น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในเศรษฐกิจและสังคมของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (91 votes cast)


 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก รวมถึงจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนของพื้นที่และถอดบทเรียนการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ในมิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านสังคม ของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative methods)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) ประกอบด้วย การสำรวจเชิงพื้นที่(Area Frame Survey)การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview)การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น(Survey)และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) พื้นที่ที่ศึกษา คือ พื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

Template by OS Templates