- คลินิกเทคโนโลยี ทีพึ่งของชุมชน

ผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์)มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค ทำให้ขาดกลไกในส่วนภูมิภาคที่เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการแพร่กระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อเดือนมกราคม 2546 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษา จึงได้ลงนามความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ในครั้งแรกจำนวน 18 เครือข่าย และมีการลงนามอีกจำนวน 3 ครั้ง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจำนวน 42 เครือข่าย (ไม่รวมหน่วยงานในสังกัด วท.)

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย ในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งด้วย การที่มีการเพิ่มบทบาทดังกล่าวจึงได้มีการลงนามความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน 70 เครือข่าย เป็นเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 55 เครือข่าย และหน่วยงานภายในสังกัด วท. จำนวน 15 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายฯให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการนำ วทน. ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก และมีขีดความสามารถด้าน วทน.
ผู้รับบริการ

1) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ เป็นรายบุคคลหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือเรียกชื่ออื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
2) ผู้ผลิต OTOP เป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม
3) สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา /เอกชน ที่เป็นเครือข่ายฯ
3) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
แนวทาง/การดำเนินงานที่สำคัญ
1. การบริหารจัดการและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรับ-ส่งโจทย์ความต้องการ จัดหาแหล่งเทคโนโลยี รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2. กำหนดให้มีช่องทางการให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี ทั้งที่ดำเนินการเองและผ่านเครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางเวบไซต์ สิ่งพิมพ์ การบริการเคลื่อนที่ เป็นต้น
3. กำหนดแนวทาง/กระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ ประเมินและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำ วทน. เป็นรายหรือกลุ่มเทคโนโลยี รายพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกลไกในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ
4. ประสานความร่วมมือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมฯ ดำเนินการผ่าน 3 งาน ดังนี้
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคเหนือ มีทั้งหมด 10 เครือข่าย 28 แห่ง X
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2546
  -มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2546
 • มหาวิทยาลัยพะเยา 2552
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2554
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2552
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2553
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พายัพ เชียงใหม่ 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 2546
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 2546
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2546
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2546
  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 2546
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 2546
  วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 2546
  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2546
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 2546
  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 2546
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 2546
  วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 2546
  วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 2546
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 2546
เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภาคกลาง มีทั้งหมด 19 เครือข่าย 42แห่งX
 • จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 2546
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2546
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2546
 • มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
  -มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ 2546
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 2555
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2546
  • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 2546
  • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี โชติเวช 2546
  • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 2546
  • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี พาณิชยการพระนคร 2546
  • ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี พระนครเหนือ 2546
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2546
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546
 • *มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 2546
 • *มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี 2546
 • *มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล 2546
 • สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยสารพัดช่าง นครหลวง 2546
  • วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 2546
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 2546
  • วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2546
  • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 2546
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 2546
  • วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2546
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 2546
  • วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 2546
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 2546
  • วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 2546
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 2546
  • วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 2546
  • วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2546
  • วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 2546
  • วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 2546
  • ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร *** 2546
  • *สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี 2546

Template by OS Templates