นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 1    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (81 votes cast)


9.30-11.30 1 VCCI3 หมู่บ้านพัฒนาน้ำผักปลอดภัยไร้สารพิษโนนตาล หนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล 086 899 6160 17.243638, 102.260490 17°14'37.1"N 102°15'37.8"E หมู่ที่ 3 บ้านโนนตาล ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 137

พักเที่ยง 11.30-12.30 14.00-16.00

2 VCCI3 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ บ้านเทวี หมู่7 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย หนองคาย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 17.783897, 102.553803 80


พัก อ.เมือง จ.หนองคาย โรงแรมอมันตา 17.880607, 102.735061

 

พัก อ.เมือง จ.หนองคาย โรงแรมอมันตา 17.880607, 102.735061

10.00-12.00 VCCI3 หมู่บ้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราบ้านโนนบก อุดรธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 17.748726, 102.104206 บ้านโนนบก หมู่ที่14 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี 100 

เเดินทางไปที่พัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย อิงภูรีสอร์ท 17.282351, 101.165151

 

พัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย อิงภูรีสอร์ท 17.282351, 101.165151

8.00-10.00 4 VCCI2 หมู่บ้านพัฒนาน้ำใช้ผักปลอดภัยไร้สารบ้านลาด เลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 17.457431, 101.058846 หมู่ที่ 6 บ้านลาด ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 33

พักเที่ยง 12.00-13.00

15.30-17.30 5 VCCI1 หมู่บ้านนาแปลงใหญ่ต้นน้ำชีเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 16.299106, 101.886966 บ้านท่าเดื่อ ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 245

พัก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ pocketpark hotel 15.804098, 102.032540 80 19.00-7.00

พัก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ pocketpark hotel 15.804098, 102.032540 

8.20-10.20 6  VCCI1 หมู่บ้านนวัตกรรมผ้าไหมไทย นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 15.597347, 102.536300 บ้านแฝก หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 72

พักเที่ยง 12.00-13.00

13.20-15.20 7 VCCI1 ชุมชนผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลุ่งประดู่โมเดล และหมู่บ้านในอำเภอห้วยแถลง นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15.034666, 102.555836 บ้านหลุงประดู่สามัคคี หมู่ 12 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 80

พัก อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรงแรม the grace residence 14.878761, 103.486759 120 17.00-7.40

พัก อ.เมือง จ.สุรินทร์ โรงแรม the grace residence 14.878761, 103.486759

8.00-10.00 8 BCE การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี สุรินทร์ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์" 14.844929, 103.404734 บ้านตระแสง หมู่1 ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 14 10.30-12.30

9 VCCI1 หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะของชุมชน สุรินทร์ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์" 14.988214, 103.461747 บ้านตาแบน หมู่ 9 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 21

พักเที่ยง 12.30-13.30 14.40-16.40

10 VCCI3 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านบุตาโสม หมู่ 11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สุรินทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 15.432074, 103.230960 66 17.00-7.20

พัก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม lullaby residence 15.512911, 103.195968 12

พัก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม lullaby residence 15.512911, 103.195968 8.00-10.00

11 VCCI1 หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือสีย้อมธรรมชาติจากป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 15.755030, 103.209950 หมู่บ้านหนองโนใต้ หมู่ 7 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 34

10.50-12.50 12 BCE สารสนเทศการใช้ยาในฟาร์มโคนม เพื่อน้ำนมปลอดสาร ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0818711716 นายวิสูทธ ประทีปะวณิช ประธานสหกรณ์ผู้เลี ยงโคนมโคกก่อ จำกัด ฟาร์มของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อทั้ง 69 ราย 16.049900, 103.259575 41

พักเที่ยง 12.50-13.50

15.30-17.30 13 BCE การพัฒนากระบวนการผลิตโคเนื้อคุณภาพแบบครบวงจร : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อดงเค็ง ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 15.651427, 102.832728 บ้านหนองบะยาว หมู่2 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 105

เดินทางกลับสนามบินขอนแก่น

 

Template by OS Templates