นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ข้อมูล อสวท. ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (197 votes cast)

  • อสวท.
  • วันที่เพิ่ม : 14/8/2563   อ่าน : 342 ข้อคิดเห็น 3

ข้อคิดเห็น 1.

นายสุรัตน์ รุกขรัตน์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   [วันที่ : 19/8/2563]

ข้อคิดเห็น 2.

รายชื่ออาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ผลงานยอดเยี่ยม  เพื่อเข้ารับประกาศเกีรติคุณประจำปี พ.ศ. 2563

นายสุรัตน์ รุกขรัตน์            คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสีทน แก้วใส                   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวศิริลักษณ์ แคน้อย      คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางอนุสรา ขุ่ยคำ                  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
 
นายอุดมศักดิ์ วงค์วาลเรือน     คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยา
 
ร.ต.ต.บุญธรรม แหลมคม     คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา

   [วันที่ : 19/8/2563]

ข้อคิดเห็น 3.
 
นางสาวนันท์นภัส ไชยสวัสดิ์     คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลล้านนา เชียงใหม
นายพิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์      คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
นางมาลัย รักงาม                     คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นางสาวทัศนีย์ แสนสุริวงค์        คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นางสาวพิกุล บุญเสริม             คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่              คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
นายเชิดชัย จิณะแสน              คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
นางธัญลักษณ์ ศรแสง            คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นางคำพูล สุราชวงค์               คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นางสาวโสมธิดา สุวรรณเก      คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
นายสุภโรจน์ ทรงยศ              คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นางกัลยา  โสภารัตน์             คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นางทิพวรรณ  ซ่อนศรี            คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นางปราณี ชูเมฆา                  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นางธมลพรรณ จุลพูล            คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาววีร์ธิมา ศักดิ์ศฤงคาร   คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางธันยพร เคี่ยมการ             คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางถนอมศรี ขวัญนาคม        คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นายประทีบ ทิตพุฒ               คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นางสาวแวอัสมีร์ แวมะนอ      คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นางรอสือน๊ะ มามะ                คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นางรัชดาภา จำปาศรี            คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
นางอรชร เพิ่มพวก                คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุ

   [วันที่ : 19/8/2563]

Template by OS Templates