ่มเกษตรกรทำสวนพัฒนาปากคลอง หมู่ 6 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
 • หมู่บ้านแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 • หมู่บ้านผลไม้แปรรูป ชุมชนหมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • หมู่บ้านส้มจี๊ด บ้านทอม-อม
 • หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม หมู่บ้านเขาหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
 • หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด บ้านในหยาน
 • หมู่บ้านทุเรียนอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการผลไม้บ้านห้วยไทร
 • หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืชกระท่อม บ้านบางหมากจังหวัดชุมพร บ้านบางหมาก หมู่ 6
 • | 3. ตรัง[10|7]
 • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนป่า ชุมชนบ้านสวนป่า กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ประดับ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
 • หมู่บ้านรักษ์พลังงานและปุ๋ยอินทรีย์(หมู่บ้านยางและปาล์ม) หมู่บ้านใสต้นวา ต.บ่อหิน อ. กันตัง จ. ตรัง
 • หมู่บ้านน้ำใสสะอาด บ้านควนขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
 • หมู่บ้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการประมง(หมู่บ้านเลี้ยงปลาในกระชังและการแปรรูป) บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
 • หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ(ศูนย์การเรียนรู้ ว และ ท บ้านเกาะมุกด์) เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
 • หมู่บ้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง บ้านบางสัก
 • หมู่บ้านสมุนไพรชุมชนคลองลุ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • | 4. นครศรีธรรมราช[23|15]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง หมู่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ บ้านหัวคู ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก บ้านท่าชัก ม.1, 2และ 3 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน หมู่ที่ 4, 5, 7 ตำบลบางศาลา และหมู่ที่ 1, 4 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์(ต.วังอ่าง) หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านสวนครัวปลอดภัย หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านแป้งสาคู บ้านสากเหล็ก หมู่ 2
 • หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์มังคุดแปรรูป หมู่14 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านแก๊สทำมือ..รักษ์โลก (ใช้งบปี 58) บ้านหัวหรง
 • หมู่บ้านธนาคารโคเนื้อเพื่อชุมชน หมู่ 3 บ้านควนยูง ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านทุเรียน Smart Farming ท่าศาลา
 • หมู่บ้านมังคุด Smart Farming พรหมคีรี ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • หมู่บ้านสมุนไพรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยบ้านหนองจิก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มวิสหกิจชุมชนแพทย์แผนไทย บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2
 • หมู่บ้านตำรับยาสมุนไพรไทยและนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 415 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • | 5. นราธิวาส[13|7]
 • หมู่บ้านดาหลา(1) บ้านเจ๊ะเด็ง ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
 • หมู่บ้านดาหลา(2) บ้านบาลา ต.โละจูด อ. แว้ง จ. นราธิวาส
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตู บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
 • หมู่บ้านวิถีเกษตรแบบพอเพียง หมู่ 4 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 • หมุ่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง ม.3 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
 • หมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาการเลี้ยงไก่เบตง บ้านโคกป่า
 • หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง จังหวัดนราธิวาส (ข้าวหอมกระดังงาและข้าวซีบูกันตัง) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางขุนทองพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 • | 6. ปัตตานี[12|6]
 • หมู่บ้านหยวกกล้วย หมู่บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • หมู่บ้านส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัยด้วยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ใช้งบปี 58) -
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่เบตงและเพาะพันธุ์ไก่เบตงในระบบเปิดเพื่อการค้า
 • วิถีชาวนาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง (ข้าวมะจานู) อ.มายอ จ.ปัตตานี ฟหกหกหก
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการเพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติกสู่การแปรรูปเห็ดแครงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน บ้านม่วงเงิน
 • | 7. พังงา[8|5]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ำเสียยางแผ่นและขยะอินทรีย์(เกาะหมากน้อย) เกาะหมากน้อย หมู่ที่4 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา
 • หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป หมู่ที่ 1 บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 • หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (วิถีอินทรีย์) เชื่อมโยงสู่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ บ้านท่าหัน บ้านปากเหล บ้านเหมาะ
 • หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน
 • หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ฯ บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 • | 8. พัทลุง[11|18]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน บ้านบนลาน ม.7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้ บ้านคลองใหญ่ใต้ ม.3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านไผ่พัฒนา หมู่บ้านโตลดด้วน ต.โตลดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านไร้ของเสีย โล๊ะจังกระ อ.กงหรา จ.พัทลุง 2. หมู่ที่ 2 ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านสับปะรดป่าบาก บ้านสับปะรดป่าบาก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านข้าวหอมชลสิทธิ์(ใช้งบประมาณปี 2557) บ้านคอกวัว
 • หมู่บ้านผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน บ้านหนองสามก้อน หมู่ 5 ต. แหลมตโหนด
 • หมู่บ้านการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร หมู่ 2 ต.แพรกหา อ.ควบขนุน จ.พัทลุ
 • หมู่บ้านพลังงานทางเลือก หมู่ 9 บ้านป่าพงศ์ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป" หมู่ 10 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน
 • หมู่บ้านแปรรูป "ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงปลอดสารพิษ" ม. 10 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมาก
 • หมู่บ้านเครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เครือข่ายท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 • หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสละ ปีที่ 3 ชุมชนบ้านในกอย ชุมชนบ้านสายกลาง และชุมชนบ้านหลักสิบ
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ตามหาปลาลูกเบร่ กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง เลขที่ 116 หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง
