FAQ ถาม - ตอบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

news.png กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นๆตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทำความรู้จัก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกรม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้

ส่วนราชการ 
• สำนักงานรัฐมนตรี (สร.) 
• สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) 
• กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 
• สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 

รัฐวิสาหกิจ
• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.) 

หน่วยงานในกำกับ
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) 
• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

องค์การมหาชน
• สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) 
• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.) 
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) (สซ.) 
• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) 
• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) (สสนก.)
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) 
• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)

หมายเหตุ
หน่วยงานที่อยู่ในระหว่างยกฐานะเป็นองค์การมหาชน 1 หน่วยงาน
• สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 

แหล่งข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับ อสวท.

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำอะไร มีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้าง

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี(สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มีบทบาทหน้าที่

คลินิกเทคโนโลยี คืออะไร ?

เป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งจากผลงานวิจัยและพัฒนา ความรู้และความเชี่ยวของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น โดย วท. ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อปี 2546 และฉบับใหม่ เมื่อปี 2552

ภายหลังจากที่ วท. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมีการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ วท. สนับสนุนงานด้าน วทน. อีกบทบาทหนึ่งด้วย

ปัจจุบันมีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จำนวน 70 เครือข่าย 138 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด


* ข้อมูลปี 2557

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี


* ข้อมูลปี 2557
ตัวอย่าง ผลงานคลินิกเทคโนโลยี

ผลงานเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดฯ ไปแล้วมากกว่า 1,900 โครงการ ผู้รับการถ่ายทอดฯ และได้รับประโยชน์มากกว่า 122,000 คน สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีดังนี้

 • 1. สนับสนุนงบประมาณแผนงานบริการให้คำปรึกษาฯ 75 โครงการ งบประมาณ 18,385,740 บาท จำนวนผู้รับบริการเป้าหมาย 8,150 คน ครอบคลุมพื้นที่ 66 จังหวัด ได้แก่

 • ภาคเหนือ : กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
  ภาคกลาง : กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
  ภาคตะวันออก : จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
  ภาคใต้ : กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี
 • 2. สนับสนุนงบประมาณแผนงานวิจัยต่อยอดฯ 3 โครงการ งบประมาณ 578,246 บาท
 • 3. สนับสนุนงบประมาณแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี 210 โครงการ ดังนี้
  • การผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 5,258,662 บาท
  • การแปรรูปอาหาร จำนวน 35 โครงการ งบประมาณ 6,190,096 บาท
  • การพัฒนาสิ่งทอ จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2,860,321 บาท
  • การพัฒนาศักยภาพสินค้า OTOP โปรแกรมที่ 1 งบประมาณ 2,499,000 บาท
  • เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 7,122,605 บาท
  • การพัฒนาศักยภาพสินค้า OTOP โปรแกรมที่ 2 จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 4,764,410 บาท
  • การบริหารจัดการขยะชุมขนในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย งบประมาณ 7,000,000 บาท
  • สรุปจำนวนผู้รับบริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ (แผน 18,000 คน / ผล 18,324 คน) และ จำนวนโครงการที่สนับสนุนสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้เช่นกัน (แผน 180 โครงการ / ผล 210 โครงการ)
 • 4. การเผยแพร่เทคโนโลยีและให้บริการคลินิกเทคโนโลยี ส่วนกลาง (สส.สป.) ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการ มีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี ทั้งที่ระบุตัวตนได้และระบุตัวตนไม่ได้ (สะสม) จำนวน 575,134 ราย (ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ แผน 728,000 ราย) ดังนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 25,316 ราย เว็บไซต์ จำนวน 549,612 ราย และศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี(Call Center) จำนวน 206 ราย
 • 5. จัดนิทรรศการประชุมบูรณาการ ณ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 3 - 5 มกราคม 2556
 • 6. จัดนิทรรศการในงานวันเทคโนโลยี ซึ่งมีการผนวกเข้ากับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำผลงานมาจัดแสดงในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 จำนวน 27 ผลงาน งบประมาณ 1,823,800 บาท
 • 8. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2556 เพื่อทบทวนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 430 คน งบประมาณที่ใช้ 1,451,038 บาท
 • 9. การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการติดตามประเมินผลโครงการคลินิกฯ ประจำปี 2556 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินงาน งบประมาณ 1,966,800 บาท ในปัจจุบันท่านสามารถเข้าไปสืบค้นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านทางเว็บไซต์ และทาง Google map เพื่อให้ให้สามารถดูโครงการเชิงพื้นที่ได
ศวภ. หรือ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค

