นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย ววน.    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.6/5 stars (7 votes cast)

  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 23/9/2563   อ่าน : 35 ข้อคิดเห็น 0

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเแรม  Grand Mercure Bangkok Fortune ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เป็นประธานในการมอบนโยบาย การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย ววน. 

หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.” จะเป็นผู้แทนของ อว. ในระดับพื้นที่ ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีหน้าที่สำคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ประสานการนำงานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว. เพื่อนำศักยภาพของจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นมาผสมผสานกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิต สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเสริมศักยภาพการตลาด สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
2. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ในจังหวัด เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือจาก หน่วยงานในสังกัด อว. และ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน อววน. บรรจุในแผนพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และ ระดับภาค
3. ส่งเสริมการนำงานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัด เป็นหน่วยงานดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม บริการให้คำปรึกษาด้าน อววน. การสร้างความตระหนักงานด้าน อววน. ประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน อววน. เข้าไปร่วมพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้าน อววน. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด อันจะก่อให้เกิดการสร้าง ขับเคลื่อนและพัฒนาด้านอววน. ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation)
4. เป็นหน่วยงานม้าเร็ว ที่จะรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด แล้วประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

Template by OS Templates