ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

วิสาหกิจชุมชนบ้านดอนลานสร้างสรร (แบรนด์ไร่แจ่ม) ผลิตและจำหน่ายซูชิข้าวไทย ข้าวห่อสาหร่าย (แบบข้าวปั้นญี่ปุ่น) ข้าวสารแพ็คกิโลกรัม ทางกลุ่มมีความต้องการเครื่องร่อนข้าว คัดเมล็ดข้าวเต็มเมล็ด ทดแทนการคัดข้าวด้วยสายตาซึ่งคัดได้ 8.5 กิโลกรัม/วัน ต้องการพัฒนาข้าวไรซ์เบอรี่ให้เป็นเส้นสปาเก็ตตี้แบบแห้งเพื่อเก็บไว้ได้นาน ต้องการวิธีกำจัดหญ้าโดยไม่ใช้สารเคมี พัฒนาบรรจุภัณฑ์ห่อข้าวปั้น ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าแล้ว แต่ยังขาดอัตลักษณ์ชุมชน และสนใจพัฒนารวมถึงใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากการบำบัดน้ำที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้
[23/1/2566]
ผู้ถาม : นางพวงทอง เขียนใหญ่
สถานที่ติดต่อ : 107 หมู่ที....
จ.สุพรรณบุรี
โทร. 08194....e-mail :  -...

[ ID.Ref 56673


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เสนอให้ชุมชนทำอาหารเสริมจากข้าวกล้อง หรืออาหารเสริมจากปลายข้าวกล้อง - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการจัดการทรัพยากรออแกนิคมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าวไม่เต็มเมล็ดที่มีมูลค่าน้อย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากให้มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนทันสมัย พัฒนาด้านการตลาด สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และสร้าง Story telling - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ แสดงรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ซูชิ) สามารถใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากกลุ่ม เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้เกิดจุดเด่นและเน้นจุดขาย

บริการโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็บไซต์. http://www.clinictech.rmutp.ac.th

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เห็ดเป๋าฮื้อทอดกรอบสมุนไพรด้วยการทอดสุญญากาศ อ่าน : 6
2. น้ำชาดับกลิ่นปาก อ่าน : 8
3. กบแช่แข็ง อ่าน : 9
4. กาแฟผสมเมล็ดฟักทอง อ่าน : 10
5. การควบคุมคุณภาพการแปรรูปกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 14
6. การจัดการดินและการจัดการพืช อ่าน : 17
7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชระบบน้ำหยด/ ให้น้ำอัตโนมัติ อ่าน : 17
8. การวิเคราะห์สภาพน้ำเหมาะสมและความหนาแน่นของสัตว์น้ำ อ่าน : 17
9. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและพริกแกง อ่าน : 17
10. ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตน้ำพริกที่ถูกต้องตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อ่าน : 19
11. ผ้ายีนส์ทอมือย้อมสีธรรมชาติ (Longyoung Natural Dyed Denim) อ่าน : 21
12. การควบคุมกระบวนการผลิตสาโทและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะ อ่าน : 21
13. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าไทโย้ย อ่าน : 22
14. เทคโนโลยีการสะท้อนน้ำในวัสดุผ้า เส้นใย อ่าน : 23
15. ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม อ่าน : 23
16. เทคโนโลยีการแปรรูปผงชงดื่มทดแทนมื้ออาหาร อ่าน : 23
17. ซูชิปลาเค็ม อ่าน : 23
18. ไม้กวาดมือเสือจิ๋ว อ่าน : 23
19. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำก้อนเชื้อเห็ดชนิด ต่างๆ และการเพาะเห็ด อ่าน : 23
20. น้ำเห็ดสกัด อ่าน : 23
21. ไส้กรอกเห็ด อ่าน : 23
22. ข้าวฮางดอนหวายนคร อ่าน : 23
23. เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนจากผ้าทอมือ อ่าน : 23
24. ผลิตภัณฑ์ผ้าครามไทโย้ย อ่าน : 23
25. ไม้กวาดช้างมิ่ง อ่าน : 23
26. มีดกรีดยางพารา คมมีดบ้านม้า อ่าน : 23
27. ใบไฮ อ่าน : 23

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates