แผนปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และของชาติ X

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน มีความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายบริการของกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต และกิจกรรม ดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร์ วท. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และสร้างฐานความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ
เป้าหมายการให้บริการ ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพิ่มผลิตภาพการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.วท.
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • เป้าประสงค์ ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ผลผลิต สป.วท.
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ตัวชี้วัดผลผลิต 1. จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน)
  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3. ร้อยละของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำไปใช้ประโยชน์
  ตัวชี้วัดกิจกรรม
 • 1. จำนวนโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งเสริมให้ ดำเนินงานภายใต้กิจกรรม ฯ
  2. ร้อยละของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมบรรลุสัมฤทธิผลตามแผน
 • หลักการและเหตุผลX

  ประชาชน/ชุมชนในระดับฐานรากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งยังขาดขีดความสามารถทางด้าน วทน. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจประการหนึ่งในการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการสร้างกลไก/เครื่องมือในการนำเทคโนโลยีที่มาจากผลงานวิจัยและพัฒนา แพร่กระจายและถ่ายทอดฯ ไปยังชุมชน/ท้องถิ่น ที่เรียกว่า คลินิกเทคโนโลยี เมื่อปี 2546 โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษา ปัจจุบัน (ปี 2556) มีเครือข่ายความร่วมมือฯ กว่า 70 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด รวมทั้งสร้างและเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (อสวท.) ที่จะเป็นสื่อกลางด้าน วทน. ในชุมชน กว่า 6,765 คน และเมื่อปี พ.ศ.2552 ได้พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นต้นแบบในการนำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้มีการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 251 หมู่บ้านใน 206 อำเภอ 64 จังหวัด โดยมีผู้รับประโยชน์จากการนำ วทน. ไปใช้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 คน สร้างรายได้หรือลดรายจ่ายได้ ปีละ 86.36 – 160.30 ล้านบาท รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่างๆ (ทางเวบไซต์ ทางโทรศัพท์ สิ่งพิมพ์ การบริการเคลื่อนที่) ทั้งที่ระบุตัวตนได้และระบุตัวตนไม่ได้ ปีละไม่น้อยกว่า 800,000 คน

  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน/ชุมชน ได้รับโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน วทน. จึงได้พัฒนากิจกรรมเดิมข้างต้น ให้มีการประสานสอดคล้องโดยปรับทิศทางตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ข้อ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ข้อ 6.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อ 6.2.3 สนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับภาครัฐ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมที่อยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Base Economy)
  วัตถุประสงค์X
  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายฯให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้นแบบในการนำ วทน. ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  4. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยี มีความตระหนัก และมีขีดความสามารถด้าน วทน.
  กลุ่มเป้าหมายX
  ผู้รับบริการ
  1) กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ เป็นรายบุคคลหรือมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือเรียกชื่ออื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
  2) ผู้ผลิต OTOP เป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือรวมกันเป็นกลุ่ม
  3) สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2) หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา /เอกชน ที่เป็นเครือข่ายฯ
  3) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
  แนวทาง/การดำเนินงานที่สำคัญX
  1. การบริหารจัดการและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการศึกษา สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรับ-ส่งโจทย์ความต้องการ จัดหาแหล่งเทคโนโลยี รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยี พร้อมเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
  2. กำหนดให้มีช่องทางการให้บริการคำปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี ทั้งที่ดำเนินการเองและผ่านเครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ ทางเวบไซต์ สิ่งพิมพ์ การบริการเคลื่อนที่ เป็นต้น
  3. กำหนดแนวทาง/กระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ ประเมินและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการนำ วทน. เป็นรายหรือกลุ่มเทคโนโลยี รายพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกลไกในการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะทำงานฯ
  4. ประสานความร่วมมือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมฯ ดำเนินการผ่าน 3 งาน ดังนี้
  งานคลินิกเทคโนโลยี
  งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  งานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  คลินิกเทคโนโลยี ทีพึ่งของชุมชนX
  ผลงานวิจัยและพัฒนา (องค์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์)มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค ทำให้ขาดกลไกในส่วนภูมิภาคที่เชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และมีการแพร่กระจายเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อเดือนมกราคม 2546 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษา จึงได้ลงนามความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ในครั้งแรกจำนวน 18 เครือข่าย และมีการลงนามอีกจำนวน 3 ครั้ง จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 มีจำนวน 42 เครือข่าย (ไม่รวมหน่วยงานในสังกัด วท.) ต่อมา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” กับกระทรวงมหาดไทย ในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ให้มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง อีกบทบาทหนึ่งด้วย การที่มีการเพิ่มบทบาทดังกล่าว จึงได้มีการลงนามความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ปัจจุบัน (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน 70 เครือข่าย เป็นเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 55 เครือข่าย และหน่วยงานภายในสังกัด วท. จำนวน 15 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ 67 จังหวัด

