1.คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ
2.แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568
4.ประกาศผลการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566!!
6.Impact Pathway Analysis
7.การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment :SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment :SROI)
8.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล
9.พลังวิทย์...พลังชุมชน
10.ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2566
11.คู่มือการใช้เครืองมือ เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน
12.หนังเสือ "ราชบุรี" เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน
13.EP.70 ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม : เยาวราชโมเดล Creative Cultural Community
14.เสนอชื่อโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน
15.คู่มือ อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
16.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืช "กระท่อม" และการพัฒนาสมุนไพรไทยด้วย ววน.
17.คู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18.เปิดกรุุ เครื่องมือเก็บข้อมูล ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
19.STI Changemakers 2565
20.แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเหลือจ่ายปีเก่า