นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
คู่มือการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 1.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 1.8/5 stars (4 votes cast)


แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วยแนวทางการบริหารโครงการ (รายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ การติดตามและประเมินผล การรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)
การประเมินศักยภาพตำบล และการใช้งานระบบ Project Based Management 

 

Template by OS Templates