1.ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
2.กิจกรรมถอดบทเรียน Show and Share Success case RUS Clinic technology social engagement show& share 2020
3.ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.รายงานฉบับสมบูรณ์ "การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี" ประจำปี 63
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
6.ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
7.ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 3/2563
8.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.การเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
10.ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2563
11.ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
12.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
13.รายงานฉบับสมบูรณ์ "15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย อว. "
14.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 2563!!!
15.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2
16.ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1
17.การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค
18.ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
19.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา ณ บ้านบางนุ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
20.ภาพกิจกรรมบริการให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา