นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การจัดการความรู้และการบริการวิชาการเรื่องแก๊สชีวภาพแก่ชุมชน มทร.ศรีวิชัย    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (158 votes cast)


จากปัญหาราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างแหล่งพลังงานแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เกิดการลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน โดยได้เริ่มบริการวิชาการอย่างต่อตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (ปี2558) และผลจากด าเนินการโดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM tools) ที่หลากหลายส่งผลให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีภาคีผู้ร่วมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน จ านวนบ่อแก๊สชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรที่ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 85 บ่อ สามารถลดรายจ่ายในการจัดซื้อแก๊สหุงต้มให้แก่ชุมชนได้ประมาณ 408,000 บาท/ปี และมีการขยายผลสู่ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรได้แก่ ฟาร์มสุกรและยางแผ่นรมควันขนาด 32 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 15 บ่อ โดยใช้ของเสียได้แก่ มูลสุกร และน้ำเสีย จากการผลิตยางแผ่นรมควันมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ สามารถใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มได้ประมาณ 288,000 บาท/ปี ลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน นอกจากนั้นยังได้มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนและนักศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน เช่น การปรับรูปแบบการเติมมูลให้สะดวก การคิดค้นอุปกรณ์สูบชักกากตะกอน และพัดลมเพิ่มแรงดันแก๊สชีวภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน นอกจากนั้นได้มีการจัดทำฐานข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแพร่หลาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย อ.นภดลฯ มทร.ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญไบโอแก๊ส..

 

 

Template by OS Templates