นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
เวทีประชุม เสวนา Biogas@home ครั้งที่ 3    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.4/5 stars (178 votes cast)

  • biogas
  • วันที่เพิ่ม : 30/8/2557   อ่าน : 612 ข้อคิดเห็น 4

                  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) ได้ดำเนินโครงการประเมินและคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีในระยะยาว (2-3 ปี) โดยปี พ.ศ.2555 คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนเป็นโครงการนำร่อง และได้จัดทำมาตรฐานเบื้องต้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชน โดยมีการจัดสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย สป.วท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี เพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน  จำนวน 16 แห่ง จำนวน 398 บ่อและได้มีการจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  สป.วท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันการศึกษาในห้การดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นปีที่ 3 จำนวน  แห่ง 22 โครงการ เพื่อจัดสร้างบ่อสาธิต จำนวน   บ่อ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  คน ดังนั้น เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านมาและพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการในระยะต่อไป สป.วท.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพระดับชุมชนอย่างไรให้ยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพฯ ไปในทิศทางเดียวกัน 
2 เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนในระยะต่อไป (พ.ศ.2558 – 2560)   
 
กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน 50 คน ดังนี้
     1 นักวิจัย นักถ่ายทอดเทคโนโลยี ในหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 22 แห่งๆละ ไม่เกิน 2 คน รวม 44 คน  
     2 คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมภายใต้งานคลินิกเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน 3 คน
     3 เจ้าหน้าที่ สส..สป.วท.ที่รับผิดชอบงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 2 คน
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปผลการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับชุมชน ระยะที่ 1(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)
นำเสนอใน “การสัมมนาการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน อย่างไรให้ยั่งยืน ครั้งที่ 3”วันที่ 20 สิงหาคม 2557
 
แนวคิด
โครงการการประเมินและคัดเลือกโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีศักยภาพภายใต้
การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีเน้นที่จะให้สนับสนุนเทคโนโลยีที่ให้ประโยชน์และส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการในวงกว้าง โดยส่งเสริมให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกิดกระบวนการ
เพิ่มมูลค่า (Value Chain) อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดดังนี้
 
1.การมีองค์ความรู้/แหล่งเทคโนโลยี – การวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมและคัดเลือกองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยี – การศึกษาโจทย์ความต้องการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีการและปัจจัยความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ – ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้จริง
4.ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม – การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากดำเนินโครงการ
เป้าหมาย
1.จัดทำมาตรฐานการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีการสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน 
โดยจะคัดเลือก เทคโนโลยีต้นแบบ เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นวิทยากรตัวคูณ
3. สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่อยอด ในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนของระบบ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านนี้ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระหว่างสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเครือข่ายการผลิตก๊าซชีวภาพฯ
 
สรุปผล 1 
: สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับงบประมาณสนับสนุน ปี 55-57
ภาคเหนือ :  ม.เชียงใหม่,มทร.ล้านนา(เชียงราย/น่าน),ม.แม่โจ้ แพร่ฯ, ม.พะเยา,มรภ.อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มทร.อีสาน (นครราชสีมา/ขอนแก่น/กาฬสินธุ์/สกลนคร),มรภ.มหาสารคาม , มรภ.สกลนคร ,มรภ.อุดรธานี, ม.มหาสารคาม, ม.อุบลราชธานี
ภาคกลาง : ม.มหิดล กาญจนบุรี, วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
ภาคตะวันออก : มรภ.รำไพพรรณี
ภาคใต้ : ม.ทักษิณ พัทลุง , มทร.ศรีวิชัย สงขลา ,ม.สงขลานครินทร์ ,มรภ.ยะลา 
 
