1.จดหมายข่าว อสวท. ออนไลน์
2.ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
3.จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
4.แบบฟอร์มการเสนอชื่อ อสวท. ผลงานยอดเยี่ยม
5.จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563
6.รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
7.ภาพกิจกรรม งาน TechnoMart 2019 และ 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว.
8.ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.
9.ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1
10.เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี