นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ข้อมูลสนับสนุน อว.ส่วนหน้า จ.ระยอง    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (16 votes cast)


ข้อมูลสนับสนุนในการวางแผนและตัดสินใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ด้วยกลไกของ อว.ส่วนหน้า จ.ระยอง

ข้อมูลจังหวัดระยอง ปี 62

บทสรุปแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564

โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จ.ระยอง

กระทู้ถาม โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร

ข้อมูลนำเสนอ ระยอง ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี  ปส.

 

เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ ยกระดับการทำเกษตรกรรม

------------------------------------------
การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นตัวช่วยทำการเกษตร
ควบคุมการปลูกพืช ด้วยเซนเซอร์อัจฉริยะ วัดได้ทั้ง "ความเข้มแสง-อุณหภูมิ-ความชื้นในดินและอากาศ" ลดความสี่ยงจากสภาพอากาศ ยกระดับการทำเกษตรกรรม
.
จากความร่วมมือในการทดสอบการปลูก เมลอน 4 สายพันธุ์ ในระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ในรอบการปลูกแรก ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. และ บริษัทนาวิต้าฟู้ดส์ จำกัด
.
ผลผลิตออกมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งคุณภาพขนาดของผล ความหวาน และปริมาณผลผลิต ซึ่ง สวทช. ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเมลอน ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงความขอบคุณในการทำงานต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
อ่านข้อมูลเพิ่ม 

 

เร่งขับเคลื่อน ‘EECi’ สู่ฐานอุตสาหกรรมชีวภาพ – หนุน ‘ระยอง’ เป็นเมืองนวัตกรรมขั้นสูง

 

ระยองมีระบบน้ำแปลงเปิด สวนทุเรียนบัวแก้ว..อ.วังจันทร์ และสวนเครือข่าย สวนสุภัทราแลนด์เป็นเอกชน สวนท่องเที่ยง..เรามีฐานเรียนรู้ เรื่อง biocotrol ผลิตราบิวเวอร์เรีย ระบบรักษ์น้ำแปลงทุเรียน ปุ๋ยไม่พลิกกลับกอง ณ สวนบัวแก้ว.อ.วังจันทร์คะ...สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย..

ข้อคิดเห็น 1.

20​ ธ.ค. 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (18 ธ.ค) ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซี โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าให้การพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ การดำเนินการยึดกรอบแนวคิดการตลาดนำการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแก้ปัญหารากเหง้าของภาคเกษตรกรรม การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับคุณภาพดินและปริมาณน้ำ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย คือ
1) ผลไม้ พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ตลาดสินค้ามูลค่าสูง
2) ประมงเพาะเลี้ยง เพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีการผลิต
3) พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ
4) เพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพร
5) ปรับเปลี่ยนผลผลิตสินค้าเกษตรราคาต่ำไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เช่น ปศุสัตว์ พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้ ทดแทนกันนำเข้า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรในอีอีซีให้พร้อมเพื่อเริ่มดำเนินการตามเป้าหมาย ซึ่งในแผนฯระยะ 5 ปี (2565-2570) ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 91 โครงการ วงเงินรวม 3.2 พันล้านบาท และในปีงบประมาณ 2565 จะเริ่มดำเนินการ 56 โครงการ อาทิ โครงการแผนที่การเกษตร (Agri-Map)
โครงการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อยโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก
โครงการต้นแบบการสร้างนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: มะม่วง ข้าวสมุนไพร และสัตว์น้ำ
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการตลาดอาหารทะเลเขตอีอีซี

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า นายกฯ ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรในพื้นที่อีอีซีอย่างเป็นรูปธรรม โครงการต่างๆที่รัฐบาลตั้งเป้าดำเนินการในปีงบประมาณหน้า จะแก้ปัญหาสำคัญของภาคการเกษตร คือการผลิตโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาด การผลิตที่ใช้ทรัพยากรมากแต่ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างน้อย และการแปรรูปที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่ามากนัก อีกทั้ง ผลลัพธ์ของโครงการเหล่านั้นจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตร ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 2.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดในพื้นที่อีอีซี เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรถึง 5.51 ล้านไร่ หรือร้อยละ 66 ของพื้นที่ทั้งหมดในอีอีซี

   [วันที่ : 20/12/2563]

Template by OS Templates