1.Theory of Change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
2.การประกวด “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ดีเด่น ประจำปี 2564
3.การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด
4.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน อว.ส่วนหน้า
5.รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน EP.2 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน
6.รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน EP.1 จุดเริ่มต้นความสำเร็จ
7.เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด”
8.แนะนำรายการ รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน
9.รายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัด อว.
10.ทำเนียบรายชื่อ อว.ส่วนหน้า
11.บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
12.บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ
13.ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
14.กิจกรรมถอดบทเรียน Show and Share Success case RUS Clinic technology social engagement show& share 2020
15.ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16.โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ OTOU
17.ทำความรู้จัก อว. ส่วนหน้า
18.รายงานฉบับสมบูรณ์ "การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี" ประจำปี 63
19.การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม จังหวัดสกลนคร
20.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ปีที่ 10