ข้อมูลผลิตภัณฑ์ คือ ข้อมูลของการส่งเสริมแและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ไดรับการสนับสนุนจาก โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และ โครงการ อสวท. โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาจากความร่วมมือของ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

จำนวนผลิตภัณฑ์ รายการ


แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates