ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

"วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 คลิกนิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ มทร.ล้านนา  เชียงใหม่ จัดการให้คำปรึกษา และ อบรมการผลิตน้ำพริกแกงแบบก้อน เพื่อการเพื่มลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการยืดอายุการรักษา ณ บ้านแจ่งกู่เรือง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง จากกลุ่มผลิตน้ำพริกแกง บ้านแจ่งกู่เรือง และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (ถั่วเน่า ถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าผง ผงโรยข้าวจากถั่วเน่า ฯลฯ) มีจำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน วิทยากร โดย อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทร : 08-6912-3868  "                                  
[9/5/2565]
ผู้ถาม : นางศรีทอน ดวงริไลย
สถานที่ติดต่อ : 52 ม.5 ต.เ....
จ.เชียงใหม่
โทร. 097-9....e-mail :  -...

[ ID.Ref 54294


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
"1. ปัญหาเทคโนโลยีที่เข้ามาของรับ จากการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกง พื้นบ้าน และการแปรรูปถั่วเหลือง (เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น) รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กระบวนผลิตน้ำพริกแกงแบบปลอดภัย การชั่งตวงวัดสำหรับกระบวนการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้กลุ่มยังสนใจในการพัฒนาและยกระดับการผลิตภัณฑ์น้ำพริกและพริกแกงออกสู่ท้องตลาด ในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นไปตามความต้องการของตลาด สร้างความสะดวกต่อการบริโภคในรูปแบบของน้ำพริกอัดก้อน และน้ำพริกผงกึ่งสำเร็จรูป ตามลำดับ จึงได้ขอรับการปรึกษาเชิงอบรมพร้อมการฝึกปฏิบัติการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำริกแกงอัดก้อน ดังกล่าว ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาทักษะการผลิตน้ำพริกแกงอัดก้อน การควบคุมคุณภาพที่จำเป็น การจัดการกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอนาคต 2. กระบวนการให้คำปรึกษา 1. การสนทนาแบบกลุ่ม การวิเคราะห์องค์ความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาต่อยอดฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกและพริกแกงหลากหลายประเภทที่กลุ่มผู้ผลิตหรือชุมชนมีอยู่ 2. การบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำพริกแกงอัดก้อน 3. การนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งในรูปแบบน้ำพริกแกงอัดก้อน และน้ำพริกแกงแบบผงสำเร็จรูป 4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ตามศักยภาพเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต บนพื้นฐานการจัดการ และสุขลักษณะการผลิตที่ดี และเหมาะสม 5. การสนทนาแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์พริกแกงร่วมกับผักพื้นบ้านกึ่งสำเร็จรูป 3. ผลการให้คำปรึกษา 1.การผลิตภายใต้ มาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ดี การควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน (ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายหรือ สร้างภาระต้นทนเดินความจำเป็น 2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กระบวนผลิตน้ำพริกแกงแบบปลอดภัย 3. การปรับใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกและพริกแกงอัดก้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แบบผงกึ่งสำเร็จรูป เช่น การลดขนาดด้วยเครื่องโม่หรือปั่นทดแทนการโขลก การลดความชื้นก่อนการขึ้นรูป/ อัดก้อน และรูปแบบการจัดการการขึ้นรูปด้วยพิมพ์ / บลอค 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประยุกต์ใช้น้ำพริกแกงอัดก้อน หรือน้ำพริกแกงผงกึ่งสำเร็จรูปร่วมกับผักพื้นบ้านกึ่งสำเร็จรูป 4. แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบ ส่วนผสมที่ปลอดภัยในท้องถิ่นเพื่อนำมาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริก / พริกแกง อัดก้อนและแบบผงกึ่งสำเร็จรูป "

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-342547-8 ต่อ 112
เว็บไซต์. http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates