นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ทำความรู้จักกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.)    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (8 votes cast)


จากประกาศราชกิจจานุเษกษาออกกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สป.อว. ใหม่นั้น ทำให้ โครงสร้างภายใน สป.อว. มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนเป็น กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กปว.) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย โดยจะเป็นการรวมกันของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี + อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค + UBI + TLO + CoE 

ภายใต้กลุ่มงานธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด้วยงานของโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
       กิจกรรม : การพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ผลผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี
      1) กิจกรรม : การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ(คลินิกเทคโนโลยี)
      2) กิจกรรม : การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
3. ผลผลิต การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
      กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
4. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
     กิจกรรม : การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ
     กิจกรรม: การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood)
6. งบกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
     (1) โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ
     (2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
     (3) โครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ : New Gen Technopreneur
7. โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น
     กิจกรรม: สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

 

Template by OS Templates