วณิตา  หมั่นเรียน
การจัดอบรม YSF จ.กาฬสินธุ์    
เขียนโดย : วณิตา  หมั่นเรียน
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (180 votes cast)


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการอบรมประกอบด้วยการบรรยาย 2 เรื่อง ได้แก่

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.30 – 12.00 น

ระบบน้ำและฟาร์มอัจฉริยะ

 

นายภุชพงษ์ พรามจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13.00 – 16.00 น.

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อการเก็บรักษาและการขนส่งและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป

นายชาญชัย รอดเลิศ

อาจารย์

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร และส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถใช้เทคโนโลยีด้าน วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิต

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 31 คน และผู้เข้ารับการอบรมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย ศวภ.2 ได้สรุปแบบความต้องการและส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อศวภ.2 จะได้ประสานหน่วยงานในสังกัด วท. ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดสรุปผลการอบรมฯ ตามแนบ

 

Template by OS Templates