นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
โครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม STI for OTOP Upgrade    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (255 votes cast)

  • otop
  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 4/1/2559   อ่าน : 2072 ข้อคิดเห็น 3

คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) หมายถึง การให้บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาวัตถุดิบต้นน้าแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science Technology and Innovation : STI) โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up หมายถึง ประชาชนทั่วไป วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ยังไม่ขึ นทะเบียน OTOP ที่ต้องการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดธุรกิจใหม่
- ผู้ประกอบการกลุ่ม Existing หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ผู้ประกอบการกลุ่ม Growth หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที่มีการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น /ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


1. วัตถุประสงค์ของคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยการน้าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต พัฒนาระบบมาตรฐาน พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth

2. รูปแบบการให้คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
    2.1 พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
    2.2 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
    2.3 พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
    2.4 พัฒนาระบบมาตรฐาน
    2.5 พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
    2.6 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

3. คุณสมบัติของผู้ขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

กลุ่ม Start Up

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
2. เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามกฎหมายส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. สหกรณ์ ที่จดทะเบียน ไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนาคูปอง OTOP

กลุ่ม Existing

1. เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนาคูปอง OTOP

กลุ่ม Growth

1. เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ยกเว้น สมาคม มูลนิธิ) และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
3. มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมพัฒนาคูปอง OTOP

4. ลักษณะของโครงการที่จะได้รับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)
โครงการที่จะได้รับคูปองฯ จะต้องมีลักษณะ ดังนี
4.1 เป็นโครงการที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP
4.2 มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.3 มุ่งเน้นการน้าวัตถุดิบในพื นที่มาใช้ในกระบวนการผลิต
4.4 ก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน
4.5 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4.6 ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4.7 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับ ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต
4.8 ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นค้าขอรับคูปองฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้าซ้อนกัน
4.9 การพิจารณาโครงการที่จะได้รับคูปองฯให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและ/หรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้พิจารณา และผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (Science Technology and Innovation Coupon for OTOP Upgrade) ภายใต้โครงการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(Science Technology and Innovation for OTOP Upgrade)

2. ขั้นตอนการดาเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

3.ใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade)

ข้อคิดเห็น 1.

ข้อมูลของผู้ประกอบการที่สมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP สามารถเรียกดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tiMmiqkz06patM7j1Tx7VDoTnuNwmvs2KV-Jwfkz3xk/edit?usp=sharing

 

   [วันที่ : 28/1/2559]

ข้อคิดเห็น 2.

เอกสารชี้แจงโครงการ STI for OTOP Upgrade เมื่อวันที่ 17 กพ. 59 ที่ ม.ขอนแก่น

   [วันที่ : 19/2/2559]

ข้อคิดเห็น 3.

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการสนับสนุงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ประจำปี พ.ศ.2561 สป.วท. Update 12/9/60

   [วันที่ : 26/9/2560]

Template by OS Templates