นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน.    
เขียนโดย : นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (184 votes cast)


 

             เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ศวภ.2 ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตครามธรรมชาติคุณภาพสูง” ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ GI และกระบวนการขอรับรอง GI ผ้าครามธรรมชาติ โดย นายนิยุทธ์ สืบสาย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร การบรรยายระบบสารสนเทศสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สกลนคร โดยนายเอกพงค์ มุกสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบรรยายการผลิตเนื้อคราม โดย ดร.วาสนา แผลติตะ และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการด้านการผลิตเนื้อครามและการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจผ้าครามธรรมชาติด้วยเครื่อง Near-infrared spectroscopy (NIRs) การก่อหม้อครามธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในการอบรมทำให้ผู้ผลิตผ้าครามที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าย้อมครามอยู่แล้วได้เข้าใจหลักการด้านวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้กระบวนการผลิตผ้าย้อมครามนำไปสู่มาตรฐานและสามารถขอรับรองใช้ตรา GI ได้ต่อไป นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ผลิตผ้าครามและนักวิจัยอีกด้วย

 

Template by OS Templates