1.EP.70 ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม : เยาวราชโมเดล Creative Cultural Community
2.เสนอชื่อโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน
3.คู่มือ อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
4.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืช "กระท่อม" และการพัฒนาสมุนไพรไทยด้วย ววน.
5.คู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.เปิดกรุุ เครื่องมือเก็บข้อมูล ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
7.STI Changemakers 2565
8.แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเหลือจ่ายปีเก่า
9.ประกาศผลการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : แพลตฟอร์ม BCE / SCI / NCB
10.EP.45 เมนูสุขภาพท้องถิ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตำบลหมื่นไวย ภายใต้หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
11.บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้ง
12.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
13.ประกาศผลการพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14.การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของwhitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
15.แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
16.การประยุกต์ใช้ SROI กับโครงการคลินิกเทคโนโลยี
17.EP.36 โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
18.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
19.แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัยในประเด็นท่าทายจาการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งบัน
20.นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับสหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และส่งสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน