นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)

 • การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี ใช้มาตรฐานสากลและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อ รักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการฯ ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต
 • ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดี โครงการคลินิกเทคโนโลยีจะใช้ข้อมูลของท่านเให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของโครงการคลินิกเทคโนโลยี
 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่
  ก) โครงการคลินิกเทคโนโลยี ได้รับความยินยอมจากท่าน
  ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  ค) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล มาตรการเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรการความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งโครงการคลินิกเทคโนโลยี เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ โครงการคลินิกเทคโนโลยี จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงพนักงาน ผู้รับจ้าง ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของโครงการคลินิกเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
 • การยอมรับนโยบายส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของผู้ใช้บริการฉบับล่าสุดของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งจะแทนที่นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของโครงการคลินิกเทคโนโลยี สำหรับ เว็บไซต์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ฉบับอื่น ๆ ที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี จัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน ในอนาคตโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ นี้
 • ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านใน ฐานะผู้ ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี ใช้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางด้านการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ของท่านจะมีความปลอดภัย หมายเลขประจำ (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password) หลัง จากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการโครงการคลินิกเทคโนโลยี ทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัว (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ โครงการคลินิกเทคโนโลยี จะทราบหมายเลขประจำตัวของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของท่านแก่บุคคลอื่น ทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้ คุกกี้ส์ (Cookies) เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โครงการคลินิกเทคโนโลยี ใช้ คุกกี้ส์ เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ด ไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์ เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่านและระบบของโครงการคลินิกเทคโนโลยี เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์
 • โครงการคลินิกเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing) ทุกครั้งที่ ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการคลินิกเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด ระยะเวลาการเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลที่เขียน นำเสนอโดยหมายเลขประจำตัวของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บบันทึกเป็นระยะเวลา 90 วัน ตามกำหนดใน พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์

  X
จัดทำโดย
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2333-3917,3918 โทรสาร 0-2333-3931

ข้อมูลเพิ่มเติม..

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.
10400
โทร. 0-2333-3917-20

Template by OS Templates