นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (21 votes cast)


Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะ

การนำำวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขัับเคลื่อน BCG Economy Model เพื่อสร้างมููลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอุุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการเกษตรรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สามารถผลิตสินค้าที่มีระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงขึ้น

 

Template by OS Templates