1.Theory of Change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
2.Ep1. จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
3.Ep2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน
4.Ep5. หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง
5.การประกวด “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ดีเด่น ประจำปี 2564
6.ข้อมูลติดต่อ U2T ในแต่ละจังหวัด
7.ตัวอย่างข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อว.ส่วนหน้า จ.ระยอง
8.FB เพจ อว.ส่วนหน้า ระยอง
9.การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด
10.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ตราด
11.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อว.ส่วนหน้า
12.คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
13.ทำความรู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค Regional Science Park
14.รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน EP.2 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน
15.รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน EP.1 จุดเริ่มต้นความสำเร็จ
16.เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด”
17.การประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/64
18.แนะนำรายการ รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน
19.นายกรัฐมนตรีประกาศให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ
20.รายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัด อว.