ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศวภ. 2)
Ministry of Science and Technology, Coordination Centre.
Upper Northeast Region.


ชั้น 4 อาคาร พิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 0 4320 3532-33 โทรสาร 0 4320 3534

ศูนย์บริการข้อมูล ศวภ. 2 จำนวนผู้รับบริการ 88 ราย

Facebook : https://www.facebook.com/rccatune

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 12 จังหวัด ได้แก่

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
  • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
  • ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด
  • เป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
  • ประสานการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ต่อกระทรวง
  • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ หรืออื่นๆ ในพื้นที่
  • เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศอาเซียน ต่อกระทรวง
X
Blog ล่าสุดของ ศวภ. 2

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล ณ จังหวัดขอนแก่น
2.  การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2560
3.  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกก
4.  นิทรรศการงานบุปผชาติการเกษตร ณ เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น
5.  ประชุมร่วม ศวภ.2 กับ ศน.พว.
6.  ประชุมวางแผนดำเนินงาน ศวภ.2
7.  การบูรณาการพัฒนาการเกษตรครบวจรในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพ
8.  การลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการ วท.
9.  คำสั่งการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน.
10.  จัด km เรื่องไอที ศวภ.๒
11.  ประชุมระดมสมองค้นหาประเด็นปัญหาและความต้องการ จ.นครพนม
12.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้าน วทน. ร่วมกับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” จ.อุดรธานี
13.  ประชุมหารือ การสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเชิงสร้างสรรค์
14.  การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจบนเส้นทาง ewec
15.  ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครพนม
16.  เข้าพบบุลคลสำคัญเพื่อขอความร่วมมือในการทำงานให้ ศวภ.2
17.  นำเสนอ แพรวานาโน ให้ท่าน รมว.การท่องเที่ยวฯ
18.  เอกสารการประชุมแนวทางการดำเนินงาน ศวภ.2 ประจำปี 2558
19.  Checklist การตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ
20.  ส่งเสริมการเรียนรู้ศักยภาพเด็กเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนวิทยาศาสตร์...

Blog ล่าสุดของคลินิกเทคโนโลยี
1.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64[0]
2.  ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563[0]
3.  ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย ววน. [0]
4.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปี 2564[0]
5.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของสันติสังฆาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร[1]
6.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของโรงเรียนโคกนกสาริกา และวัดคลองเจริญธรรมมาวาส ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
7.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนถ่ายสารกรองชุดใหม่ ของโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
8.  ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งโครงเหล็กกั้นเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
9.  ลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างสารกรองเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู[0]
10.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร[0]
11.  ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี (รอบที่ 2)[0]
12.  ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาลี่ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี[0]
13.  เปลี่ยนสารกรอง ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
14.  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี[0]
15.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองทุ่งมน หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด[0]
16.  เข้าร่วมประชุม การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)[0]
17.  นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ โรงเรียนบ้านครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ[0]
18.  ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค[0]
19.  เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[0]
20.  เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานในแผนงานยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล[0]
Blog ล่าสุดของหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

1.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
2.  ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
3.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2563
4.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.  การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
6.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563
7.  ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
8.  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
9.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
10.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
11.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
12.  ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
13.  การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
14.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
15.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านนากลาง
16.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
17.  ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
18.  สรุปข้อมูลโครงการ TCS / BCE / VCCI 1-3 ที่สนับสนุนไปในปี 2562
19.  อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ GAP ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน
20.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค(พ.ศ.2561–2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Blog อสวท.

1.  ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
2.  จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
3.  แบบฟอร์มการเสนอชื่อ อสวท. ผลงานยอดเยี่ยม
4.  จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
5.  รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
6.  ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
7.  ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
8.  ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
9.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี
10.  เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์
11.  เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0
12.  ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ
13.  คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560
14.  13 ปี คลินิกเทคโนโลยี ที่พึ่งของชุมชน
15.  การประเมินผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปี 2558
16.  อบรม cmo 2559
17.  MOOCs หรือ Massive Open Online Courses : Long Life Learning
18.  เครื่องผลิตน้ำส้มควันไม้และการใช้น้ำส้มควันไม้ร่วมกับไคโตซาน
19.  MOST Service
20.  สรรหาสมาชิก อสวท. หนองบัวลำภู

Blog ศวภ.

1.  จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.
3.  การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.  ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
5.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
6.  ลงพื้นที่การผลิตสับปะรดนอกฤดู ณ สำนักงานเกษตร และไร่สับปะรด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
7.  ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม
8.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
9.  ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.เมือง จ.สกลนคร
10.  จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11.  งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด
12.  ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์
13.  การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์
14.  ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลาง ครั้งที่ 4
15.  สรุปงานเจ้าพระยาป่าสัก expo 2018
16.  จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17.  การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
18.  ผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19.  สรุปการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน
20.  งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561

10 Blog ล่าสุด

1.  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
2.  MHESI unofficial logo
3.  [ไม่]เป็นสับปะรด การนำ วทน. ไปพัฒนาสับปะรดครบวงจร
4.  แนะนำโรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
5.  ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
6.  ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย ววน.
7.  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปี 2564
8.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของสันติสังฆาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
9.  ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของโรงเรียนโคกนกสาริกา และวัดคลองเจริญธรรมมาวาส ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
10.   แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ค้นหาข้อมูลภายในบล๊อก

ผลการค้นหา

ท่านยังไม่ได้ใส่คำค้นหา... X

แนะนำโครงการถ่ายทอด (คลินิกเทคโนโลยี)
แนะนำโครงการหมู่บ้าน

Template by OS Templates