น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (107 votes cast)


  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางที่เพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสของผู้บริโภค และการสร้างแผนธุรกิจการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดังกล่าวคือ ความถี่ในการซื้อเครื่องอางที่เพื่อให้ผิวขาวกระจางใสสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ โดยงานวิจัยนี้รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปีจำนวน 500 ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกและกระบวนการโฟกัสกรุ๊ปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้กำกับดูแล อุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่เพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใสไทยทั้งภาครัฐและเอกชนโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่เพื่อให้ผิวขาวกระจ่างใส เป็นต้น
 

Template by OS Templates