1.พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
2.ขั้นตอนในการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล
3.สรุปแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจ าปี 2567 – 2570
4.การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2566
5.ประชุมการขับเคลื่อนและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567-2570
6.แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566-2570
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
8.13 หมุดหมายการพัฒนาประเทศ
9.การพัฒนามาตรฐานสินค้าโอทอป ภายใต้กรอบ วทน.
10.ทักษะ Active Listening กับการบริหารโครงการ
11.องค์กรของคุณ บริหารโครงการ ได้ดีแล้วหรือไม่ เขาดูกันอย่างไร
12.Project-Management-Office-(PMO)
13.12 Principles สำหรับการบริหารโครงการ อ้างอิงตาม PMBOK 7th
14.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม(CEE)
15.คำกล่าว พิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง อว. กับกระทรวงมหาดไทย
16.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (CEM)
17.แนวทางการพัฒนา Quadrant OTOP
18.การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อว. กับ มท.
19.คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
20.แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์