ทำเนียบเครือข่าย Biogas
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557
ลำดับ หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ลำดับ ผู้ดำเนินโครงการ เบอร์ติดต่อ อีเมล์
ภาคเหนือ
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 รองศาสตราจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  053-944071, 081-8857929 agani002@hotmail.com,suchon.t@cmu.ac.th
2 มหาวิทยาลัยพะเยา 2 นายวัชระ  แลน้อย 083-1529941 wlaenoi@gmail.com
3 นายสัตวแพทย สมชาติ ธนะ 083-1529941 somchartvet@yahoo.com
4 นางสาวสุพรรณิการ์  เกิดสา 085-7337503 supannikakerdsa@hotmail.com
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5 ดร.ศุกรี อยู่สุข 091 072 5919 joeyoosuk@hotmail.com
6 ดร.วรศิลป มาลัยทอง 084-4517300
7 อาจารยสุรพงษ ทองเรือง 084-1512701
8 อาจารยนายสัตวแพทยมรกต วงศหนอ 086-9789697
9 นายอุดร วงค์นาค 091-1389896 Udon-65@hotmail.com
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 ผูชวยศาสตราจารยดร.รัชนี เพ็ชรชาง 055-41096 ตอ 1679 rPetchang@hotmail.com
11 นายไกรศร สังข์มูล  086-1858925 Sungmoon2009@hotmail.com
12 นางสาวดลฤดี โพธิ์พา 089 - 8392849 fangza5589@hotmail.com
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 13 ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ  084-3787289 sirichom12@gmail.com
14 ดร. สุรชัย  อำนวยพรเลิศ 081-8773460 aretomrit@gmail.com
15 ดร.อังกูร ว่องตระกูล 089-6337744 unggoon@gmail.com
16 นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศ parichartam@hotmai.com
17 นางสาวพัชรี กวางคีรี  081-7571476  pikarainny@gmail.com
ภาคกลาง
6 ม.มหิดล กาญจนบุรี 17 รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท์  087-046-0444 tavorn.win@mahidol.ac.th
18 ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ 034-585060 ต่อ 2116  weerawutchaiwat@gmail.com
19 ดร.สุธาทิพย์ สินยัง nook_34@yahoo.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 มหาวิทยาลัยนครพนม 20 นายธีระธนธร นนทะภา 085-4635469 teeratanatorn@hotmail.com
21 ดร.ปรีชา อุยตระกูล 042-587291 uitragool@yahoo.com
22 ดร.ศิริดา บุรชาติ phipet_2006@hotmail.com
23 นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์งาม 081-1572480  Dumrongsak.o@gmail.com
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 24 ดร. อุทัย  อ้นพิมพ์ 081-8773460 uthaiunphim@gmail.com
25 ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง 045-353816 sairoong2555@gmail.com
26 อ.นรา หัตถสิน narahuttasin@gmail.com
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27 นางสาวสุนันทา เลาวัณย์ศิริ 086-5643051 sunantha.l@msu.ac.th
28 นางสาวนิตยา คอนสาร 081-6894366 niltaya_khon@yahoo.com
29 นายประทิน กุลละวณิชย์ 02-4707526 pratin@pdti.kmutt.ac.th
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 30 ศ.ดร.นันทกร บุญเกิด 081-2869190 tatd@sut.ac.th
31 ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ 081-7183727
32 นายสราวุฒิ บุญน้อม 081-7601840
11 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 33 นายวสันต์  ปินะเต 084-3635654 kaapplied@hotmail.com
34 น.ส.ดวงกมล  ดังโพนทอง 083-1451654 ob_kmitl@hotmail.com
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 35 นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล 086-8896160 chaiubon@yahoo.com
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 36 นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำ 081-0558634 saensuree.c@hotmail.com
37 ดร.อุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ 085-199377 auphatham_1@hotmail.com
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 38 ดร.สุรชัย อาจกล้า/รัตนสุข    
39 นายกันตภณ พรหมนิกร    
40 ดร.ธนัย สุรศิลป์    
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 41 นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง 081-9978910 pongsak@rmuti.ac.th
42 นายสุทัศน์ ยอดเพ็ชร 081-2512020 Suthad@rmuti.ac.th
43 นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ 086-4692277 siranya_muay@hotmail.com
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น 44 นายกษิดิ์เดช สิบศิริ 088-5733352 kazidech_s@hotmail.com
45 นางจิดาภา สงสอน 094-2785938 Som.s7174@gmail.com
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์ 46 ผศ.สุจิตรา สราวิช 081-6629459 sujittra3399@yahoo.com
ภาคตะวันออก
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 47 นายกรณ์ปภพ  รัตนวิจิตร   081-311-8200 kornpaphop_r@hotmail.com
48 นายอาทิตย์  คำต่าย 090-0793429
ภาคใต้
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 49 นายสมศักดิ์  เหล่าเจริญสุข 089-1978404 lsomsak@bunga.pn.psu.ac.th
50 อาจารย์อารยา เจียรมาศ 073-313928-40 ต่อ 1873 
51 นายแขม ล่องนภา 073-313928-40 ต่อ 1873 
20 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 52 ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง  086-9614556 usaonthong@hotmail.com
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 53 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา 088-7837275 leelanuch4@hotmail.com
54 นายนพดล โพชกำเนิด 086-6890920 podkumnerd@yahoo.co.th
55 อาจารยไชยะ ธนพัฒนศิร 08-69949008 chaiya_32@yaho.com
รวมทั้งหมด 21 หน่วยงาน 

ข้อคิดเห็น 1.

จากการไปศึกษาดูงานก็มีเทคนิคที่ได้เรียนรู้มากมายจาก อ.สุชน และเจ้าของฟาร์ม นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ 

นี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม เพื่อเพิ่มแรงดันในการส่งแก๊สไปยังปลายทางได้เร็วขึ้น

   [วันที่ : 31/8/2557]

ข้อคิดเห็น 2.

แบบดักแก๊สแนวๆ เม็ดดูซับ

   [วันที่ : 31/8/2557]

ข้อคิดเห็น 3.

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน

   [วันที่ : 31/8/2557]

ข้อคิดเห็น 4.

บ่อนี้แข็งแรง..อยู่ที่ปัตตานี ของ อ.สมศักดิ์ ฯ ลงทุนเพิ่ม อีก 2300 บาท อนาคตไว้เลี้ยงปลาได้

   [วันที่ : 31/8/2557]

Template by OS Templates