น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
การพัฒนาผ้าย้อมคราม GI ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
เขียนโดย : น.ส.วิลาวรรณ  งอยผาลา
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (200 votes cast)


               สืบเนื่องจากเมืื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ศวภ.2 ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมได้มีติ ดังนี้ 

               1. เห็นชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และมอบหมายสำนักงานจังหวัดบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2561-2565 ในปี 2564

               2. มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สป.วท. วศ. และ พว. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนสกลนคร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) สร้างมูลค่าเพิ่มและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม GI ด้วย วทน.

              ต่อมามื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนครสป.อว.ได้จัดประชุมหารือแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม GI ด้วย วทน. ร่วมกับหน่วยงาน สป.อว. พว. หน่วยงานในจังหวัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ อว. โดย สป.อว. พว. วศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการในส่วนของต้นทางและกลางทาง โดยการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผ้าย้อมคราม GI สกลนคร ในปี 2563-2564  และ สป.อว. โดย สส. ได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครในการดำเนินโครงการพัฒนาผ้าคราม GI สกลคร ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาผ้าคราม GI สกลนคร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ณ มทร.อีสาน สกลนคร  โดยมีเข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์/นักวิชาการจาก มทร.อีสาน สกลนคร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และตัวแทนคณะกรรมการผ้าครามธรรมชาติสกลนคร โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้คัดเลืกผู้ประกอบการเบื้องต้นที่จะเข้าร่วมโครงการไม่น้้อยกว่า 20 ราย ที่จะพัฒนาเป็นผู้ประกอบการให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การขอ GI ได้ 

            ในการดำเนินโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผ้าทออีสานของ ศวภ.2 ซึ่งในปี 2563 จะได้ร่วมกับงาน OTOP ในการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองอีสานตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ในจังหวัดที่ ศวภ.2 รับผิดชอบ เช่น มหาสารคราม ขอนแก่น อุดรธานี เป็นต้น และในปี 2564-2565  ศวภ.2 มีเป้าหมายในการจัดทำโครงการผ้าทออีสานต่อไป

 

 

Template by OS Templates