  รูปแบบและกิจกรรม

  การสนับสนุนงบประมาณ งานคลินิกเทคโนโลยีให้การสนับสนุนใน 4 แผนงาน

  1) แผนงานการบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
  ขอบเขตการดำเนินงาน
  คำปรึกษา หมายถึง การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดฯไปแล้วจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง
  ข้อมูลเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ที่ให้บริการในรูปแบบของ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เวบไซต์ วีดีทัศน์ เป็นต้น

  การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี โดย
  • ระบุสถานที่ วิธีการ ช่องทางในการให้บริการ เช่น ในสถานที่(ทางโทรศัพท์) เวบไซต์ การบริการนอกสถานที่ (เคลื่อนที่) เป็นต้น
  • กำหนดเรื่อง/เทคโนโลยี ที่จะให้บริการ พร้อมชื่อผู้เชียวชาญหรือเจ้าของเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
  • กำหนดวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบช่องทางและเรื่องที่ให้บริการ รวมทั้ง ระบุช่องทาง/เวที รับฟังประเด็นปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย
  • การประสานงานงานภายในสถาบันการศึกษา และประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้าน วท.และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การบริหารจัดการทางด้านการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ของแผนงานนี้และแผนงานอื่นๆที่เครือข่ายได้รับการสนับสนุนฯ
 • ประสานการดำเนินงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (PCSO) และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค

  เงื่อนไข
  • ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนฯ เป็นคณะผู้บริหารคลินิกฯ (ผู้อำนวยการคลินิกฯ/ผู้จัดการคลินิกฯ) ที่สถาบันการศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได้ คลินิกฯเครือข่ายละ 1 โครงการ (ไม่สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
  • คลินิกฯ เครือข่าย มีความพร้อม/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและการจัดโครงสร้างขององค์กร
  • ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท. เครือข่ายหมู่บ้าน วท. ที่มีสัมฤทธิผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง
  • มีการบูรณาการงบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา มาร่วมดำเนินโครงการในแผนงานนี้
  • มีผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของงาน ในภาพรวมของงานคลินิกฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีปัจจุบัน
  • มีสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการในแผนงานนี้ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนทุกประการ
  วงเงินเสนอขอรับการสนับสนุนฯ ไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ
 • 2) แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ขอบเขตการดำเนินการ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยี : หมายถึงกระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น (หรือพัฒนาขึ้น) ในที่หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1) องค์ความรู้หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
  2) ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์ความรู้ (มีเอกสารคู่มือ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ)
  3) การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์

  วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขั้นต้นต้องประกอบด้วย
  1) การให้ความรู้โดยการบรรยายผ่านภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ จากเจ้าขององค์ความรู้ที่เกิดมาจากการวิจัยและพัฒนาและมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
  2) การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การศึกษาดูงาน มีเอกสารคู่มือในการใช้ความรู้ (เทคโนโลยี)
  3) มีการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ /เทคโนโลยี หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  แหล่งเทคโนโลยี
  • เป็นผลงานของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือของสถาบันการศึกษา ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือได้รับทุนภายในสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน หรือแหล่งทุนอื่นๆ
  • มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง
  • มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเทคโนโลยี
  • ลำดับความสำคัญของกลุ่มเทคโนโลยีที่ส่งเสริม/ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  กลุ่มเทคโนโลยีที่ส่งเสริม ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  1. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะในครัวเรือน (ขนาด 7 – 10 ลบ.ม.)
  • ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
  • คุณภาพชีวิต (ลดกลิ่น แมลงรบกวน ลดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในชุมชน
  2. เทคโนโลยีด้านอาหาร
  • มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพ(ต้นทุนลดลง ผลิตสินค้าได้มากและดีกว่าเดิม) เพิ่มมูลค่า ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย มีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. สิ่งทอ การฟอกย้อม ออกแบบและแปรรูป (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)
  • มีคุณภาพมาตรฐาน มีรูปแบบเหมาะสมต่อการใช้งานในยุคสมัยปัจจุบัน(ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การทำมาหากิน)
  • ขยายตลาด เพิ่มยอดขาย มีรายได้เพิ่มขึ้น
  4. เกษตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร(รวมสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา)
  • มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มผลิตภาพ(ต้นทุนลดลง ผลิตสินค้าได้มากและดีกว่าเดิม) เพิ่มมูลค่า ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย)

  ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย
  จำนวนเทคโนโลยี/โครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งเสริมให้ดำเนินงานภายใต้กิจกรรมไม่น้อยกว่า เรื่อง/โครงการ 20/180
  ร้อยละของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมบรรลุสัมฤทธิผลตามแผน ร้อยละ 80
  จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า คน 18,000
  ร้อยละผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 50
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
  จำนวนผู้รับบริการคำปรึกษาฯ และการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยี ผ่านช่องต่างๆ (ทั้งที่ระบุตัวตนได้และไม่ได้) ไม่น้อยกว่า คน 4,000+500,000
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีในระดับดี – ดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
  จำนวนสถานประกอบการ(ชุมชน/หมู่บ้านมีจำนวนสมาชิกที่ได้รับการถ่ายทอดฯไม่น้อยกว่า 10 คน/ถ้าเป็นนิติบุคคลมีการจ้างแรงงานไม่น้อยกว่า 5 คน) นำผลงานวิจัยและพัฒนา /เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ แห่ง/ราย 50
  ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ร้อยละ 96
  สัดส่วนผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล เท่า เท่ากับ 1 หรือมากกว่า1
  แผนงานการบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
  ขอบเขตการดำเนินงาน
  คำปรึกษา หมายถึง การให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอดฯไปแล้วจากเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง
  ข้อมูลเทคโนโลยี หมายถึง ความรู้ที่ให้บริการในรูปแบบของ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เวบไซต์ วีดีทัศน์ เป็นต้น
  • การบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี โดย
   • ระบุสถานที่ วิธีการ ช่องทางในการให้บริการ เช่น ในสถานที่(ทางโทรศัพท์) เวบไซต์ การบริการนอกสถานที่ (เคลื่อนที่) เป็นต้น
   • กำหนดเรื่อง/เทคโนโลยี ที่จะให้บริการ พร้อมชื่อผู้เชียวชาญหรือเจ้าของเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง
   • กำหนดวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับทราบช่องทางและเรื่องที่ให้บริการ รวมทั้ง ระบุช่องทาง/เวที รับฟังประเด็นปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  • การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย
   • การประสานงานงานภายในสถาบันการศึกษา และประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้าน วท.และสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • การบริหารจัดการทางด้านการเงิน การงบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามเงื่อนไขที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ของแผนงานนี้และแผนงานอื่นๆที่เครือข่ายได้รับการสนับสนุนฯ
   • ประสานการดำเนินงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (PCSO) และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค
  เงื่อนไข
  • ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนฯ เป็นคณะผู้บริหารคลินิกฯ (ผู้อำนวยการคลินิกฯ/ผู้จัดการคลินิกฯ) ที่สถาบันการศึกษาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยเสนอขอรับการสนับสนุนได้ คลินิกฯเครือข่ายละ 1 โครงการ (ไม่สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
  • คลินิกฯ เครือข่าย มีความพร้อม/ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี บุคลากรและการจัดโครงสร้างขององค์กร
  • ให้ความสำคัญกับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย อสวท. เครือข่ายหมู่บ้าน วท. ที่มีสัมฤทธิผลการดำเนินงานและมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่อง
  • มีการบูรณาการงบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา มาร่วมดำเนินโครงการในแผนงานนี้
  • มีผลการดำเนินงาน ผลสำเร็จของงาน ในภาพรวมของงานคลินิกฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีปัจจุบัน
  • มีสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการในแผนงานนี้ในปีที่ผ่านมาครบถ้วนทุกประการ
  แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
  ขอบเขตการดำเนินการ
  การถ่ายทอดเทคโนโลยี : หมายถึง กระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น (หรือพัฒนาขึ้น) ในที่หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้ในที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
  1) องค์ความรู้หรือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา โดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
  2) ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ ที่ช่วยในการใช้องค์ความรู้ (มีเอกสารคู่มือ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ)
  3) การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขั้นต้นต้องประกอบด้วย
  1) การให้ความรู้โดยการบรรยายผ่านภาพ เสียง หรือสื่ออื่นๆ จากเจ้าขององค์ความรู้ที่เกิดมาจากการวิจัยและพัฒนาและมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยตรง
  2) การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การศึกษาดูงาน มีเอกสารคู่มือในการใช้ความรู้ (เทคโนโลยี)
  3) มีการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ภายหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
  ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ /เทคโนโลยี หรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะถ่ายทอดฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  แหล่งเทคโนโลยี
  1. เป็นผลงานของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือของสถาบันการศึกษา ที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หรือได้รับทุนภายในสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน หรือแหล่งทุนอื่นๆ
  2. มีความพร้อมและสามารถใช้งานได้จริง
  3. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเทคโนโลยี
  กลุ่มเป้าหมายผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  1. มีความต้องการและเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  2. ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เพื่อความมั่นคงภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา) โครงการในพระราชดำริ กลุ่ม OTOP ระดับ 3 – 5 ตามบัญชีคัดสรรของกรมพัฒนาชุมชน (ปี 53 และ ปี 55)
  3. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้อเสนอของรองผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
  4. กลุ่มเป้าหมายขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ แล้วแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
  5. การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและผู้สนับสนุนในพื้นที่
  6. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม เช่น สมทบวัตถุดิบที่ใช้ในการถ่ายทอดฯ แรงงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานที่ในการถ่ายทอดฯ เป็นต้น
  7. ผู้สนับสนุนในพื้นที่ (จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีการสมทบงบประมาณบางส่วนในการถ่ายทอดฯหรือการขยายผล หรือการจัดหาตลาดให้หากมีการผลิตฯ จากเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดฯ เป็นต้น
  แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
  ขอบเขตการดำเนินงาน
  การวิจัยพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี หมายถึง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเกื้อหนุนหรือปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม (ที่มีการถ่ายทอดฯ ไปแล้ว) อาจเป็นของผู้เสนอโครงการ หรือของสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลดีกว่าของเดิม หรือเหมาะสมกับสภาวะของชุมชนท้องถิ่น
  1. มีข้อมูลหลักฐานและแสดงรายละเอียดสถานภาพและปัญหาของผลงานวิจัยฯ หรือเทคโนโลยีเดิมที่มีการนำไปใช้หรือถ่ายทอดฯ
  2. มีกระบวนการ/วิธีการที่จะต่อยอดฯ ที่ชัดเจน ว่า มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และนำเสนอความคาดหวังจากการวิจัยและต่อยอดฯ นั้น จะทำให้เทคโนโลยี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือเหมาะสม อย่างไรบ้าง
  3. มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย/จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างชัดเจน
  4. มีข้อมูลการแสดงผลประโยชน์/ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการต่อยอดฯ และวิธีการประเมินความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐใช้ไปในโครงการ
  5. มีแผนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
  คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการและหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เสนอโครงการ

