น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.4/5 stars (7 votes cast)


หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ๕๗๑. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑. เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ ๑๐๐. ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

Template by OS Templates