นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประชุมการขับเคลื่อนและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567-2570    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (9 votes cast)


เมื่อวันที่ 5 มค. ที่ผ่านมา กปว. ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน ววน. สู่การพัฒนาภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้มีการนำเสนอ

1. แนวทางการดำเนินงานโมเดลเส้นทางเดียว(ONE Route Cooperative Model) เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ

2. การบริหารจัดการสำนักงานเพื่อการนำ ววน. ไปสู่การพัฒนาพื้นที่

    - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดย ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา

    - มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

และกาารบรรยายรายภูมิภาค

   - การพัฒนาโครงการสู่ความยั่งยืน โดย ดร.อุทัย เจริญวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน.ในระดับภูมิภาคประจำปี พ.ศ. 2567 - 2570
 

 

ในการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี

 

Template by OS Templates