นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร และการติดตามไฟป่าและหมอกควัน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (188 votes cast)


TMS (Thailand Monitoring System) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงอื่น ๆ ที่ประเทศไทยรับสัญญาณอยู่นั้น สามารถผลิตภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประยุกต์นำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นควรพัฒนาเป็นองค์รวมทั้งระบบ โดยหลังจากรับสัญญาณควรมีแบบจำลองเฉพาะด้านมารองรับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมพัฒนาเป็นข้อมูลสำ เร็จรูปพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วมีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ เช่น พื้นที่เพาะปลูกข้าว พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ประสบภัยนำ ้ท่วม ฯลฯ
โดยขั้นตอนการนำ เสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันที่นิยมใช้งานคือ Web Map Service (WMS) นั้น ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถ เข้าไปใช้
ข้อมูลนั้นได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายไปถึง ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่เป็นมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และมีการใช้งานที่ง่ายสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทำ ให้เกิดการใช้งานสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ (Web-based GIS) ได้อย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รองรับการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานราชการอื่นๆ จากการดำ เนินโครงการที่ผ่านมาได้พัฒนาโมเดลที่มีความถูกต้องในระดับที่ยอมรับได้ และได้ให้บริการไปแล้วหลาย ๆ ด้าน และได้รับการตอบรับการสาธารณชนเป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศได้มาเชื่อมโยงข้อมูลนำ ไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งจำ เป็นต้องพัฒนาระบบบริการนี้อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

การรายงานสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันรายวัน แก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ http://fire.gistda.or.th 

fire_manual_final_indd_2_page_01-resize.jpg

ข้อคิดเห็น 1.

ระบบ GISAgro สอทภ. ได้จัดทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" โดยบูรณาการข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่แสดงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร การถือครองพื้นที่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการคาดการณ์ด้านภัยธรรมชาติ โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS หรือ ไทยโชต, ดาวเทียมรายละเอียดสูงดวงอื่นๆ ร่วมกับข้อมูลที่สำรวจจากพื้นที่ี พัฒนาเป็นระบบบริการจัดการด้านเกษตรที่สนับสนุนเกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ประสบความสำเร็จตรงกับความต้องการของตลาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

ท่านสามารถเข้าสู่เว็ลไซต์ได้ที่นี่

   [วันที่ : 28/2/2558]

Template by OS Templates