น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2566    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (25 votes cast)


การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. กำหนดนโยบายและแนวทาง ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
- ต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดๆ ลงไปให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการมาก่อน
- โครงการที่จะดำเนินการต้องไม่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น เช่น UBI/ U2T/ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
 

ประเด็นที่ 2 โครงการต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับนโยบาย BCG ในส่วนของงานชุมชนอาจเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ หรือปรับกระบวนการผลิตสินค้า/บริการให้ดีขึ้น
 

ประเด็นที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย
- ต้องชี้ให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goals) ที่ชัดเจน (ไม่ใช่แค่ระบุตัวชี้วัด) ควรระบุสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนและหลัง (before-after) จากการดำเนินงาน (หากไม่มีข้อนี้ จะมีผลให้ข้อเสนอโครงการไม่ผ่าน)

ประเด็นที่ 4 การเสนอโครงการภายใต้แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Business Community Enterprise: BCE) และแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI)
4.1 แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE)
- มุ่งเน้นให้เกิดการบ่มเพาะธุรกิจชุมชน ดังนั้นกิจกรรมที่ทำจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องมีกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น training/ coaching/ coordinating/ matching เป็นต้น
- มุ่งเน้นให้เกิดการร่วมลงทุน เพื่อให้หมู่บ้านอยู่รอดและยั่งยืน สามารถดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องหลังจบการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปีได้ โดยโครงการควรมีการวางแผนให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งในรูปแบบ in-kind หรือ in-cash
- ต้องเขียน Business Model ให้ชัดเจน อย่าลอก Business Model Canvas ของโครงการอื่น
- ตั้งค่าตัวชี้วัดที่เหมาะสม ตัวอย่างการกำหนดรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10% เป็นค่าที่น้อยมาก ควรพิจารณาจากต้นทุนและรายได้จริง โดยดูจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ลดลงด้วย
4.2 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)
- แผนการพัฒนาหมู่บ้านที่ชัดเจน โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น หา pain points แล้วพิจารณาว่าจะใช้องค์ความรู้อะไรบ้าง

ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโนโลยีและนวัตกรรม
- ต้องวิเคราะห์พื้นที่ดำเนินการโดยมองปลายทาง หรือการตลาดให้ชัดเจน การคิดว่าจะให้ชาวบ้านทำอะไร ต้องคิดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ไฟล์ คู่มือแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)  การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568

คลิกที่หน้าปก

 

 

ไฟล์คู่มือ  WORD   |   PDF

 

ท่านสามารถเข้าไปฟังการบรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  ได้ที่นี่

 

 

การบรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)...

 

Template by OS Templates