นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (168 votes cast)


เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยกับงาน การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 5 ที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลาเป็นเจ้าภาพ จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ อบอุ่น ทั้งการศึกษาดูงาน การบรรยายจากกูรูด้านไบโอแก๊สในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การศึกษาดูงาน

จุดที่ 1 ณ บ้านนายปรีชา ภู่เกียรติกุลศิริ หมู่ที่ 10 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา


จุดที่ 2 ณ ฟาร์มเลี้ยงสุกร นายศรัณย์ ทองชุมนุม หมู่ที่ 9 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา


จุดที่ 3 ณ บ้านนายเสรี สุคนธพันธ์ หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

การอภิปราย “การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมา และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ของ วท. ระยะที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562”

- นางสุวิมล อินทะแสน
- นายคณิต ถิรวณิชย์
- นายสมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ
 

การอภิปราย “การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างไรให้ยั่งยืน” การดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอการดำเนินในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2559 - 2562)
- รศ.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคเหนือ
- นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นายวีรวุฒิ ชัยวัฒน์ ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคกลาง
- นายนพดล โพชกำเหนิด ผู้แทนเครือข่ายฯ ภาคใต้
ผู้ดำเนินการอภิปราย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ.2

นอกจากนี้ได้ออกแบบ qr code  ซึ่งเมื่อให้โปรแกรมอ่าน QR Code จะวิ่งไปที่เว็[ไซต์  http://www.clinictech.most.go.th/biogas/biogasathome.asp


 

ข้อคิดเห็น 1.

การประชุมเสวนาเครือข่าย Biogas@Home สู่พลังงานทดแทนเพื่ออนาคต ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประโยชน์ Biogas
- ใช้เป็นพลังงานทดแทน ลดการใช้ก๊าซ LPG ลง(ประมาณ 400 บาท/เดือน)
- ลดปัญหาแมลงวัน/กลิ่น
- ได้ปุ๋ยหมักจากบ่อหมัก
- ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
- ลดการใช้/หาฟืน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
- มีรายได้จาการขายปุ๋ย (ประมาณ 1200 บาท/เดือน)
- บางกรณีใช้น้ำหมักจากบ่อล้น ในการบำบัดน้ำเสีย
ปัญหา/อุปสรรค
- ขี้เกียจเติมมูลสัตว์
- บ่อหมักรั่ว แก้ไขโดยการล้อมรั่วรอบบ่อหมัก บริเวณพื้นบ่อควรมีผ้าหรือพลาสติกปูรองพื้นก่อนนำบ่อหมักมาวาง
- ไฟติดๆดับๆ การแก้ปัญหาควรเช็คระดับท่อนำก๊าซไม่ให้หย่อน และควรให้มีความเอียงบ้างเล็กน้อยตลอดแนวท่อ
ข้อเสนอแนะ
- ควรใช้งานเป็นประจำ เพราะถ้าไม่ได้ใช้จะทำให้ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหมักมีปริมาณเพิ่มขึ้น จะทำให้ถุงหมักมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ถ้าไม่ได้ใช้งานควรเผาก๊าซทิ้ง
- อากาศร้อนจะได้ก๊าซปริมาณมากกว่าอากาศเย็น

   [วันที่ : 25/10/2559]

Template by OS Templates