1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 64
2.ประกาศ !! การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2563
3.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย ววน.
4.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประจำปี 2564
5.ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของสันติสังฆาราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
6.ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างสารกรอง ของโรงเรียนโคกนกสาริกา และวัดคลองเจริญธรรมมาวาส ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ลงพื้นที่ตรวจระบบเครื่องกรองน้ำ และเปลี่ยนถ่ายสารกรองชุดใหม่ ของโรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
8.ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานเครื่องกรองน้ำ และติดตั้งโครงเหล็กกั้นเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
9.ลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างสารกรองเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนบ้านวังมน ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
10.นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
11.ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี (รอบที่ 2)
12.ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาลี่ อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานี
13.เปลี่ยนสารกรอง ล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายบ้านห้วยเวียงงาม ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
14.ติดตั้งเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
15.นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองทุ่งมน หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
16.เข้าร่วมประชุม การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
17.นำเครื่องกรองน้ำไปติดตั้งให้กับ โรงเรียนบ้านครั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
18.ลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ การผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
19.เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจรสู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20.เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินงานในแผนงานยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล