นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
คู่มือการใช้เครืองมือ เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (28 votes cast)


การทำงานร่วมกับชุุมชนมักต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ส่วนบุุคคลอย่างมาก ทำ ให้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงชุมุ ชนและจะดำเนินงานต่อนั้น มักประสบปัญหากับความไม่ครบถ้วนของข้อมููลสำคัญที่จำ เป็นต้องใช้งาน รวมถึงมักเกิดปัญหาการขาดความเข้าใจชุุมชนซึ่งจำ เป็นต้องมองผ่านมุมมองของชุมชนเอง ดังนั้นจึงจำ เป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี “เครื่องมือ” เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่องมือสามารถทำ งานกับชุุมชนได้ง่ายขึ้น

โดยเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มทิศในการเดินเรือที่จะช่วยให้คณะทำ งานไม่เดินทางหลงไปในที่ที่ไม่่ใช่เป้าหมายทั้งนี้เครื่องมือที่จะช่วยทำงานร่วมกับชุมชน

ในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่อใช้งานใน 4 ขั้นตอนของการทำงาน คือ


1. เครื่องมือเพื่อ “ทำความเข้าใจ” ชุมชน ให้เข้าใจชุมชนอย่าง “ครบทุกมิติ” และครบผ่านมุมมองของชุมชน
เป็นสำคัญ มี 13 เครื่องมือมาช่่วยในการทำ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง


2. เครื่องมือเพื่อ “คัดเลือก” แนวคิดในการแก้ไขปัญหาชุุมชน เมื่อเสร็จสิ้นการทำความเข้าใจและได้ข้อมููลมาจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการคัดเลือกข้อมููลที่หลายหลาย โดยมี 5 เครื่องมือมาช่วยคัดเลือกข้อมููลที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการทำงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไป


3. เครื่องมือเพื่อ “บอกเล่า” การดำเนินงานในชุุมชน หนึ่งในขั้นตอนสำคัญเพื่อดำเนินงานร่วมกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคณะทำงานและชุมุชนคือ การสื่อสาร การมีข้อมููลหรืองานที่ทำร่วมกันจำนวนมากจำเป็นต้องบอกเล่าและพูดคุยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอยู่เสมอ มีเครื่องมือที่ช่วยบอกเล่าข้อมูลสู่ชุุมชน 4 เครื่องมือ

4. เครืองมือเพื่อ “ปรับปรุง” การดำเนินงานในชุมชน ก่อนบรรลุวัตถุปุระสงค์ในการทำงาน ต้้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานก่อนเสมอ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานที่ผ่่านมาให้สำเร็จและตอบโจทย์ตรงตามวัตถุุประสงค์์มากที่สุุด มี 3 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบและปรับแก้ไขก่อนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน


ทั้ง 25 เครื่องมือในคู่มือเพื่อใช้ในการทำงานกับชุมชนสามารถปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับประเด็นหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการทำงานร่วมกับชุมชนได้ นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุุไว้ โดยหนังสือคู่มือนี้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชนสู์งสุุดแก่ผู้้นำไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน

 

Template by OS Templates