นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
STI Changemakers 2565    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (48 votes cast)

  • change
  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 4/2/2565   อ่าน : 99 ข้อคิดเห็น 0

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ STI Changemakers 2565
จากประสบการณ์การสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง พบว่าการตั้งคำถามให้ถูกต้อง เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม การใช้เวลาตั้งคำถามให้ถูก หาให้เจอว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เป็นสิ่งที่ฟังดูธรรมดา แต่กลับทำยากที่สุดในกระบวนการแก้ปัญหาเพราะคนส่วนมากมักจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในใจมาอยู่แล้ว เมื่อลงมือทำจริงอาจจะเห็นแค่ action ไม่เห็น impact และคาดหวังได้แค่ output แต่ไม่ใช่ outcome หากเราศึกษาการสร้างนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (เช่นปัญหาสังคม/ชุมชน หรือปัญหาชีวิตคน) การค้นหาปัญหาให้ถูกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลากว่า 30% ของเวลาทำงานทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก (Insight Tanks) โดยทักษะและเครื่องมือที่ท่านจะได้ฝึกฝนในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
• เครื่องมือการทำความเข้าใจปัญหาเชิงซ้อน (Complex Problem) ประกอบไปด้วย 5 บทเรียน ที่จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่ Insights ในการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรม เช่น การ Scope ปัญหา , การเก็บข้อมูลเชิงลึก , การสัมภาษณ์ และการสังเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
• ทักษะการหา Insights เช่น Empathy การเข้าอกเข้าใจ , Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์ใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาเชิงซ้อน และสังเคราะห์ข้อมูล การตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
• ได้กรอบประเด็นหรือแนวทางปัญหา ความท้าทายในชุมชนที่ชัดเจนขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาเขียนข้อเสนอโครงการต่อไป
• ได้มองเห็นช่องว่าง โอกาส และ Insight ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนที่สามารถวัดผลกระทบทางสังคมได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานชุมชน
2. อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. มีประเด็นที่ทีมสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
4. มีสมาชิกในทีม 3-5 คน
5. สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาขอรับทุนในปี 2566
6. หากมีโค้ชประจำทีมสมัครเข้าร่วมใน STI Coach for Changemakers จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทั้งนี้หากไม่มีโค้ชสมัครมา สามารถกรอกใบสมัครเข้ามาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความตั้งใจ)

รูปแบบและเงื่อนไขการเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบและเรียนออนไลน์ด้วยตนเองตามเวลาที่สะดวกระหว่างสัปดาห์ โดยจะต้องส่งการบ้านตรงตามเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์
2. แต่ละทีมจะมีโค้ชประจำทีมคอยช่วยเหลือ ตอบคำถามต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3. สามารถนัดประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามวันและเวลาที่ทีมและโค้ชสะดวก
4. ผู้เรียนจะต้องส่งการบ้านให้ครบทุกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลา : 28 มิถุนายน – 13 สิงหาคม 2565
ระยะเวลารวม 20 ชั่วโมง (เฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ :

https://schoolofchangemaker-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gade_schoolofchangemakers_com/EdRZtO82y-FFnnYj2rgttUoBbzETpCXfSDQ0ioZac7GGCQ?e=dVwInf

* หัวหน้าทีมเป็นผู้กรอกใบสมัครคนเดียว
** กรุณาเตรียมข้อมูลสมาชิกในทีมให้พร้อมก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ กรอกข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ .xls เพื่ออัพโหลดในใบสมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvhOzvjGKtyPvcNRU1DJ58ZflBBhNQdW19yQaTSiuDs/edit?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ออม ome@schoolofchangemakers.com Line ID: omeprano 

 

Template by OS Templates