นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
คู่มือคลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจำปี 2560    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (246 votes cast)


เมื่อเดือนมกราคม 2546กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) ได้เล็งเห็นศักยภาพของสถาบันการศึกษาซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค จึงตกลงจัดทำบันทึกความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2552 มีการยกเลิกบันทึกความร่วมมือเดิมฯ และมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือใหม่ เพื่อเพิ่มเติมประเด็นในเรื่องการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) นอกจากนี้ได้สร้างกลไกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่เรียกว่า อาสาสมัครวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี(อสวท.) ที่จะเป็นสื่อกลางด้าน วทน.ในชุมชน ไปพร้อมกับการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีและเมื่อปีพ.ศ.2552 ได้มีแนวนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้นแบบในการ
นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหลัก/รอง ทั้งนี้ทั้ง 3 กลไกมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการที่สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนา(องค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์) ที่มีอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯและในสถาบันการศึกษาแพร่กระจายและประยุกต์ใช้ประโยชน์ ในสู่ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน (ชื่อในการจัดทำคำของบประมาณ) ดังนั้น ในการดำเนินงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงมีความจำเป็น ต้องจัดทำคู่มือการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เล่มที่ 1 จะเป็นคู่มือฯการดำเนินการของงานคลินิกเทคโนโลยีและงานอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเล่มที่ 2 เป็นงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ข้อคิดเห็น 1.

และถ้าหากท่านใดต้องการไฟล์ข้อเสนอโครงการหมู่บ้านและคลินิก ปี 60 เป็น WORD สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้เลยนะคะ : https://drive.google.com/drive/folders/0B2B8s0GNRjexdlQ3RFp5b1ZQMHc

   [วันที่ : 14/9/2559]

ข้อคิดเห็น 2.

ข้อมูลปรับแก้ไขในคู่มือทั้ง 2 เล่ม

   [วันที่ : 14/9/2559]

Template by OS Templates