น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
คู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.4/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.4/5 stars (99 votes cast)


                 คู่มือการติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรมีรายได้ของครัวเรื่องเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากฐานทรัพยากรชีวภาพ 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินการในภาพรวม 16 โครงการ รวม 3.3454 ล้านบาท เพื่อรายงานความก้วหน้าผลการติดตามต่อผู้บริหารระดับสูง

                 คู่มื่อการติดตามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตาม เกิดความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำคู่มือฉบับนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทำให้การติดตามผลประสบความสำเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

Template by OS Templates