  1. ผู้เสนอโครงการอยู่ในสถาบันการศึกษา/หน่วยงานในสังกัด วท.ที่เป็นคลินิกฯเครือข่าย ที่มีการจัดตั้งคลินิกฯเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้ขอบเขต/เงื่อนไข ที่กำหนดในแต่ละแผนงาน
  2. ผู้เสนอโครงการฯ ไม่เป็นผู้อยู่ในข่ายทิ้งงาน (ไม่ส่งผลงานหรือรายงานผลตามเงื่อนไขการได้รับการสนับสนุนงบประมาณฯ จากคลินิกเทคโนโลยี อสวท.และหมู่บ้านแม่ข่าย วท.)
  3. ผู้เสนอโครงการแต่ละคนสามารถเสนอโครงการหรือร่วมโครงการได้ไม่เกินคนละ 3 โครงการ (รวมทุกแผนงาน) และพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
  4. ผู้เสนอโครงการต้องดำเนินโครงการปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จทุกโครงการ (ยกเว้นเฉพาะการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์) หากมีการขยายเวลาต้องมีหนังสือแจ้งขอขยายเวลา พร้อมแผนงาน/แผนเงิน ในช่วงเวลาที่ขอขยายเวลา
  5. หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีที่ผ่านมา(ปี 2556) มีการขยายเวลาการดำเนินงาน หรือไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานหรือจัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน เกินกว่าร้อยละ 60 ของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนฯ ข้อเสนอโครงการทั้งหมดที่นำเสนอขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะไม่ได้รับการพิจารณา
  สรุปข้อมูลโครงการภายใต้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  ชื่อโครงการสรุปโครงการ ปี 2566สรุปโครงการ ปี 2565รายงานความก้าวหน้าขยายเวลา ฉบับสมบูรณ์
  234
  โครงการคลินิกเทคโนโลยี ภาพรวม
  0|0
  0|0
  ภาพรวม
  ขอ : 0|0
  ได้รับ :0|0
  ใช้/เหลือ :0|0
  000 0 0
  โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ภาพรวม
  [ใหม่|ต่อเนื่อง|งบขอ]
  0|0|0
  ภาพรวม
  ขอ : 59 | 18,148,390
  ได้รับ : 59 | 11,175,130
  ใช้/เหลือ :9,797,301|1,377,829
  3060166 0 34

  Template by OS Templates