ศูนย์บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยี
Information and Consulting Services :
Clinic Technology Call Center

จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงาน บริการให้คำปรึกษาของโครงการคลินิกเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความต้องการจากผู้รับบริการทั่วประเทศผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ work-in/work-out ทางโทรศัพท์ และทางอินเตอร์เน็ต โดยการร่วมกันในการหาคำตอบให้กับทุกคำถามจากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั่วประเทศ
โดยสามารถให้บริการจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ

ตรวจสอบ ค้นหาคำถามของท่านหรือคำถามเก่า ๆ ในระบบ
   คำถาม...  

การพัฒนาเครื่องผสมดิน และเครื่องตรียมดินเลี้ยงไส้เดือน
[21/5/2563 14:48:50]
ผู้ถาม : นางอำไพ พิ
สถานที่ติดต่อ : 327/1 ถ.สุ....
จ.ลำปาง
โทร. ....    โทรสาร  ....  e-mail :  ...

[ ID.Ref 46427  ลำปาง]


หมายเหตุ : ข้อมูลสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทางคลินิกเทคโนโลยีจะนำมาแสดง ประมาณ 5 ตัวอักษรเท่านั้น ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  คำตอบ   
การออกแบบ และสร้างเครื่องผสมดิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับกรับวนการผลิตกระถางของมูลไส้เดือน ซึ่งจากการลงพื้นที่แล้วผู้ประกอบการความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริการโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-342547-8 ต่อ 112
เว็บไซต์. http://www.lpc.rmutl.ac.th/clinictech

   เครือข่ายที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
   ผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมให้คำปรึกษา 
ไม่พบข้อมูล
ข้อเสนอแนะ ติชม(Feedback) : ไม่พบข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) การให้บริการของเราได้โดยผ่านช่องทางนี้ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นได้ที่นี่

หากไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้รับบริการขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านล่าง

10 คำถามล่าสุด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

1. เทคโนโลยีทางพฤกษเคมี อ่าน : 0
2. การผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง อ่าน : 0
3. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษวัสดุธรรมชาติ อ่าน : 0
4. การสกัดสารและการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชหรือวัสดุธรรมชาติ อ่าน : 0
5. การผลิตฟิล์มเคลือบผิวที่บริโภคได้ (Edible film) จากเพคทินที่สกัดจากพืชหรือวัสดุธรรมชาติ อ่าน : 0
6. การตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร อ่าน : 0
7. การแยกสารบริสุทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อ่าน : 0
8. การเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ และการจัดการของเสียอันตราย อ่าน : 0
9. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่าน : 0
10. การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ อ่าน : 0
11. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 0
12. ตู้อบลมร้อน อ่าน : 0
13. การเลี้ยงไส้เดือนดิน และการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน อ่าน : 0
14. การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติขอสารชีวโมเลกุล อ่าน : 0
15. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ อ่าน : 0
16. การปลูกพืชแบบปลอดภัยทั้งแบบปลูกในดินและแบบไฮโดรโปนิกส์ อ่าน : 0
17. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี อ่าน : 0
18. การผลิตเครื่องมือการออกกำลังกายจากวัสดุธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ อ่าน : 0
19. การทดสอบเชิงกลทางโลหะวิทยา อ่าน : 0
20. การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว อ่าน : 0
21. มลพิษทางอากาศและภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ อ่าน : 0
22. การจัดการพลังงานชีวมวล อ่าน : 0

เทคโนโลยีเปิดดูมากสุด

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates