วณิตา  หมั่นเรียน
ประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์    
เขียนโดย : วณิตา  หมั่นเรียน
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (194 votes cast)


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ครั้งที่ 1/2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธานการประชุม นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์(ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง) 

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง) เป็นประธานการประชุม  

ที่ประชุมมีมติรับทราบ 3 เรื่อง ได้แก่

1) คำสั่งคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4602/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2) ผลการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 และปี 2561

3) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามหลัก Primary GMP และ GHP

             ที่ประชุมได้พิจารณา 3 เรื่อง และมีมติดังนี้

วาระการประชุม

มติที่ประชุม

1.ห่วงโซ่คุณค่า วทน. เพื่อการพัฒนาสิ่งทอ

1. มอบหมายให้หน่วยงาน ศวภ.2, สำนักงานพัฒนาชุมชน, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการพัฒนาผ้าไหมแพรวาให้ครอบคลุมทุกด้าน และจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 - 2564 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

2. มอบหมายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในพื้นที่

2. ห่วงโซ่คุณค่า วทน. เพื่อการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร

มอบหมายเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการพัฒนาตามห่วงโซ่คุณค่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร รวมทั้งแผนงาน/โครงการตลอดห่วงโซ่ดังกล่าว โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

3. นวัตกรรมเกษตรปลอดภัย

มอบหมาย ศวภ. 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือและจัดทำห่วงโซ่คุณค่าด้าน วทน. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลไม้/ปลานิล/กุ้งก้ามกราม

รายละเอียดสรุปผลการประชุมฯ ตามแนบ

 

Template by OS Templates