ข้อมูล วทน. สำหรับภาคอุตสาหกรรม

วทน. เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยหน่วยงานในสังกัด ก.วิทย์ฯ หลายหน่วยงานที่มีภารกิจในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในทุกระดับ ตั้งแต่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP จนถึง ระดับ SMEs หน่วยงานใน วท. มีความพร้อมทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติการ เพื่อการรับรองมาตรฐาน การทอสอบ การปรับปรุงให้ได้คุณภาพ

MSTQ คือ M=Metrology มาตรวิทยา Standardisation = การมาตรฐาน Testing = การทดสอบ Quality Management = การบริหารคุณภาพ ครอบคลุมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และการรับรองระบบและผลิตภัณฑ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญในการรับรองระบบงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการนำเอา “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริหารคุณภาพ” มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัติตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติซึ่งผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดหรือจะเป็นความต้องการของตลาดภาย X

ผู้เชี่ยวชาญสามารถขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ให้บริการนวัตกรรม (Innovation Service Provide - ISP) เพื่อรับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ (SMEs) ดูรายชื่อ ISP X

Template by OS Templates