1.โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา University Business Incubator : UBI
2.การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของwhitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
3.แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
4.EP.39 สร้างมูลค่า ให้กับข้าวทุ่งกุลา ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
5.สมุนไพรทางรอดใหม่เกษตรกรไทย
6.การประยุกต์ใช้ SROI กับโครงการคลินิกเทคโนโลยี
7.บรรยายการใช้ SROI เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ U2T
8.EP.36 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
9.EP.35 หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบเกษตรปลอดภัยครบวงจร (SCI2)
10.EP.34 การพัฒนาครามครบวงจรของจังหวัดสกลนคร
11.EP.33 การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงการค้า
12.EP.32 หมู่บ้านสับปะรดบ้านสา
13.การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร(Strategic Alignment)
14.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
15.แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัยในประเด็นท่าทายจาการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งบัน
16.นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับสหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และส่งสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
17.นวัตกรรมกสนเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการทำนาข้าวแบบอินทรีย์
18.7 หลักการในการสร้างคุณค่าทางส่ังคม
19.ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570
20.e-Book เรือนไทยภาคกลาง ตำบลไผ่ดำพัฒนา