น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืช "กระท่อม" และการพัฒนาสมุนไพรไทยด้วย ววน.    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (46 votes cast) You have already voted!


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืช "กระท่อม" และการพัฒนาสมุนไพรไทยด้วย ววน.

                ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมหารือการพัฒนากลุ่มแปรรูปพืชเศรษฐกิจ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัตกรรม (กรณีศึกษา ใบกระท่อม กัญชา กัญชง ปาล์มน้ำมัน)  ณ สวนบ้านชมพลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อรับฟังและหารือกลุ่มแปรรูปพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดชุมพร ซึ่งในภาพรวมได้ให้ความสนใจประเด็นพืช "กระท่อม" นั้น

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยใบพืชกระท่อมภายใต้โครงการ เรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชหระท่อมเพื่อสุขภาพ" โดยมี ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพรพืชกระท่อมเพื่อสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานอย่างไรก็ตามนักวิจัยได้มีชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเห็นควรประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตามสมควร

 

Template by OS Templates