ศวภ. หรือ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ในลักษณะโครงการนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นรูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคขึ้น 4 แห่ง เป็นส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

 • ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พระเยา เชียงราย และแพร่
 • ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 12 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบังลำภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
 • ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง
 • ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
 • ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer: PCSO) เพื่อสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของจังหวัด
 • เป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
 • ประสานการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
 • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะในการจัดทำนโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลการดำเนินกิจกรรม ต่อกระทรวง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลศักยภาพ ปัญหา ความต้องการ หรืออื่นๆ ในพื้นที่
 • เตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศอาเซียน ต่อกระทรวง

ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี Call Center

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี ขึ้นภายใต้การดำเนินงานของโครงการคลินิกเทคโนโลยี โดยศูนย์ดังกล่าวมีหน้าที่ ให้บริการด้านข้อมูล รับปัญหาความต้องการในพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาในชุมชน โดยมีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น วิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ การเข้าพื้นที่สำรวจความต้องการ โดยรูปแบบการดำเนินงานหลังจากรับความต้องการต่าง ๆ จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือช่ายทั่วประเทศผ่านระบบการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ดังรูป

ท่านสามารถเข้าใช้บริการสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร ?

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) : เป็นกลไกส่งเสริมให้ หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2553 โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สส.สป.วท. ดำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชน นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการดำเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ มีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนในชนบท โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการฯ คือ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย

นิยาม หมู่บ้านแม่ข่าย วท.

“ เป็นหมู่บ้านที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป พัฒนา ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และ ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนอื่น ๆ ”

กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน วท. เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการพัฒนาใน 3 ปี มีการบ่มเพาะองค์ความรู้ (Knowledge) สร้างทักษะความชำนาญ (Skill) ภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(Appropriate Technology) ให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product development) การบริหารจัดการ(Management) การพัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า(Value chain) ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์(Value added) รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ การสังเกต การระบุปัญหา การทดลอง การจดบันทึก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลและการสรุปผล เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มาปรับใช้ ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ควบคู่ไปกับฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องไปด้วยกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2556) มีหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน วทน. จำนวน 251 หมู่บ้าน 206 อำเภอ 64 จังหวัด และมีหมู่บ้านที่ดำเนินการครบ 3 ปีและสามารถพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จำนวน 52 หมู่บ้าน ภายใต้ 6 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ 5 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย 24 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการเกษตร 12 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 หมู่บ้าน เทคโนโลยีพลังงานทดแทนการจัดการของเสียและเศษวัสดุ 4 หมู่บ้าน และเทคโนโลยีด้านเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 1 หมู่บ้าน

ดังนี้
 • สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา จำนวน 37 แห่ง 105 โครงการ เป็นเงิน 26,945,710 บาท จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด 9,249 คน โดยจำนวนโครงการ และเป้าหมายผู้รับบริการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (แผน 105 โครงการ 4,500 คน) ดังนี้

