ความเป็นมา

     คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อกรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564 และแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์หลักด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน เช่น เวชสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว วัสดุเคลือบเพื่อผลิตเป็นสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ปัจจุบันมูลค่าตลาดไหมไทยส่งออกอยู่ที่ปีละประมาณ 2 ,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดในประเทศมีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการจับจ่ายของนักท่องเที่ยวซึ่งไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกมหาศาลจากการนำหม่อนไหมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การผลิตผงไหมเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ดีขึ้นจากเศรษฐกิจของครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นมูลค่าที่ประเมินไม่ได้
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละจังหวัดก็มีผ้าประจำแต่ละจังหวัด เช่น กาฬสินธุ์ ผ้าไหมแพรวา ขอนแก่น ผ้าไหมมัดหมี่ ฯลฯ ดังนั้นการยกระดับผ้าพื้นเมืองของกลุ่มผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคโนโลยีนาโน จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผ้าทอพื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศวภ.2) จึงได้ร่วมมือกับทางศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(ศน.พว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสิ่งทอพื้นบ้านนาโน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast nano native textiles consortium) กำหนดจัดงาน 2 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 กำหนดจัดวันที่ 26 มีนาคม 2558 ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนมิถุนายน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้ขาย รวมทั้งผู้กำหนดนโยบายในจังหวัด ภาคเอกชนและนักออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอพื้นเมืองได้เข้าใจทิศทางและการดำเนินงานเพื่อการส่งเสริมการใช้นาโนเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทําให้เกิดการศึกษาโจทย์ความต้องการและการกําหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการนําความรู้ทางด้านนาโนฯ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสู่ภาคเอกชน อย่างแท้จริงและเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนําไปสู่การแข่งขันทางการค้าและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม

2.   วัตถุประสงค์

 • 2.1  แสวงหาความต้องการของผู้ประกอบการ(ผู้ผลิต/ผู้ขาย) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • 2.2   ส่งเสริมให้เครือข่ายสิ่งทอพื้นบ้าน ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
 • 2.3   สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมนาโนเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ่งทอไทย
 • 3.   กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมาย 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี และนครพนม ประกอบด้วย หน่วยงานในจังหวัด ผู้ประกอบการ(ผู้ผลิต/ผู้ขาย) นักออกแบบ

  5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • 5.1 ความร่วมมือระหว่างจังหวัดวิสาหกิจชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัด วท.
 • 5.2 ความต้องการของผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นบ้าน
 • 5.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งทอพื้นบ้าน
 • 5.4 ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการประกวด
 • จัดโดย
  ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(ศน.พว.)
  ร่วมกับ
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Template by OS Templates