นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อว. กับ มท.    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (20 votes cast)


วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 โดยภายในงานดังกล่าว มีกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่

กำหนดการจัดงาน


1. การนำเสนอแนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด ของ กปว.สป.อว.

2. Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570   5 ภูมิภาค


3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย สป.อว
4. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงมหาดไทย

คำกล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบาย โดย รมว.อว.

คำบรรยาย ปมท.

คำบรรยาย ปอว.

 

5. งานแถลงความสำเร็จของความร่วมมือการจัดทำ
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน พ.ศ. 2566 - 2570”
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ฉบับภาคเอกชน ไปสู่การพัฒนาจังหวัด

คำกล่าวแสดงความยินดีของท่าน รมว.อว.

คำแถลงความสำเร็จการจัดทำแผนฯ โดย ปอว.

คำกล่าวประธาน กกร.

คลิปวีดีโอความสำเร็จการจัดทำแผน กกร.


6. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

 

สรุปวีดีโอในแต่ละช่วงของการจัดงาน 

ภาพของการจัดงาน

 

Template by OS Templates