น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
นวัตกรรมกสนเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการทำนาข้าวแบบอินทรีย์    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (104 votes cast) Thanks for your vote!


รายงานการวิจัย

เรื่อง

นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการทำนาข้าวแบบอินทรีย์

An Innovative Participatory Monitoring For Environmental Impact of Organic Rice Field Farming

 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพดิน น้ำ ในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานและพื้นที่นาข้าวดั้งเดิมเพื่อประเมินคุณภาพดินและน้ำทางชีวภาพในพื้นที่นาข้าวอินทรีย์โดยใช้สัตว์หน้าดินไม่มีกระดูกสันหลังแม่น้ำท่าจีนของพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 3 ครั้งโดยแบ่งสถานีเก็บตัวอย่างออกเป็นจังหวัดละ5 สถานี โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างของ MRC Technicalและประเมินดัชนีทางชีวภาพ โดยจำแนกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ตามการให้คะแนน BMWPthai  Score ของสัตว์หน้าดินทั่วไป พบว่า คุณสมบัติบางประการของน้ำ คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีในบางฤดูกาลมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน แต่ค่าเฉลี่ยในรอบปี พ.ศ.2562 พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งจัดอยู่ในคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพใช้วิธีดัชนีทางชีวภาพ โดยนำสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่มาเปรียบเทียบดัชนีทางชีวภาพแบบ ASPT พบว่าค่า ASPT จัดอยู่ในคุณภาพน้ำประเภทที่ 3 ระดับ ปานกลาง และมีการใช้ประโยชน์งานวิจัยโดยเผลแพร่ระบบสารสนเทศให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปให้ความรู้กับชุมชน

 

Template by OS Templates