 • - หมู่บ้านแม่ข่าย จำนวน 42 หมู่บ้าน งบประมาณ 13,240,000 บาท ผู้รับบริการ 6,004 คน
  - หมู่บ้านฯ ต่อเนื่อง (ดำเนินการ 2 – 3 ปี) จำนวน 27 หมู่บ้าน งบประมาณ 6,006,000 บาท ผู้รับบริการ 1,871 คน
  - หมู่บ้านฯ ใหม่ (ดำเนินการปีแรก) จำนวน 36 หมู่บ้าน งบประมาณ 7,699,710 บาท ผู้รับบริการ 1,374 คน
 • จัดประชุมชี้แจง/ทำความเข้าใจ แก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพัน 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานให้มากขึ้น
 • การจัดนิทรรศการในงานวันเทคโนโลยี มีการผนวกเข้ากับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำผลงานมาจัดแสดงในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 จำนวน 32 ผลงาน เป็นเงิน 1,054,200 บาท
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะโครงการปีแรก
 • การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและการติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านฯ จำนวน 105 โครงการ โดยมอบหมายให้ วว. เป็นผู้ดำเนินงาน งบประมาณ 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นับเป็นอีกวันหนึ่งของความภาคภูมิใจของผู้นำหมู่บ้านและหน่วยงานที่ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านตลอดระยะเวลา 3 ปี จนสามารถยกระดับหมู่บ้านจากหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงค์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติให้กับหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินสถานะหมู่บ้านในระดับแม่ข่าย จำนวน 52 หมู่บ้าน
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน คืออะไร ?

เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการประเมินและคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ(Technology focus) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในระยะยาว (2-3 ปี) โดยในปี พ.ศ.2555 ได้คัดเลือก “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน” เป็นโครงการนำร่อง และได้จัดทำคู่มือมาตรฐานเบื้องต้น

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) Science and Technology Volunteers Project

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) : เป็นกลไกในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการสร้างบุคคลที่อาสามาทำหน้าที่สื่อสารและทำงานด้าน วทนร่วมกับชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงให้ได้รับบริการและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลทางด้าน วทน. อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกับการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี (ปี 2547)

อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.)

หมายถึง บุคคลที่อาสามาทําหน้าที่เป็นสื่อ กลางในการนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) ไปเผยแพร่สู่ชุมชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนําปัญหาหรือความต้องการด้าน วทน. ของชุมชน ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

5 กิจกรรมของ อสวท.
1. การสรรหาสมาชิก อสวท. ประจำปี
2. การจัดกิจกรรมเติมความรู้ให้กับสมาชิก อสวท.
3. การจัดทำจดหมายข่าว อสวท. โดยจะดำเนินการจัดทำจดหมายข่าว 2 เล่ม(รายปักษ์) และส่งไปให้กับสมาชิก อสวท. ทั่วประเทศ
4. การประชุมรวมพล อสวท. ทั่วประเทศ
5. สนับสนุนงบประมาณโครงการที่ได้รับการผลักดันจากสมาชิก อสวท. ในแต่ละพื้นที่
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อสวท.
1. ติดตามข่าวสาร ความรู้ ด้าน วทน.
2. พบปะ/พูดคุย/แนะนํา เพื่อนบ้านในชุมชน
3. รับฟังความต้องการ ประเด็นปัญหาของชุมชน เพื่อประสานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่
4. เข้าร่วมกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ความรู้ด้าน วทน. ให้ชุมชนได้รับทราบ

ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จำนวน 8,139 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 46 จังหวัดทั่วประเทศ

คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ Clinic Monitoring Online คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ Clinic Monitoring Online เรียกสั้น ๆ ว่า CMO คือระบบบริหารโครงการ ภายใต้การดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และโครงการ อสวท. ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาบน Web Appliaction Technology โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

 • จัดเก็บข้อมูลที่จำเป้นต่อการบริหารโครงการ เช่น ชื่อโครงการ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ แผนการดำเนินงาน(Gantt Chart) รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส รายงานฉบับสมบูรณ์ ข้อมูลผู้รับบริการ
 • สามารถทำงานและสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา 24*7
 • ข้อมูลได้มาจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คืออะไร จะค้นหาได้อย่างไร

เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่ผ่านการถ่ายทอดไปสู่ชุมชน เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศเป้นผู้ให้ข้อมูล ปัจจุปันมีมากกว่า 1000 รายการ สามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่ ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
โดยข้อมูลที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้คำสำคัญในการค้นหา ได้แก่

 • ข้อมูลเทคโนโลยี
 • ข้อมูลโครงการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี
 • ข้อมูลคำปรึกษา
 • ข้อมูลหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

Template by OS Templates