ข้อมูล วทน. ศูนย์ One Stop Service

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ให้ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการดำเนินการบูรณาการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติ การทดสอบในภาพรวมทั้งระบบของประเทศ ให้สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการสืบค้นของผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการบริการแบบรวมศูนย์ One Stop Service ที่รวบรวมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เรียกว่า MSTQ อันประกอบด้วย

1. M : Metrology คือ ระบบมาตรวิทยา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาหน่วยวัดของประเทศ เพื่อให้การวัดต่างๆ มีการอ้างอิงและสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องพร้อมใช้งาน
2. S : Standardization คือ การกำหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่ำ ที่ผลิตภัณฑ์และบริการต้องมี
3. T : Testing คือ การทดสอบ ที่ครอบคลุมการดำเนินการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงการตรวจประเมิน เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ กำหนด และ
4. Q : Quality Assurance คือ การประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ และการรับรองขีดความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ

ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ ThailandTestingLab.MOST

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ วางมาตรการการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่
1. ระยะสั้น คือ จัด ทำข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้เอกชนทราบถึงหน่วยปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบันและขีดความสามารถใน การให้บริการ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลและเข้าถึงบริการของห้องปฏิบัติการได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ระยะกลาง คือ วิเคราะห์ สถานภาพของหน่วยทดสอบเพื่อวางแผนพัฒนาหน่วยทดสอบและวางแผนการลงทุนเครื่อง มือและบุคลากรห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเหมาะสม และ
3. ระยะยาว คือ การพัฒนาความสามารถของหน่วยทดสอบในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับมาตรฐานทั้งภาคบังคับและสมัครใจได้ครบทุกรายการทดสอบ ได้การยอมรับระดับสากลรวมทั้งรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและมาตรฐานในอนาคต
ด้าน รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ การทดสอบ มาตรฐาน และคุณภาพในเชิงบูรณาการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวม 23 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ 11 กระทรวง ได้แก่
1. ก.วิทยาศาสตร์ฯ (บูรณาการภารกิจเกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
2. ก.อุตสาหกรรม
3. ก.สาธารณสุข
4. ก.เกษตรฯ
5. ก.คลัง
6. ก.ไอซีที
7. ก.ทรัพยากรฯ
8. ก.คมนาคม
9. ก.พาณิชย์
10. ก.มหาดไทย
11. ก.พลังงาน
และกรรมการจากหน่วยงานภาคเอกชน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ
3. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
4. กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่หลัก
1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
2. วางระบบบูรณาการห้องปฏิบัติการเพื่อให้เอกชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
บัด นี้ คณะทำงานได้จัดทำเว็บไซด์กลางสำหรับฐานข้อมูลของห้องปฏิบัติการเรียบร้อย แล้วและอยู่ระหว่างทดสอบระบบรวมทั้งทวนสอบข้อมูลและทยอยนำเข้าข้อมูลที่ผ่าน การทวนสอบแล้วเข้าฐานข้อมูล

Template by OS Templates