นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
มข.เปิดสถานีผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (145 votes cast)


รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายที่จะหาเชื้อเพลิงใหม่มาทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลลงให้ได้25 ล้านลิตรภายในปี 2564 กำลังเป็นโจทย์ใหญ่และความท้าทายของกระทรวงพลังงาน ฉะนั้นการสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด หรือ Compressed Biomethane Gas (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนการใช้พลังงานเพื่อดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของรัฐให้สำเร็จ โดยก๊าซ CBG จะถูกนำมาใช้ในบริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนกว่า 20 คัน เมื่อมีการผลิตพลังงานทดแทนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานที่สูงถึง 9 ล้านบาทต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้อย่างมาก ทั้งยังเป็นไปตามการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน..

 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การสร้างสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ เพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงโคนมของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณของวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซ CBG เพื่อใช้เองในหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชน บริการแก่ นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเป็นต้นแบบการเป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการในการจัดการของเสียและน้ำเสียจากฟาร์ม ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม....

.. ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/990.html

 

Template by OS Templates