น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัยในประเด็นท่าทายจาการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งบัน    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (35 votes cast)


การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ สำคัญเพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปันการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงผสมผสานโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ภาคีที่เกี่ยวข้องกับในระบบเศรษฐกิจแบ่งปันและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบทานการน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การไทยให้ เกิดความสมดุลลดความขัดแย้ง ถูกต้องตามกฎหมายและ  นิติธรรมเพื่อความยั่งยืน และการวิจัยเชิงปริมาณข้อมูล นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  203 คนและนักท่องเที่ยวชาวไทย 478 คน รวมทั้งหมด 681 คน   
การวิจัยพบว่าองค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้น แพลตฟอร์มร่วมสมัยและรั ฐบาลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวและบริการของประเทศไทยจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปันนั้นเกิ ดจากการเข้าถึ งแพลตฟอร์ม ร่วมสมัยที่ง่ายขึ้นก่อให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นเร็ว ขณะที่มีต้นทุนต่ำ
และเข้าถึงลูกค้าจากแพลตฟอร์ม ร่วมสมัย ธุรกิจเดิมไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับวิ สาหกิจเริ่ มต้นในแพลตฟอร์ มร่ วมสมัยเหล่านี้ ได้เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายรองรับวิสาหกิจเริ่ มต้นในแพลตฟอร์มร่วมสมัยจึงไม่มีค่าภาษี  ทั้งนี้ไม่ใช่ ทุกกลุ่มลูกค้าเนื่องจากอาจจะเกิดความเสียหายของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นและความปลอดภัยอันเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอีกทั้งนี้วิสาหกิจเริ่มต้นในแพลตฟอร์มร่วมสมัยสามารถตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางกลุ่มย่อยเท่านั้น 
 

Template by OS Templates