 • ท่องเที่ยวสุขภาพชุมชนวิถีนาเมืองลุง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 36 หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ดีปลีเหลืองพัทลุงเมืองชัยบุรี ปีที2 หมู่ที่ 7 บานทาสำเภาเหนือ
 • หมู่บ้านท่องเที่ยวลำสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนเที่ยวธรรมชาติบ้านลำสินธุ์
 • | 9. ภูเก็ต[3|3]
 • หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ตาบลศรีสุนทร อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ(วิถีแห่งอินทรีย์) บ้านฉลอง บ้านฉลอง หมู่ 6
 • หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน ปีที2 139/1 หมู่บ้านม่าหนิก หมู่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 • | 10. ยะลา[8|11]
 • หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนหินซิเมนต์ หมู่บ้านกูแบอีเต๊ะ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
 • หมู่บ้านท่าธงพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชีวิตประจำวัน บ้านพรุและบ้านเจาะกาแต ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
 • หมู่บ้านหัตถกรรมงานไม้ตำบลบาโร๊ะ บ้านปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
 • หมู่บ้านแปรรูปกล้วยหินฉาบ บ้านป่าหวังใน ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
 • หมู่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านคอรอกาเอ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
 • หมู่บ้านกล้วยหินฉาบ บ้านสันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
 • หมู่บ้านเครื่องแกงคีรีเขต บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา
 • หมู่บ้านการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชุมชนแกรนวิลล่า 3 ซ .11 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
 • หมู่บ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านยือนัง ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
 • หมู่บ้านปลาส้ม ม.6 บ้านดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
 • โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ความงาม สุกะเวลเนส เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ชุมชนเบตง เทศบาลอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • | 11. ระนอง[5|3]
 • หมู่บ้านเซรามิกส์ บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
 • หมู่บ้านสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 และ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
 • หมู่บ้านน้ำแร่พรรั้ง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
 • | 12. สงขลา[16|22]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ บ้านทุ่งเลียบ ม. 1 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนเขาพระ) ชุมชนบ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
 • หมู่บ้านโหนด นา เล วิถีวิทย์ หมู่ที่ 7 หมู่บ้านท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 • หมู่บ้านเครื่องแกง หมู่ 2 บ้านทุ่งเอาะ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
 • หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนสวนหม่อมผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปตราครก ที่อยู่ 50 หมู่ 5 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
 • หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ (ใช้งบปี 58) บ้านคูหาใน
 • หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว หมู่ 12 บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
 • หมู่บ้านโคเนื้อ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 • หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา บ้านหนองถ้วย หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชุมชนบ้านกระอาน อ.เทพา จ.สงขลา
 • หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ บ้านป่าชิง
 • หมู่บ้านตาลโตนด ตำบลบางเขียด
 • หมู่บ้านม่วงใหญ่ควันไม้เทค บ้านม่วงใหญ่
 • หมู่บ้านวิถีข้าวพื้นเมืองภาคใต้: นวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ตำบลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา บลควนรู อำเภอรัตภุมิ จังหวัดสงขลา
 • หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • การเพิ่มศักยภาพการผลิข้าวอินทรีย์ด้วยปฏิทินการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธี อ.ระโนด จ.สงขลา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ.ระโนด จ.สงขลา
 • หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • หมู่บ้านเตยปาหนัน 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทอม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • หมู่บ้านเพาะเลี้ยงเห็ดแครงชุมชนท่าข้าม 32 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • หมู่บ้านแพะเนื้อคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 • เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพดีของกลุ่มเกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา กลุ่มนาอินทรีย์ตะเครียะ 92/1 หมู่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
 • | 13. สตูล[7|6]
 • หมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน หมู่บ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
 • หมู่บ้านปูไข่ บ้านเกาะสาหร่าย อ. เมือง จ. สตูล
 • หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจากจำปาดะ/หมู่บ้านแปรรูป ผลิตภัณฑ์จำปาดะแปรรูป กลุ่มมุสลิมะเบอการี
 • หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 • หมู่บ้านพริกไทยพันธุ์สุไหงอุเป พืชอัตลักษณ์อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 • การพัฒนาและยกระดับสมุนไพรชุมชนด้วยระบบคุณภาพ: หม่บ้านเกษตรสมุนไพรคุณภาพบ้านเขาน้อย ชุมชนบ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 • | 14. สุราษฎร์ธานี[19|10]
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านคลองศิลา ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
 • (หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์) กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ท่าอู่ ต.ขุนทะเล บ้านท่าอู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (บ้านบางทรายนวล) บ้านบางทรายนวล ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านต้นน้ำ (ชุมชนบ้านลีเล็ด) บ้านลีเล็ด ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด ม.10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุนการการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย บ้านเขาป้อม ต.หน้าเมือง อ.เกะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 • หมู่บ้านขมิ้นอินทรีย์ บ้านเขานาใน
 • หมู่บ้านอัตลักษณ์ข้าวหอมไชยา บ้านกลาง
 • หมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง อำเภอท่าฉาง ตำบลท่าฉาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • หมู่บ้านผลผลิตอินทรีย์แห่งป่าร่อน บ้านห้วยถุน หมู่ 9 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • |
  คลิกที่ไอคอน เพื่อดูข้อมูลราย ภาค จังหวัด อำเภอ
  ภาค จังหวัด จำนวนอำเภอ จำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนงบประมาณ เฉลี่ย
  ทั้งหมดหมู่บ้านทั้งหมดหมู่บ้านทั้งหมดหมู่บ้าน
  1. เหนือ171619581156413014893,364,532630,841
  2. กลาง2219223501840758342,767,700515,273
  3. ตะวันออก46361126416168,094,440505,903
  4. ตะวันออกเฉียงเหนือ20203211082702139176100,321,730570,010
  5. ใต้141415168108411012663,909,584507,219
  77759263187454470549

  Template by OS Templates